Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 juni 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • F. Koser Kaya (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op de overige vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bespiegeling over de gerealiseerde verlaging van de regeldruk in de landbouw, de vermindering die nog in de pijplijn zit en een bespiegeling over de Europese regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toelichting op de Jaarrapportage 2015 van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering motie van de leden Koser Kaya en Thieme over omschakeling naar biologische landbouw (Kamerstuk 33 979, nr. 127)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie met betrekking tot de doorlooptijd van het fosfaatrechtenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitbraak vogelgriep in de provincie Friesland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede rapportage bruinvisbeschermingsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling definitieve aanwijzingsbesluiten voor mariene Natura 2000-gebieden Doggersbank, Klaverbank en Friese Front

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Recente ontwikkeling conferentie Toekomstbestendig Natuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  De aanwezigheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij het opnieuw te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

  Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid zal opnieuw worden ingepland met de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op donderdag 10 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.
 13. 13

  Voorstel van het lid Lodders (VVD) om het Plan van Aanpak NVWA tot groot project te maken, inclusief een tijdsplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348, nr. 177)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de informele Landbouwraad van 29 tot en met 31 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Van Gerven om een gesprek te organiseren met de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), gevolgd door een algemeen overleg antibiotica n.a.v. het nieuwe rapport van de SDa waaruit blijkt dat de antibioticareductie lager is dan verwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Van Dekken om een reactie te vragen op het boek 'Leven met Q-koorts; het dagelijkse gevecht' te ontvangen voor het nog te plannen Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (staatssecretaris EZ, minister VWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Van Gerven een behandelvoorbehoud te plaatsen bij de mededeling van de Europese Commissie inzake hormoonverstorende stoffen (endocrine disruptors).

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  (dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
   (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies en gemeenten)
  8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  10. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
  11. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  12. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  13. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
   (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  14. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  15. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  16. Debat over het rapport Breed welvaartsbegrip (Vermeij) (commissie Breed welvaartsbegrip)
  17. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ) 
  18. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  19. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  20. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  21. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
  22. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek Ambassade van Zweden, namens delegatie commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over stimulatie van export, oprichting nieuwe bedrijven en TTIP d.d. 5 september 2016

 25. 25

  Uitvoering van de Motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang en maatregelen rond de kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het rapport “From a succesful past to a promising future - Challenges and opportunities for the Dutch gas infrastructure” van het ING Economisch Bureau

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Concept-programma werkbezoek Groningen maandag 5 september 2016

 29. 29

  Voorstel t.a.v. algemeen overleg Energieakkoord op 29 juni 2016 indien de plenaire behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet op 29 juni 2016 plaatsvindt

  Besluit:  Indien de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348) en Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) op woensdag 29 juni 2016 wordt ingepland waardoor er overlap is met het AO Energieakkoord dat gepland staat van 13.00 tot 16.00 uur dan zal dit AO als volgt worden gepland:
  1) Het AO Energieakkoord wordt verzet naar woensdag 6 juli van 10.00 tot 13.00 uur;

  2) Het verzamel AO Energie, dat momenteel gepland staat op woensdag 6 juli van 10.00 tot 12.00 uur, komt hierdoor te vervallen en wordt ingepland op woensdag 5 oktober  2016 van 13.00 tot 16.00 uur
   
 30. 30

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beschikbaarstelling lening Innovatiefonds Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF-regeling) en uitvoering van het amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang Mkb samenwerkingsagenda en evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Informatie over een wijziging in de handhaving door de Douane van onder EZ vallende intellectuele eigendomsrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel rapport expertgroep big data en privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van de Telecomraad van 26 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Transparantie op de oliemarkt en olie uit ISIS-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2016, over nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorjaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitnodiging minister van Economische Zaken en Europese Commissie voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB voor stakeholdersconferentie "Working together to strengthen the Single Market for EU businesses and consumers" d.d. 13 juni 2016

 44. 44

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015 (Kamerstuk 34475-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen commissie over het rapport ‘Welvaart in kaart’ in het kader van het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen in Groningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om spoedige toezending van de notitie over tiltsensoren

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek tot het houden van een technische briefing voorafgaand aan het plenaire debat over Gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van EZ te verzoeken z.s.m. en in ieder geval in de week voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota de uitvoering van motie Ronnes cs. (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 20) over verder inzicht geven in de middelen in de begrotingsreserve duurzame energie, aan de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om reactie op artikel Borgstelling op de tocht in het AD van 21 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Geurts de minister van EZ te verzoeken voor het a.s. algemeen overleg Marktwerking en Mededinging de Kamer te informeren over de gewijzigde beleidsregel duurzaamheid en mededinging of deze te publiceren en naar de Kamer te sturen (zie Kamerstuk 31532, nr. 162).

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen z.s.m. het overzicht van de schademeldingen ten gevolge van aardbevingen in de afgelopen tien jaar per maand en per gemeente toe te zenden, bij voorkeur voor de behandeling van de mijnbouwwet (zie Kamerstuk 33529, nr. 212).

  Te behandelen:

  Loading data