Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Afschrift van het antwoord aan Stichting VIER VOETERS met betrekking tot de herziening van de regeling ten aanzien van officiële controles transport naar derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stranding potvissen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang aanbevelingen gebruik niet-humane primaten als proefdier

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  NRC-artikel 'Een labmuis leert ons bijna niks over onszelf'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorlopige fosfaatproductie in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openstellingen Regeling Jonge Landbouwers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het rapport "Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van de leden Hachchi en Jacobi over vertalen van doelen uit de Natuurambitie Grote Wateren en waterbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending BNC-fiche inzake het voorstel COM (2015) 636, verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de wijze waarop de Europese Commissie de visserijpartnerschapsakkoorden beheert

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortzetting algemeen overleg Gewasbescherming van 20 januari 2016.

  Besluit: Er zal een schriftelijk overleg worden gehouden over het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen, waarvan de inbrengdatum is vastgesteld op dinsdag 2 februari 2016 om 14:00 uur.  
  Besluit: Na het schriftelijk overleg wordt het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 18 februari 2016 van 14.30 tot 16.30 uur voortgezet. Het verslag van het schriftelijk overleg zal hiervoor worden geagendeerd.
  Besluit: Er zal geen VSO worden gehouden over het schriftelijk overleg.
  Besluit: Bij de Dienst Verslag en Redactie is nagevraagd of het mogelijk is het stenogram van de eerste termijn van het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen met spoed te ontvangen. Het stenogram is beschikbaar vanaf donderdagmiddag 28 januari 2016.
 13. 13

  Tussentijds verslag rapporteurs Heerema en Leenders over de REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn/Natura2000 (VHR)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft verzocht het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016, van 16.00 tot 19.00 uur uitsluitend te houden met de staatssecretaris van Economische Zaken.

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Mestbeleid op 16 februari 2016 van 16.00 tot 19.00 uur zal worden gehouden met de staatssecretaris van Economische Zaken.
 15. 15

  Normoverschrijdingen imidacloprid in oppervlaktewater en het EASAC-rapport over neonicotinoïden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het artikel ‘Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Algemeen Overleg van twee uur ter evaluatie van het strandingsprotocol.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van de leden Jacobi (PvdA) en Visser (VVD) om het nog te plannen algemeen overleg Visserij kort na het krokusreces in te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Wassenberg namens het lid Thieme om een reactie te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht dat vanwege commerciële belangen het dierenwelzijnsplatform van de pluimveehouderij ontbonden is.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Visser om een stand van zaken-brief te vragen over de staand want visserij op onder andere Ameland en over de mosselvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toelichting voorzitter commissie Europese Zaken op het EU-Voorzitterschap 2016 van NL

  De heer Azmani heeft ter toelichting een korte Power Point presentatie gegeven.
 22. 22

  (dertig leden) debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
  7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling)
  8. Debat over Groningen (Van Veldhoven)
  9. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
  10. Debat over Energie (Dik-faber)
  11. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
  12. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
  13. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
  14. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren)
  15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  16. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
  17. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid ‘Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands’ en de gevolgen voor het beleid (Geurts)
  18. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren)
    
 23. 23

  Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op consultaties van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek Burgerinitiatief Stop Dumpen Afvalwater in Noord Oost Twente tot aanbieding petitie m.b.t. dumpen afvalwater door NAM in lege gasputten in Twente

 26. 26

  Verzoek Stichting Winamer Belang tot aanbieding petitie m.b.t. positie van gedupeerden bij bodemdaling door zout en gaswinning

 27. 27

  Energierapport

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 56)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitvoering moties inzake verjaringstermijn voor schade door mijnbouwactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op vermeend oordeel van het Europese Hof van Justitie inzake te hoge toekenning gratis emissierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding eerste Monitor Vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het advies ”Klaar voor de Toekomst” van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken Philips Emmen (Kamerstuk 32 637, nr. 217)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Concurrentievermogen van de Nederlandse chemische industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam (Kamerstuk 21 501-30, nr. 364)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst van vragen en antwoorden over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG (Kamerstuk 33 529, nr. 212)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Normalisatie en advies van Actal over regeldruk en normen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Financieringsmonitor 2015-2 en voortgang Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toestemming voor het uitnodigen van SodM voor technische briefing en rondetafelgesprek over gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toestemming voor deelname van het KNMI aan de technische briefing en het ronde tafelgesprek over de behandeling van het gaswinningsplan op maandag 18 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische communicatie (versterking telecommunicatiebeleid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstellen van de Europese Commissie over bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en voor de online verkoop van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel om AO Energie (verzamel algemeen overleg) op 10 februari 2016 te verlengen of spreektijden in te korten

  Te behandelen:

  Loading data