Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

26 oktober 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B. Visser (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  In aanwezigheid van het lid Omtzigt: informatievoorziening aan de Kamer op EU-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nota van wijziging Wetsvoorstel trekkerkenteken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende EU-implementatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit ten behoeve van een subsidiegrondslag voor ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Buiten behandeling laten van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de eerste paragraaf van Bijlage 2 van het Verdrag inzake het wegverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de bijlage van de Overeenkomst tussen Nederland en Japan over luchtdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nadere onderbouwing samenvoeging artikelen 15 en 16 begroting IenM

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op RLI advies "Mainports voorbij"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maatregelenpakket terugdringen overschrijdingen Basisnet spoor en aanbieding verslag Basisnet 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang vervoerconcessie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomsten van de Landsdelige OV en Spoortafels 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  39e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Intercity Brussel en marktverkenning HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Langeafstandsbusvervoer binnen Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de motie van de leden Visser en Van Helvert over het uitbreiden van de impactanalyse alcoholslotprogramma (ASP)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afhandeling (V)AO spitsmijdenprojecten en aanpassing Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over de regeling en uitvoering van het beginnersrijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Invulling van de motie Jacobi/Cegerek inzake het versterken van het maritiem onderzoek in Nederland (Kamerstuk 31409, nr. 96)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Terugmelding gesprek tussen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) over de SAR-helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatieblad passagiersrechten luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Startbeslissing voor het project A67 Leenderheide – Zaarderheiken

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Startbeslissing MIRT-Verkenning A6 –Almere Buiten-Oost - Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang van de implementatie van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanvullende uitleg ten aanzien van de AMvB's onder de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzending onderzoek RIVM inzake het effect van snelheidsverhogingen op luchtkwaliteitsnormen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven over in bestemmingsplannen van gemeenten een strategie voor CO2-neutraliteit in 2050 opnemen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vierde overzichtsbrief naar aanleiding van de dieselfraude bij Volkswagen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken van verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitwerking van de motie van het lid Jacobi over een werkbaar alternatief voor de nu geplande bomenkap in het kader van het project Stroomlijn (Kamerstuk 27625, nr. 355)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  RIVM-rapport “Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen”

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  RIVM-rapport “Geneesmiddelen en waterkwaliteit”

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 17 oktober 2016 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van de Informele ministeriële bijeenkomst milieu op 11 en 12 juli 2016 in Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen niet-ETS sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Nederlandse inzet voor de 22e Conferentie van Partijen (COP22) bij het VN Klimaatverdrag in Marrakesh van 7 november tot en met 18 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitkomsten ICAO Assembly 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van de Buitengewone Milieuraad op 30 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Antwoord op de consultatie van de Europese Commissie inzake de herziening van de Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen (2000/59/EC)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Evaluatie verordening spoorgoederencorridors

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  EU-voorstellen week 39-41

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer

 55. 55

  Werkwijze opvragen restreint documenten

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Plenaire debatten en dertigledendebatten op I&M-gebied

  Debatten:
  1. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
    
  2. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
   Besluit: Het lid Van Veldhoven verzoeken in overleg met de leden Van Tongeren (GL) en Tanamal (PvdA) te bezien of zij kunnen komen tot een voorstel aan de Kamer voor het samenvoegen van verschillende debatten op dit terrein.
    
  3. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
   Besluit: Het lid Dik-Faber voorstellen dit debat toe te voegen aan het algemeen overleg Milieuraad d.d. 6 december 2016.
    
  4. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
   Besluit: Het lid Sjoerdsma voorstellen dit debat toe te voegen aan het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 7 december 2016. NB: voor het debat is ook de minister van BuHa-OS uitgenodigd, voor het AO niet.
    
  5. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
   Besluit: Het lid Van Tongeren verzoeken in overleg met de leden Van Veldhoven (D66) en Tanamal (PvdA) te bezien of zij kunnen komen tot een voorstel aan de Kamer voor het samenvoegen van verschillende debatten op dit terrein.
    
  6. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
   Beluit: Het lid Van Veldhoven voorstellen dit debat toe te voegen aan het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 29 november 2016. NB: voor het debat is ook de minister van EZ uitgenodigd, voor het algemeen overleg niet.
    
  7. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
   Besluit: Toevoegen aan AO Luchtvaart d.d. 30 november 2016 (dit debat gaat over een onderzoek dat het RIVM uitvoert naar ultrafijn stof rondom Schiphol, waarvan de eindresultaten rond 2020 worden verwacht).
   Noot: Het lid Thieme heeft gemeld dan bereid te zijn het debat in te trekken en dat inmiddels ook gedaan.
    
  8. Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
    
  9. Debat over asbest
   Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
   Besluit: Toevoegen aan algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 14 december 2016 en dat overleg omdopen tot 'Externe veiligheid en asbest'.
   Noot: Het lid Smaling zal het debat intrekken.
    
  10. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
   Besluit: Het lid Koser Kaya voorstellen dit debat toe te voegen aan een nog te plannen algemeen overleg Ruimtelijke ordening (te houden na ontvangst van de toegezegde brief over het Kustpact en de Structuurvisie Ondergrond).
    
  11. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
   Besluit: Onderwerp is reeds geagendeerd voor algemeen overleg Transportraad d.d. 16 november 2016.
    
  12. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
   Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
    
  13. Debat over het kernafval in Petten
   Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
    
  14. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
   Besluit: Het lid Van Veldhoven verzoeken in overleg met de leden van Tongeren (GL) en Tanamal (PvdA) te bezien of zij kunnen komen tot een voorstel aan de Kamer voor het samenvoegen van verschillende debatten op dit terrein.
    
  Dertigledendebatten:
  1. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
   Besluit: Het lid Van Tongeren voorstellen dit debat toe te voegen aan een nog te plannen algemeen overleg Spoor, te houden voor het Kerstreces eind dit jaar.
    
  2. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
    
  3. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
   Noot: dit debat is tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 25 oktober 2016 omgezet in een meerderheidsdebat en heeft plaatsgevonden in de avond van woensdag 26 oktober 2016.
    
  4. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
 57. 57

  Wetgevings- en tweeminutendebatten op I&M-gebied

  Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
   De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5 oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
  • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VAO Circulaire economie (AO d.d. 5 oktober 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 58. 58

  Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Beprijzing en Markt binnenvaart d.d. 30 november 2016

  Besluit: CBRB wordt uitgenodigd voor het tweede blok van het programma voor dit rondetafelgesprek. 
 59. 59

  Voorstel van de leden Dijkstra (VVD, rapporteur van het groot project ERTMS) en De Boer (VVD) aan collega-woordvoerders om zich aan te sluiten bij hun werkbezoek aan een ERTMS-testruimte in Brussel op maandag 5 december 2016

  Besluit: Overlaten aan individuele leden/fracties.
 60. 60

  Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de inbrengdatum van het schriftelijk overleg inzake de positionering van ProRail d.d. 2 november 2016 met een week naar achter te verplaatsen in verband met de begrotingsbehandeling

  Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg Positionering ProRail vaststellen op 9 november 2016 te 12.00 uur.