Debat geweest
7 juni 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 7 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 7 juni 2016

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

Te behandelen:

6
Verslag van een schriftelijk overleg over het BIT-advies inzake programma ‘Blik op NVWA 2017’ (Kamerstuk 33835, nr. 32)

Te behandelen:

9
Voorhangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

Te behandelen:

10
Voorstel programma rondetafelgesprek over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe op 29 juni 2016
12
Reactie op het bericht "stemming over goedkeuring glyfosaat eindigt in patstelling" en op bericht "mogelijke belangenverstrengeling in onderzoeken naar glyfosaat"

Te behandelen:

14
Verzoek van het lid Van Gerven om de inbrengdatum voor een schriftelijk overleg over de initiatiefnota “Wei voor de koe” vast te stellen op vrijdag 8 juli om 18.00 uur.

Te behandelen:

15
Verzoek van het lid Wassenberg tot het inplannen van een algemeen overleg over de reddingsplannen van noodlijdende sectoren in de intensieve veehouderij voorafgegaan door een reactie van de staatssecretaris op de uitgelekte plannen voor steunmaatregelen aan de varkenshouderij

Te behandelen:

16
Voorstel van de leden Heerema en Leenders, rapporteurs REFIT Vogel- en Habitatrichtlijn, om deel te nemen aan de conferentie over toekomstbestendig natuurbeleid van 28 tot 30 juni 2016 in Amsterdam

Te behandelen:

17
Statistieken commissies 2015/commissieprestaties in 2015
18
(dertig) leden debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
 6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
 7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies en gemeenten)
 8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
 9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
 10. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (minister EZ)
 11. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
 12. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
 13. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
 14. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 15. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 16. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 17. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 18. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
 19. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
 20. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
21
Mogelijkheid nadere focusonderwerpen voor het beleidsterrein EZ aan te dragen binnen het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ t.b.v. de verantwoording over 2016 (te behandelen in mei 2017). .

Details


 

Te behandelen:

22
Jaarrapportage over 2015 van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Jaarrapportage over 2015 van de Commissie van Toezicht op het Centrum Veilig Wonen (CVW)

Te behandelen:

23
Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat een brief van Shell wordt ervaren als een vorm van chantage

Te behandelen:

27
Toestemming om Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een openbare technische briefing te laten verzorgen over de wijziging van de Mijnbouwwet

Te behandelen:

28
Verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 600)

Te behandelen:

30
Voorstel mogelijke indelingen AO Energie op 29 juni a.s.
31
Planning behandeling ontwerpbesluit Gaswinning Groningenveld
34
EU-voorstel: Verordening Samenwerking nationale autoriteiten bescherming consumentenrecht COM (2016) 283 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

39
Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Te behandelen:

43
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

44
BOR-notitie over de verantwoordingsstukken van Economische Zaken over het jaar 2015 (Kamerstuk 34 475 XIII, nrs. 1 – 4).
45
Verzoek om reactie minister van EZ op artikel in Cobouw d.d. 25 mei 2016 getiteld 'Opstand dreigt in Groningen' (bevingsbestendig maken van woningen in Groningen)

Te behandelen:

46
Verzoek van het lid Agnes Mulder om de minister van Economische Zaken voor het algemeen overleg Energie een stand van zaken overzicht te vragen van de per jaar tot uitvoering gekomen en in behandeling genomen projecten die zijn aangevraagd voor de postcoderoosregeling

Te behandelen:

47
Verzoek van het lid Agnes Mulder aan het BOR te vragen in kaart te brengen en voorstellen te doen hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer verstevigd kan worden ten aanzien van de bestedingen van de Overheidsdienst Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen en de uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Te behandelen:

48
Verzoek van het lid Agnes Mulder de Minister van Economische Zaken te verzoeken de Kamer te informeren wanneer de ontwerpstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust en het extra belevingsonderzoek over windenergie voor de Hollandse kust in navolging van het rapport van Decisio, naar de Kamer wordt gestuurd.

Te behandelen: