Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 24 mei 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 24 mei 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
8
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Kamerstuk 31532, nr. 156)

Te behandelen:

13
Schriftelijke reactie op de motie van het lid Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht (Kamerstuk 28973, nr. 174)

Te behandelen:

21
Rondetafelgesprek n.a.v. kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

Te behandelen:

22
Aanbieding rapport "Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan" van ERK
23
Verzoek van de staatsecretaris van Economische Zaken het algemeen overleg Mestbeleid op 30 juni 2016 van 14.30 tot 17.30 uur te verplaatsen naar 6 juli 2016 van 10.00 tot 13.00 uur daar de staatssecretaris in het kader van het EU-Voorzitterschap op 30 juni de conferentie "Toekomst bestendig Natuurbeleid" zal voorzitten

Details

 Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid zal zo spoedig mogelijk na het zomerreces opnieuw worden ingepland.
30
31
Vaststellen van spreektijden voor het wetgevingsoverleg verantwoordingsstukken 2015 op 7 juni 2016, van 19.00 tot 22.00 uur
35
(Dertig) leden debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
 6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
 7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies en gemeenten)
 8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
 9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
 10. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (minister EZ)
 11. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
 12. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
 13. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrokken zijn omdat de omstandigheden voor de rozenkweek daar aantrekkelijker zijn dan in Nederland (Lodders) (staatssecretaris EZ)
 14. Debat over het bericht het bericht ‘Ik zit hier niet voor de boeren’ (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 16. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
 17. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
 18. Dertigledendebat over de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
36
Doorgeleide anonieme brief van Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
37
Voorstel van de Ambassade van de Verenigde Staten voor een gesprek met Tom Plant, duurzame energie expert over het integreren van duurzame energie bronnen en technologie in economisch beleid
39
Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452)

Te behandelen:

46
Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld

Te behandelen:

47
Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat)

Te behandelen:

49
Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

Te behandelen:

50
Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen

Te behandelen:

55
Gesprek over lobby-strategie rond de energietransitie en gaswinning

Details


  

   
57
58
Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Te behandelen:

59
Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Te behandelen:

66
Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel

Te behandelen:

74
Voorstel om ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (34348) een technische briefing te organiseren over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetswijziging en daarvoor het Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische Commissie Bodembeweging uit te nodigen.

Te behandelen:

75
Rappel aan minister EZ om aan ministerie I&M te vragen naar stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij en het op naam stellen van stalconcepten omdat ondernemers hiermee een groot risico lopen dat hun concept wordt gestolen.

Te behandelen: