Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 27 januari 2016
Agenda procedurevergadering
Download LET OP: Herziene agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 27 januari 2016; datum gewijzigd i.v.m. plenaire overlap

Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

10
Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

Te behandelen:

12
Voortzetting algemeen overleg Gewasbescherming van 20 januari 2016.

Details

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gehouden over het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op dinsdag 2 februari 2016 om 14:00 uur.  
Besluit: Na het schriftelijk overleg wordt het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 18 februari 2016 van 14.30 tot 16.30 uur voortgezet. Het verslag van het schriftelijk overleg zal hiervoor worden geagendeerd.
Besluit: Er zal geen VSO worden gehouden over het schriftelijk overleg.
Besluit: Bij de Dienst Verslag en Redactie is nagevraagd of het mogelijk is het stenogram van de eerste termijn van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen met spoed te ontvangen. Het stenogram is beschikbaar vanaf donderdagmiddag 28 januari 2016.
14
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft verzocht het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016, van 16.00 tot 19.00 uur uitsluitend te houden met de staatssecretaris van Economische Zaken.

Details

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur zal worden gehouden met de staatssecretaris van Economische Zaken.
18
Verzoek van de leden Jacobi (PvdA) en Visser (VVD) om het nog te plannen algemeen overleg Visserij kort na het krokusreces in te plannen.

Te behandelen:

19
Verzoek van het lid Wassenberg namens het lid Thieme om een reactie te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht dat vanwege commerciële belangen het dierenwelzijnsplatform van de pluimveehouderij ontbonden is.

Te behandelen:

21
Toelichting voorzitter commissie Europese Zaken op het EU-Voorzitterschap 2016 van NL

Details

De heer Azmani heeft ter toelichting een korte Power Point presentatie gegeven.
22
(dertig leden) debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
 6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
 7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling)
 8. Debat over Groningen (Van Veldhoven)
 9. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
 10. Debat over Energie (Dik-faber)
 11. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
 12. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
 13. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
 14. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren)
 15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 16. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
 17. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid ‘Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands’ en de gevolgen voor het beleid (Geurts)
 18. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren)
   
24
Kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op consultaties van de Europese Commissie

Te behandelen:

25
Verzoek Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater in Noord Oost Twente tot aanbieding petitie m.b.t. dumpen afvalwater door NAM in lege gasputten in Twente
26
Verzoek Stichting Winamer Belang tot aanbieding petitie m.b.t. positie van gedupeerden bij bodemdaling door zout en gaswinning
28
30
Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

Te behandelen:

38
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam (Kamerstuk 21 501-30, nr. 364)

Te behandelen:

39
44
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

Te behandelen:

46
EU-Stafnotitie: Memo ter voorbereiding op het bezoek van DG Worner, European Space Agency (ESA)