Debat geweest
5 juli 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie Economische Zaken op 5 juli 2016
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering vaste commissie Economische Zaken op 5 juli 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging IPO voor werkbezoek aan Natuur Dinkelland en Provincie Overijssel d.d. 28 oktober 2016
3
Uitnodiging NAV voor werkbezoek aan akkerbouwbedrijf in Strijen (Hoeksche Waard)
5
Verslag van een schriftelijk overleg over de hernieuwde voorhang van het ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 44)

Te behandelen:

12
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Kamerstuk 28 286, nr. 878)

Te behandelen:

16
EU-voorstel: Mededeling inzake hormoonontregelaars en de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de identificatie daarvan COM (2016) 350

Te behandelen:

22
Afschrift van de reactie op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen over mogelijkheid van een omwisselbesluit inzake het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Te behandelen:

25
Reactie op verzoeken commissie inzake het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit!' en het rapport ‘De toestand van de Brabantse Natuur 2016’

Te behandelen:

32
Verzoek van de leden Dijkgraaf en Lodders naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen aanvullende vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor te leggen

Te behandelen:

33
Verzoek van het lid Gesthuizen mede namens het lid Jasper van Dijk om een rappel te zenden op het verzoek van de commissie d.d. 6 april 2016 om een uitvoeringsbrief over de aangenomen motie 28286 nr. 832 van Jasper van Dijk over dierproeven bij apen op het BPRC

Te behandelen:

35
Verzoek van het lid Lodders om het BOR te verzoeken de commissie te adviseren over de informatiepositie van de Kamer ten aanzien van het Verbeterplan NVWA, n.a.v. de evaluatierapporten NVWA, na de zomer.

Te behandelen:

36
34485 XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

39
(dertig) leden debatten

Details

 
 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
 6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
 7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
 8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
 9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
 10. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
 11. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
 12. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
 13. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 14. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 15. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
 16. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ) 
 17. Debat (voorafgegaan door een brief) over lekkage bij zoutwinning Akzo, waarbij de bodem met 11.000 liter dieselolie is verontreinigd (Van Tongeren) (minister EZ)
 18. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
 19. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 20. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 21. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
 22. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
 23. Dertigledendebat (voorafgegaan door een brief) over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
42
Aantal aanmeldingen voor het gesprek met de delegatie van de commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement op dinsdag 6 september 2016 van 16.00 tot 17.00 uur

Details

Besluit: Het gesprek met de Zweedse delegatie zal plaatsvinden, er zal nogmaals worden geïnventariseerd of meer leden zich willen aanmelden voor het gesprek.

Noot: Op verzoek van de commissie is geïnformeerd naar het programma duurzame dinsdag van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, samenloop met deze (externe) activiteit is niet te voorkomen.
 
43
Uitnodiging Gemeente Delft en TU Delft, mede namens YES!Delft en RoboValley, voor werklunch en werkbezoek aan Delft d.d. 16 september 2016
44
Uitnodiging Gemeente Utrecht voor werkbezoek 'Energietransitie' d.d. 4 november 2016
47
Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over de schadeafhandeling in Groningen door het Centrum Veilig Wonen (CVW)

Te behandelen:

50
52
Rapport rechtsvergelijkend onderzoek UCALL naar de vergoeding van schade als gevolg van de (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland

Te behandelen:

57
Uitvoering van de motie van het lid Van Tongeren (Kamerstuk 30 196, nr. 373) en de motie van de leden Ronnes, Van Veldhoven en Van Gerven inzake de begrotingsreserve duurzame energie (Kamerstuk 34 475-XIII, nr. 20)

Te behandelen:

62
Voorstel programma technische briefing ontwerpbesluit gaswinning Groningen op woensdag 7 september 2016

Details

Besluit: Het programma is ongewijzigd vastgesteld

 
63
Informatiepositie Tweede Kamer t.a.v. bestedingen Groningen
64
Inplannen van het algemeen overleg Energieakkoord op 5 oktober 2016 van 10.00-13.00 en verzamel algemeen overleg Energie op 5 oktober 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

Details

Besluit: Het AO Energieakkoord wordt ingepland op woensdag 5 oktober 2016 van 10.00 tot 13.00 uur en het verzamel algemeen overleg Energie op woensdag 5 oktober 2016 wordt een uur later ingepland van 14.00 tot 17.00 uur
67
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32 637, nr. 238)

Te behandelen:

73
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 juni 2016, over de staking van medewerkers van PostNL in Nijmegen

Te behandelen:

85
BOR-notitie ter voorbereiding op de hoorzitting van de commissie OCW over oneigenlijke praktijken van mediabureaus
86
Verzoek van de minister van Economische Zaken om het op 06-10-2016 geplande AO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie uit te stellen naar 12-10-2016, van 15.00 tot 18.00 uur in verband met de planning van het gereedkomen van relevante stukken voor dit AO.

Details

Besluit: het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie wordt uitgesteld naar woensdag 12 oktober 2016 van 15.00 tot 18.00 uur.
92
34848 Nota van wijziging inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

Te behandelen:

93
Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017
96
Verzoek van het lid Ziengs: vooraankondiging voor een rondetafelgesprek over uitvoering van moties over “marktconsultatie en openbaar aanbesteden” (voorafgaande aan het “debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden”)

Te behandelen:

97
Vaste commissie voor SZW verzoeken het voortouw bij de kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen over te dragen aan de vaste commissie voor EZ

Te behandelen: