Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Uitnodiging IPO voor werkbezoek aan Natuur Dinkelland en Provincie Overijssel d.d. 28 oktober 2016

 3. Uitnodiging NAV voor werkbezoek aan akkerbouwbedrijf in Strijen (Hoeksche Waard)

 4. Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP

  Te behandelen:

 5. Verslag van een schriftelijk overleg over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 44)

  Te behandelen:

 6. Rapport SDa antibioticagebruiksgegevens 2015

  Te behandelen:

 7. Rapport Monitor integraal duurzame stallen

  Te behandelen:

 8. Resultaten van de evaluatie van de subsidie voor voedselonderzoek door de Consumentenbond 2009-2014

  Te behandelen:

 9. Evaluatierapporten WOT Visserijonderzoek en WOT Economische Informatievoorziening

  Te behandelen:

 10. Actieplan vitalisering varkenshouderij

  Te behandelen:

 11. Tijdelijke verbod op het gebruik van het diergeneesmiddel Velactis

  Te behandelen:

 12. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Kamerstuk 28 286, nr. 878)

  Te behandelen:

 13. Uitkomsten symposium over het herstellen van de balans tussen het octrooirecht en het kwekersrecht

  Te behandelen:

 14. COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016

  Te behandelen:

 15. Definitieve fosfaatproductie in 2015

  Te behandelen:

 16. EU-voorstel: Mededeling inzake hormoonontregelaars en de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie daarvan COM (2016) 350

  Te behandelen:

 17. Openbaarmaking controlegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

 18. Waterschade in Zuidoost-Nederland

  Te behandelen:

 19. Aanpassingen beleidsdraaiboek vogelgriep en verslag deskundigengroep dierziekten

  Te behandelen:

 20. 10e rapportage over de Nederlandse derogatie

  Te behandelen:

 21. Jaarverslag Faunafonds 2015

  Te behandelen:

 22. Afschrift van de reactie op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen over mogelijkheid van een omwisselbesluit inzake het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

 23. Voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde

  Te behandelen:

 24. Afspraken over voortgangsinformatie Natuurnetwerk Nederland

  Te behandelen:

 25. Reactie op verzoeken commissie inzake het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit!' en het rapport ‘De toestand van de Brabantse Natuur 2016’

  Te behandelen:

 26. Reactie op artikel 'EZ verliest hoger beroep wolhandkrab'

  Te behandelen:

 27. Programma naar een Rijke Waddenzee 2015-2016 voortgang en rapportage transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee

  Te behandelen:

 28. Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

  Te behandelen:

 29. Uitvoering aanbevelingen motorvermogen

  Te behandelen:

 30. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 27 & 28 juni 2016

  Te behandelen:

 31. Antwoorden op de nog niet beantwoorde vragen die in de eerste termijn van het AO NVWA op 9 juni 2016 zijn gesteld

  Te behandelen:

 32. Verzoek van de leden Dijkgraaf en Lodders naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen aanvullende vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor te leggen

  Te behandelen:

 33. Verzoek van het lid Gesthuizen mede namens het lid Jasper van Dijk om een rappel te zenden op het verzoek van de commissie d.d. 6 april 2016 om een uitvoeringsbrief over de aangenomen motie 28286 nr. 832 van Jasper van Dijk over dierproeven bij apen op het BPRC

  Te behandelen:

 34. Verzoek van het lid Geurts aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer te informeren over het middel imidacloprid

  Te behandelen:

 35. Verzoek van het lid Lodders om het BOR te verzoeken de commissie te adviseren over de informatiepositie van de Kamer ten aanzien van het Verbeterplan NVWA, n.a.v. de evaluatierapporten NVWA, na de zomer.

  Te behandelen:

 36. 34485 XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

 37. Integratie begrotingsartikelen 12, 13 en 18 (Regiodeel) en aanpassing nummering in EZ-begroting 2017

  Te behandelen:

 38. Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting

  Te behandelen:

 39. (dertig) leden debatten

   
  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
   (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  10. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
  11. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  12. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  13. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
   (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  14. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  15. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  16. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ) 
  17. Debat (voorafgegaan door een brief) over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd (Van Tongeren) (minister EZ)
  18. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  19. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  20. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  21. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  22. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  23. Dertigledendebat (voorafgegaan door een brief) over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 40. lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

  Te behandelen:

 41. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van 2016

  Te behandelen:

 42. Aantal aanmeldingen voor het gesprek met de delegatie van de commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement op dinsdag 6 september 2016 van 16.00 tot 17.00 uur

  Besluit: Het gesprek met de Zweedse delegatie zal plaatsvinden, er zal nogmaals worden geïnventariseerd of meer leden zich willen aanmelden voor het gesprek.

  Noot: Op verzoek van de commissie is geïnformeerd naar het programma duurzame dinsdag van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, samenloop met deze (externe) activiteit is niet te voorkomen.
   
 43. Uitnodiging Gemeente Delft en TU Delft, mede namens YES!Delft en RoboValley, voor werklunch en werkbezoek aan Delft d.d. 16 september 2016

 44. Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek 'Energietransitie' d.d. 4 november 2016

 45. Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen

  Te behandelen:

 46. Toezegging nadere informatie rechtsbijstandverzekering inwoners Groningen

  Te behandelen:

 47. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over de schadeafhandeling in Groningen door het Centrum Veilig Wonen (CVW)

  Te behandelen:

 48. Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade

  Te behandelen:

 49. Overeenkomst NAM-Centrum Veilig Wonen (CVW)

  Te behandelen:

 50. Toezending ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse kust en extra belevingsonderzoek over windenergie voor Hollandse kust

  Te behandelen:

 51. Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren over aandacht voor zelfrijdende en elektrische voertuigen bij topsectoren

  Te behandelen:

 52. Rapport rechtsvergelijkend onderzoek UCALL naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland

  Te behandelen:

 53. Uitkomst onderzoek één landelijk loket mijnbouwschade

  Te behandelen:

 54. Herstel van lekkage bij boorput 335 (zoutwinning) van AkzoNobel in Enschede

  Te behandelen:

 55. Kwalitatieve risico’s van kleine velden onder vaste land van Nederland

  Te behandelen:

 56. Kennisprogramma effecten mijnbouw

  Te behandelen:

 57. Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren (Kamerstuk 30 196, nr. 373) en de motie van de leden Ronnes, Van Veldhoven en Van Gerven inzake de begrotingsreserve duurzame energie (Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 20)

  Te behandelen:

 58. Financiële consequenties kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

 59. Inzet publieke middelen voor restwarmteprojecten

  Te behandelen:

 60. Overzicht projecten verlaagd tarief energiebelasting voor lokale energie

  Te behandelen:

 61. Betaalbaarheid en verduurzaming energie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

 62. Voorstel programma technische briefing ontwerpbesluit gaswinning Groningen op woensdag 7 september 2016

  Besluit: Het programma is ongewijzigd vastgesteld

   
 63. Informatiepositie Tweede Kamer t.a.v. bestedingen Groningen

 64. Inplannen van het algemeen overleg Energieakkoord op 5 oktober 2016 van 10.00-13.00 en verzamel algemeen overleg Energie op 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

  Besluit: Het AO Energieakkoord wordt ingepland op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur en het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 wordt een uur later ingepland van 14.00 tot 17.00 uur
 65. Monitor betaaltermijnen overheid

  Te behandelen:

 66. Voornemen TNO tot verkoop van een meerderheidsbelang van TNO Bedrijven BV

  Te behandelen:

 67. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32 637, nr. 238)

  Te behandelen:

 68. Monitor Techniekpact en de 3e voortgangsrapportage Techniekpact

  Te behandelen:

 69. Subsidies criminaliteit tegen bedrijven

  Te behandelen:

 70. Actieprogramma knelpunten gastvrijheidseconomie

  Te behandelen:

 71. Voorgenomen verkoop deel aandelenpakket NOM / Agiostorting BOM Capital I

  Te behandelen:

 72. Ontsluiting handelsregister als open data

  Te behandelen:

 73. Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2016, over de staking van medewerkers van PostNL in Nijmegen

  Te behandelen:

 74. Beleidsevaluatie Green Deals

  Te behandelen:

 75. Openbare raadpleging over een ruimtevaartstrategie voor Europa

  Te behandelen:

 76. Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel

  Te behandelen:

 77. Fiche: Mededeling De internemarktagenda voor banen, groei en investeringen uitvoeren

  Te behandelen:

 78. Fiche: Verordening betreffende samenwerking Europese nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor consumentenbescherming

  Te behandelen:

 79. Fiche: Verordening geoblocking

  Te behandelen:

 80. Fiche: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel

  Te behandelen:

 81. Fiche: Mededeling online platforms

  Te behandelen:

 82. Verlenging van de commerciële radiovergunningen

  Te behandelen:

 83. Toezegging handhaving met betrekking tot ongewenste premium sms-diensten voor minderjarigen

  Te behandelen:

 84. Uitstel tweede monitor vestigingsklimaat

  Te behandelen:

 85. BOR-notitie ter voorbereiding op de hoorzitting van de commissie OCW over oneigenlijke praktijken van mediabureaus

 86. Verzoek van de minister van Economische Zaken om het op 06-10-2016 geplande AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie uit te stellen naar 12-10-2016, van 15.00 tot 18.00 uur in verband met de planning van het gereedkomen van relevante stukken voor dit AO.

  Besluit: het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie wordt uitgesteld naar woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.
 87. Stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij

  Te behandelen:

 88. Gebruik van het financieringsinstrumentarium

  Te behandelen:

 89. Mededinging en Duurzaamheid

  Te behandelen:

 90. Verslag van de Energieraad op 6 juni 2016

  Te behandelen:

 91. Geannoteerde Agenda informele Energieraad 12-13 juli 2016

  Te behandelen:

 92. 34848 Nota van wijziging inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

  Te behandelen:

 93. Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

 94. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016

  Te behandelen:

 95. Verzoek om een kabinetsreactie op de op 23 juni 2016 gepubliceerde reviews m.b.t. onderzoeken naar afvalwaterinjectie

  Te behandelen:

 96. Verzoek van het lid Ziengs: vooraankondiging voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over “marktconsultatie en openbaar aanbesteden” (voorafgaande aan het “debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden”)

  Te behandelen:

 97. Vaste commissie voor SZW verzoeken het voortouw bij de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen over te dragen aan de vaste commissie voor EZ

  Te behandelen: