E-mailprocedure : Verzoek lid Albert de Vries tot uitstel inbreng Wijziging van de Huisvestingswet inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders

De vergadering is geweest

27 mei 2016
12:00 uur
Van: Leeden van der Mark
Verzonden: vrijdag 27 mei 2016 14:45
Aan: GC-Commissie-WR
Onderwerp: UItkomst emailprocedure: verzoek tot uitstel inbreng verslag Wijziging van de Huisvestingswet inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders (34454)
Urgentie: Hoog

 
Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met onderstaand voorstel ingestemd: PvdA, SP, GroenLinks, D66, CU en Partij voor der Dieren.
De volgende fracties stemden niet in met het voorstel:  VVD, CDA, PVV en SGP.
 
Het voorstel is daarmee verworpen.
 
Dit betekent dat de datum voor  inbreng voor het verslag inzake de Wijziging van de Huisvestingswet inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders (34454) gehandhaafd blijft op 31 mei a.s.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
drs. M.J. (Mark) van der Leeden
Griffier
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-GeneraalVan: Leeden van der Mark
Verzonden: donderdag 26 mei 2016 11:21
Aan: GC-Commissie-WR
Onderwerp: Emailprocedure: verzoek tot uitstel inbreng verslag Wijziging van de Huisvestingswet inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders (34454)
Urgentie: Hoog

 
Aan de leden van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst,
 
Het lid Albert de Vries verzoekt de schriftelijke inbreng voor het verslag inzake de Wijziging van de Huisvestingswet inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders (34454) – nu voorzien per 31 mei a.s. -  uit te stellen.
Het lid Albert de Vries wijst u er op dat “bij het debat waarin de motie Van der Linde die om deze wetswijziging vraagt een link is gelegd met een andere aangenomen motie die het kabinet vraagt gemeenten een indicatieve taakstelling te geven voor de snelle realisering van nieuwe goedkope (prefab) woningen. De minister bevestigt in zijn brief van 1 februari 2016 (32847 nr. 214) de koppeling tussen de uitvoering van beide moties: De hiervoor beschreven uitwerking van de motie van het lid Albert de Vries kan worden betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014, als uitwerking van de motie van het lid Van der Linde, inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders uit de Huisvestingswet 2014. Ik verwacht dat ik dit wetsvoorstel kort voor de zomer aan uw Kamer kan verzenden.
Omdat nog niet duidelijk is wat de uitvoering van de motie van Albert de Vries oplevert wordt voorgesteld de schriftelijke behandeling van de wijziging van de Huisvestingswet uit te stellen tot het moment dat de minister daarvan schriftelijke mededeling aan de Kamer heeft gedaan”.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op vrijdag 27 mei a.s. te 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel van het lid Albert de Vries kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
drs. M.J. (Mark) van der Leeden
Griffier
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    E-mailprocedure Verzoek lid Albert de Vries om uitstel inbreng Wijziging van de Huisvestingswet inzake het schrappen van de voorrangsbepaling voor vergunninghouders

    Te behandelen:

    Loading data