Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

18 mei 2016
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J. Houwers (Houwers)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • Y. Cegerek (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding studie "Kansrijk mobiliteitsbeleid" van CPB en PBL en tevens aanbod voor briefing

 3. 3

  Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek m.b.t. kustpact

 4. 4

  Verzoek Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens delegatie commissie EFRA van Britse parlement, om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over water d.d. 9 juni 2016

 5. 5

  Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wet scheepsuitrusting 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit wijziging diverse algemene maatregelen van bestuur op grond van Scheepvaartverkeerswet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijk overleg voorhang dertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. 215)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voornemen tot wijziging van een aantal internationale reglementen betreffende uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslagen en slotwetten 2015 en rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Prestaties NS en ProRail 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding jaarverslag en jaarrekening van ProRail over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Commerciële onder- en overbouwing in de stationsomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Brief van de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fyra over het verzoek van het lid Van Vliet inzake een financieel overzicht HSL-Zuid/Fyra-dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming deelname directeur Operatiën van de politie aan rondetafelconferentie over sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Actieagenda Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schriftelijk overleg drones

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift van de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake 'Ongeval Den Uylbrug, Zaandam' op 11 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de door Stichting Incident Management Nederland (SIMN) gepubliceerde lijst van gevaarlijke wegvakken 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Veilig werken weginspecteurs Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Blankenburgverbinding: Kanteldijk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding vierde voortgangsrapportage ERTMS en het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  MIRT project overnachtingsplaatsen op de Merwedes

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op recente berichtgeving in de media over de beveiliging van Nederlandse nucleaire inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken AWACS en de Navo-vliegbasis Geilenkirchen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel beantwoording toezegging welk ministerie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening voor de gaswinning in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kostprijsmodel drinkwaterbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending van het BNC fiche inzake het richtlijnvoorstel beroepskwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een politieke dialoog over de levering van EU-informatiediensten voor multimodaal reizen onder Richtlijn 2010/40/EU inzake intelligente vervoerssystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag informele ministeriële bijeenkomst voor milieu- en transportministers op 14 en 15 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34197 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol
   Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 34287 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)
   Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan. Op verzoek van de fractie van D66 is het op 14 april 2016 'onthamerd' en wordt er toch een debat gepland.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
   De Voorzitter wordt verzocht te rappelleren op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Van Helvert (CDA) en Visser (VVD) over het alcoholslot d.d. 8 maart 2016.
  • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
  • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onnodige risico’s met vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
   Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2016.
   Het lid Dijkstra zal dit debat intrekken; dit onderwerp zal betrokken worden bij het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS, waarvoor een nieuwe datum gezocht wordt na het zomerreces.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie
   Aangevraagd door het lid Van Dekken (VZ cie IenM) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
   
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Scheepvaart (AO d.d. 21 april 2016)
   Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
  • VSO Drones (Kamerstuk 31936, nr. 326)
   Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
 36. 36

  Voorstel van het lid Visser (VVD) om een brief te vragen over het MIRT-project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van het lid Mulder (CDA) om de staatssecretaris een reactie te vragen op de CPB-notitie d.d. 24 april 2016 getiteld ‘Een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doelstellingen met betrekking tot recycling en preventie van huishoudelijk afval’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel van het lid Geurts (CDA) om de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken om de Kamer te informeren over de wijze waarop zij uitvoering geven aan de aangenomen motie-Geurts (Kamerstuk 29664, nr. 143) en de motie-Visser (Kamerstuk 29664, nr. 148).

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van de leden Van Helvert (CDA) en Van Veldhoven (D66) voor het houden van een rondetafelgesprek over de positionering van ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van de commissiegriffie naar aanleiding van een verzoek van de minister om de brief over de doorstroming op de A4 bij Leiden te agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 23 juni 2016 en niet voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van de rapporteur van het groot project ERTMS, dhr. Dijkstra (VVD), om het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS uit te stellen tot na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel lid Van Veldhoven (D66) om brief van minister met stavaza inzake noodstroom kerncentrale Borssele te verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel lid Van Veldhoven (D66) inzake verzoek om brief staatssecretaris IM over stavaza MCTS

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om de minister dan wel de staatssecretaris te verzoeken te reageren op het artikel in NRC Next d.d. 14 mei 2016 over de uitstoot van scooters en om het in het artikel genoemde TNO-rapport op korte termijn te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven