Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 april 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R.P.G. (Remco) Bosma (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 januari 2016, over het bericht dat het fosfaatplafond overschreden is door grote toename van het aantal koeien

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding afschrift van het antwoord van staatssecretaris Dijksma op het verzoek om voortaan het microbioom bij de risicobeoordeling te betrekken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen over het bericht dat de NVWA onvoldoende controleert met betrekking tot de ervaringen met de Listeria-bacterie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) houdende een verdrag inzake de 91ste zitting van het Uitvoerend Comité van de Europese Commissie voor de beheersing van mond- en klauwzeer, te 's-Gravenhage, Nederland, op 9 en 10 maart 2016; Rome, 27 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op vragen van het lid Lodders, gesteld tijdens het algemeen overleg van 10 maart 2016, over Dierziekten en antibioticagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 maart 2016, over vergunningverlening aan het Dolfinarium

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (Kamerstuk 29 664, nr. 144) over infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake aanbieding antwoorden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) m.b.t. rapport 'Naar een voedselbeleid'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging naar aanleiding AO Natuurbeleid van 24 september 2015 inzake de definitie van een nieuw ‘ecologisch feit’ in de context van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en reactie op verzoek commissie inzake Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken en vervolginzet in de Fitness Check van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van artikel 18 Natuur en Regio (Kamerstuk 30991, nr. 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatievoorziening natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Programma Nationale Parken en Nationale Parken Deal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging implementatie aanlandplicht, consultatie Controleverordening Visserij, maatregelen aalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang directe betalingen en de vaststelling betalingsrechten van het GLB

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ een uitvoeringsbrief te vragen over de aangenomen motie 28286 nr 832 van Jasper van Dijk over dierproeven bij apen op het BPRC

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Van Gerven om prof. mr. Pieter van Vollenhoven en de Commissie Van Vollenhoven uit te nodigen voor een toelichting op het rapport ‘Monumenten: inspiratiebron voor natuur!'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zaken brief te vragen inclusief tijdsplanning betreffende de totstandkoming van de Brabant Wet.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Van Gerven de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS te vragen te reageren op de uitzending van Radio Reporter op 3 april jongstleden over de uitkomsten van het Denamic onderzoek waaruit zou blijken dat bij concentraties pesticiden onder de drempelwaarde effecten op proefdieren worden gevonden die leiden tot permanente gedragsstoornissen.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Van Gerven (SP) mede namens GroenLinks en D66 de staatssecretaris van Economische een aantal vragen voor te leggen n.a.v. het persbericht dat de ambitie van het kabinet is om het aandeel weidegang van 69% weidende koeien in 2014 (CBS) te verhogen naar 80% in 2020.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Van Gerven een reactie op te vragen aan de staatssecretaris van EZ op een brief van Dupan waarbij in elk geval wordt ingegaan op sterfte van paling en andere vissen bij waterkracht centrales en de stand van zaken van het Paling over de Dijk-project.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Heerema mede namens het lid Leenders om via een emailprocedure het werkbezoek van de rapporteurs Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn op 3 juni 3016 goed te keuren zodat het verzoek tijdig aan het Presidium kan worden voorgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Remco Bosma de staatssecretaris van Economische Zaken te verzoeken de voortgangsrapportage NVWA, de toegezegde vergelijking van de keuringstarieven van de NVWA met de door ons omringende landen en de andere toegezegde onderzoeken voorafgaand aan de Voorjaarsnota naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Data procedurevergaderingen tot aan het kerstreces 2016

  Zomerreces 2016, vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016
  • dinsdag 13 september, 16.00-17.15 uur
  • dinsdag 27 september, 16.00-17.15 uur
  • dinsdag 11 oktober, 16.00-17.15 uur
  Herfstreces 2016, vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016
  • dinsdag 25 oktober, 16.00-17.15 uur
  • dinsdag 8 november, 16.00-17.15 uur
  • dinsdag 22 november, 16.00-17.15 uur
  • dinsdag 6 december, 16.00-17.15 uur
  • dinsdag 20 december, 16.00-17.15 uur  
  Kerstreces 2016, vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017
  De data zijn afgestemd met de vaste commissies voor SZW en I&M 
   
 27. 27

  (dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht 'Europese Commissie laat landbouwgif veel te soepel toe', het bericht dat RoundUp kankerverwekkend is, en het bericht dat de voedselproductie wordt bedreigd door uitstervende dieren, n.a.v. de RvW d.d. 1 maart 2016, en na ommekomst van de reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016 n.a.v. de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van het verslag van het schriftelijk overleg over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
   (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)(staatssecretaris EZ) (agenderen na het afronden van de fitness check Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (staatssecretaris EZ) 
  7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
  8. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies, verwacht in het eerste kwartaal van 2016)
  9. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  10. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (minister EZ)
  11. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS) (agenderen na de technische briefing over de stof Bisfenol A op dinsdag 19 april 2016)
  12. Debat over Commissie toekomst veehouderij’  (Geurts) (staatssecretaris EZ) 
  13. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (minister EZ)
  14. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  15. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  16. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht van de Rekenkamer dat er niet-openbare afspraken zijn m.b.t. de begrotingsreserve duurzame energie om deze begrotingsreserve ‘leeg te boeken’ bij het aantreden van een nieuw kabinet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitwerking van de energiedialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beschouwingen inzake de motie van het lid Schouten betreffende lange termijn investeringen door het Dutch Venture Initiative (Kamerstuk 34 267, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen (Kamerstuk 32637, nr. 229)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nadere reactie over het voorziene tijdspad en de laatste stand van zaken ten aanzien van veiling van de vergunningen voor digitale ethertelevisie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Toestemming deelname Centraal Planbureau aan het rondetafelgesprek over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren op 31 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie inzake deelname Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan een rondetafelgesprek over de stand van zaken van de Nederlandse topsectoren op 31 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde agenda informele Energieraad 10 en 11 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Mededeling EU Strategie betreffende verwarming en koeling

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Mededeling Strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Juridische belemmeringen verlenging contracten binnenlandse post

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Implementatie duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor energietoepassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding Monitor Wind op Land 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording van vragen over de kosten van windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie aanvullende amendementen en vragen wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012 (34329)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  34329 Vierde nota van wijziging inzake Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek om toezending samenwerkingsovereenkomst van de Nationaal Coördinator Groningen en NAM.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek om op korte termijn een kabinetsreactie te ontvangen op de twee aangenomen moties over emissieloze auto’s en duurzame mobiliteit (30196, 441 en 34300 XIII, 36), waarbij wordt ingegaan op de vraag op welke wijze en met welk tijdspad deze moties ten uitvoer worden gebracht.

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek aan minister van EZ om een reactie op en uitwerking van de motie Smaling (TK 30196, nr. 450) en de motie Smaling-Van Veldhoven (TK 30196, nr. 451)

  Te behandelen:

  Loading data