Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 mei 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitstel toezending standvanzakenbrief met betrekking tot de totstandkoming van de Brabantwet, inclusief een tijdsplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken met betrekking tot de Wet grondgebonden groei melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nieuwe Nationale Strategie GMO groente en fruit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Kamerstuk 31532, nr. 156)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op motie van het lid Geurts inzake uitbetaling van betalingsrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 17 mei 2016 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 916)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Schriftelijke reactie op de motie van het lid Van Gerven over bestrijden van misbruik van inkoopmacht (Kamerstuk 28973, nr. 174)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de resistentie in Nederland voor het antibioticum Colistine

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Mogelijkheid omwisselbesluit inzake Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Resultaten internationale conferentie ‘Save Wildlife: Act Now or Game Over’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  KRM haaienactieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rondetafelgesprek n.a.v. kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding rapport "Uitroeiings-, bestrijdings- en bewakingsprogramma’s om dierziekten tegen te gaan" van ERK

 23. 23

  Verzoek van de staatsecretaris van Economische Zaken het algemeen overleg Mestbeleid op 30 juni 2016 van 14.30 tot 17.30 uur te verplaatsen naar 6 juli 2016 van 10.00 tot 13.00 uur daar de staatssecretaris in het kader van het EU-Voorzitterschap op 30 juni de conferentie "Toekomst bestendig Natuurbeleid" zal voorzitten

   Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid zal zo spoedig mogelijk na het zomerreces opnieuw worden ingepland.
 24. 24

  EU-voorstel: Meststoffenverordening COM (2016) 157

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Consultatie Europees Visserijfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Juridische analyse van het voorstel van de Europese Commissie voor mogelijke nationale beperking of verbod op tot de EU toegelaten gg-veevoeders en gg-levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer De Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) om een gesprek te organiseren op 8 juni van 16.00 tot 17.00 uur met de dierenbeschermer Richard O’Barry

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Visser (VVD) mede namens het lid Dijkgraaf (SGP) om een reactie op een artikel uit het Visserijnieuws van 20 mei 2016 inzake de wolhandkrab

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  (Dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
   (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies en gemeenten)
  8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  10. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (minister EZ)
  11. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
  12. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  13. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrokken zijn omdat de omstandigheden voor de rozenkweek daar aantrekkelijker zijn dan in Nederland (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  14. Debat over het bericht het bericht ‘Ik zit hier niet voor de boeren’ (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  16. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  17. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
  18. Dertigledendebat over de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
 35. 35

  Doorgeleide anonieme brief van Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

 36. 36

  Voorstel van de Ambassade van de Verenigde Staten voor een gesprek met Tom Plant, duurzame energie expert over het integreren van duurzame energie bronnen en technologie in economisch beleid

 37. 37

  Intensiveringspakket Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitvoering motie van het lid Smaling over aanpassing van het beleid aan de overwegingen van de KNAW (Kamerstuk 30 196, nr. 445) en uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een mkba energieopwekking uit zon en wind op land (Kamerstuk 30 196, nr. 452)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Markering en benaming met betrekking tot waterinjectie in Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Eerste tender experimenten decentrale duurzame elektriciteits-opwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding ontwikkelkader windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Informatie over de (subsidie)kosten van windenergie op de verschillende alternatieve locaties voor de Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verloop eerste openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)2016

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Mededeling Indicatief programma op het gebied van kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016, over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toezending van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM inzake de schadeafhandeling in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Openstaande moties gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht ‘Groningers willen extra geld uit Den Haag vanwege aardbevingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Kwartaalrapportage Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het organiseren van de worldexpo 2025 in Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Voortgang van de nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Aanbieding eindrapport “De Nederlandse Defensie- en Veiligheid gerelateerde industrie 2016”

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsrapportage Retailagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Fiche: Mededeling normalisatieprioriteiten op ICT-gebied voor de digitale eengemaakte markt

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Fiche: Mededeling Europees Cloudinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Fiche: mededeling digitalisering industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Telecomraad die op 26 mei a.s. plaatsvindt in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 mei 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op openbare raadpleging over evaluatie Aanbeveling 2009/396/EU inzake regelgeving voor afgiftetarieven van vaste en mobiele telefonie in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Uitvoering motie De Liefde c.s. over het wegnemen van overstapdrempels voor zakelijke abonnees van telecommunicatiediensten (Kamerstuk 24095, nr. 363)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek om een brief over de uitkomsten van de evaluatie en de toekomst van Actal (te ontvangen vóór het AO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op 22 juni 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Voorstel om ter voorbereiding van de plenaire behandeling van de mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (34348) een technische briefing te organiseren over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetswijziging en daarvoor het Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische Commissie Bodembeweging uit te nodigen.

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Rappel aan minister EZ om aan ministerie I&M te vragen naar stand van zaken Regeling Ammoniak en Veehouderij en het op naam stellen van stalconcepten omdat ondernemers hiermee een groot risico lopen dat hun concept wordt gestolen.

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Behandeling van de nog te ontvangen beantwoording van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip van de feitelijke vragen over het parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data