E-mailprocedure : Plenair debat over Belgische kerncentrales - AO Nucleaire veiligheid d.d. 12 april 2016

De vergadering is geweest

31 maart 2016
16:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
 
Gisteren is tijdens uw procedurevergadering besloten om het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 12 april te laten vervallen en het plenaire debat over Belgische kerncentrales onder te brengen bij het wetgevingsdebat over de Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, mits het lid Van Tongeren (GL, aanvrager van het debat over Belgische kerncentrales) daarmee instemt.
 
Het lid Van Tongeren heeft echter laten weten bezwaar te hebben tegen dit besluit, omdat ze vindt dat het debat over het wetsvoorstel niet onder zou moeten sneeuwen door allerlei andere actuele kwesties.
 
Gezien deze situatie wordt u bij deze het voorstel dat tijdens de procedurevergadering voorlag nogmaals aan u voorgelegd, per e-mailprocedure.
Dat voorstel is om de reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over incidenten met kerncentrales in België (32645-65), en de stukken die reeds voor het plenaire debat over Belgische kerncentrales geagendeerd waren, te agenderen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 12 april 2016 en het overleg met een uur te verlengen naar drie uur. Indien de commissie hiermee instemt, zal het lid Van Tongeren (GroenLinks) als aanvrager het voornoemde plenair debat intrekken.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk VANMIDDAG te 16.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
Indien de commissie niet met het voorstel instemt zal het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 12 april 2016 komen te vervallen bij gebrek aan agendapunten en blijft het debat over de Belgische kerncentrales gehandhaafd.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

 
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over incidenten met kerncentrales in Belgiƫ

    Te behandelen:

    Loading data