Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

30 maart 2016
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging RvB Kadaster voor werkbezoek

 3. 3

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding ontwerpbesluit Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele andere besluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerp-subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) (Kamerstuk 29 398, nr. 493)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief commissie Financiën aan de commissies SZW, VWS, IenM, VenJ en WenR over invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding rapport Natuurtoets nachtelijk snelvaren met watertaxi’s op de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Toekomstvaste General Aviation Locaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Planning toezending van de kabinetsreactie op het Fyra-rapport en van de reactie op het verzoek van het lid Madlener, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over de strategische heroriëntatie van NS

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag schriftelijk overleg n.a.v. algemeen overleg Spoor d.d. 17 februari 2016 (Kamerstuk 28 642, nr. 72)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Topstructuur van ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkzaamheden aan de sporen op en rond Utrecht Centraal

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Zesde voortgangsbrief illegaal taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Programmavoorstel rondetafelgesprek sociale veiligheid in het openbaar vervoer d.d. 25 mei 2016

  Besluit: Onderstaand programmavoorstel is ongewijzigd vastgesteld.

  Blok 1: Vervoerders (10.00-11.30 uur):
  • GVB (op voordracht van het GVB)
  • NS (op voordracht van NS)
  • Connexxion (dhr. Van Hout)
  • Syntus (dhr. Broersma)
    
  Blok 2: Personeel (11.30-12.30 uur):
  • Een buschauffeur van het GVB (op voordracht van het GVB)
  • Een NS-medewerker Veiligheid & Service (op voordracht van FNV Spoor)
  • Een NS-conducteur (op voordracht van FNV Spoor)
  • Een woordvoerder FNV Spoor (op voordracht van FNV Spoor)
    
  pauze 12.30-13.00 uur

  Blok 3: Deskundigen (13.00-14.00 uur):
  • een deskundige vanuit de politieorganisatie (op voordracht van de politie)
  • een deskundige op het terrein van GGZ (op voordracht van de heer Smaling, initiatiefnemer van dit rondetafelgesprek)
  • de heer Van Steden van de VU Amsterdam (opgenomen in de BOR-netwerkverkenning)
  • de heer Meurs van de Radboud Universiteit Nijmegen (opgenomen in de BOR-netwerkverkenning)

  Noot: de leden De Boer (VVD), Hoogland (PvdA), Smaling (SP), Van Helvert (CDA) en Houwers (Houwers) hebben aangegeven deel te zullen nemen aan dit rondetafelgesprek. Het bovenstaande programmavoorstel is gebaseerd op het oorspronkelijke voorstel van het lid Smaling (SP), de suggesties voor genodigden die de leden hebben gedaan en de BOR-netwerkverkenning.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding rapport Review van storingen en storingsafhandelingen Nieuwe Botlekbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de motie van het lid Visser c.s. (Kamerstuk 34 000 A, nr. 67) over de doorstroming op de aansluiting A1/A30

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geluid windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding OESO-rapport Nederlands Milieubeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 3.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 januari 2016 over het bericht ‘Wagenings onderzoek statiegeld onzorgvuldig’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2016 over hoge uitstoot stikstofoxiden bij dieselvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding RIVM-rapport over de gevolgen van de emissie van PFOA

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016 over incidenten met kerncentrales in België

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsreactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) waaruit zou blijken dat medicijnresten het waterleven steeds meer verstoren

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  EU-voorstellen week 10-11

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda van de informele ministeriële bijeenkomst voor milieu- en transportministers op 14 en 15 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de Milieuraad op 4 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Herziene kwikverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Nederlandse reactie op EU consultatie monitorings- en rapportagebepalingen EU milieuregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Verordening Markttoezicht en Typegoedkeuring Motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
   Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de CO2-uitstoot van dieselauto's
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
  • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
  • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onnodige risico’s met vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
   Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof.
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 18 februari 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
  • VAO Wadden (AO d.d. 24 maart 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
 39. 39

  Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om kabinetsreactie op rapport over EU-ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitnodiging Linking Partners BV, mede namens meerdere organisaties, voor werkbezoek aan twee innovatieve schepen d.d. 14 april 2016

 41. 41

  Datum inbreng verslag wetsvoorstel Wet scheepsuitrusting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Vertoning film Seablind van Bernice Notenboom

  Te behandelen:

  Loading data