Debat geweest
8 maart 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 8 maart 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 8 maart 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek, namens 230 melkveehoudsters, tot aanbieding (petitie)brief m.b.t. motie Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten (33979-104) d.d. 15 maart 2016
9
Aanbieding afschrift van de brief aan het International Fund for Animal Welfare (IFAW) als reactie op vragen over de handhaving van het importverbod voor wildgevangen vogels

Te behandelen:

12
Jaarverslag “Zo doende 2014” van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de in Nederland verrichte dierproeven en het toezicht op de Wet op de dierproeven (Wod)

Te behandelen:

14
Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding besluit tot wijziging van de berekening van de rijksbijdrage voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum (Kamerstuk 34 284, nr. 5)

Te behandelen:

16
Notitie van de rapporteurs Ziengs en Van Veldhoven over het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
20
Terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering van de motie van de leden Leenders en Koser Kaya over de beschikbaarheid van alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen

Te behandelen:

21
Reactie op verzoek van het lid Koser Kaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016 over het bericht ‘Verkoop schadelijke pesticiden in Nederland veel hoger dan aangenomen’

Te behandelen:

23
26
28
Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1)

Te behandelen:

29
(dertig) leden debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht 'Europese Commissie laat landbouwgif veel te soepel toe', het bericht dat RoundUp kankerverwekkend is, en het bericht dat de voedselproductie wordt bedreigd door uitstervende dieren, n.a.v. de RvW d.d. 1 maart 2016)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van het verslag van het schriftelijk overleg over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
 6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ontvangst van de beantwoording van de vragen n.a.v. de RvW d.d. 12 januari 2016)
 7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat de NVWA onvoldoende controleert in de voedselketen m.b.t. de ervaringen met de Listeriabacterie n.a.v. de RvW d.d. 2 februari 2016)
 8. Debat over Energie (Dik-faber) (minister EZ)
 9. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies, verwacht in het eerste kwartaal van 2016)
 10. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ) (agenderen na het rondetafelgesprek over de stand van zaken over de Nederlandse topsectoren op donderdag 31 maart 2016)
 11. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (minister EZ)
 12. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
 13. Debat over het bericht ‘Ed Nijpels voorzitter commissie toekomst veehouderij’  (Geurts) (staatssecretaris EZ) 
 14. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 15. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
 16. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (minister VWS, staatssecretaris EZ)
   
31
Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor bijeenkomst "European consumer and competition day" d.d. 18 april 2016
32
Aanbod Werkgroep Solar Veenkoloniën en TKI Urban Energy voor presentatie over belang en mogelijkheden van zonne-energie
34
Reactie op nader gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren betreffende uitstel openstelling SDE+ voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (Kamerstuk 30 196, nr. 388)

Te behandelen:

36
EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas, COM (2016) 52 (Engelstalige versie)

Details

2016D07902 EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas, COM (2016) 52 (Engelstalige versie)
Besluit: De Kamer zal worden geadviseerd om een behandelvoorbehoud te plaatsen waarover dinsdag 15 maart a.s. gestemd zal worden. Indien het behandelvoorbehoud wordt geplaatst dan zal op woensdag 30 maart a.s. van 16.30 tot 18.30 uur een AO Behandelvoorbehoud worden gehouden om informatieafspraken met de minister van EZ te maken. Het volledige traject zal er als volgt uitzien:
 • Het advies voorleggen aan de commissie EUZA die het vervolgens doorgeleidt aan de Kamer;
 • Op dinsdag 15 maart a.s. stemming Kamer over het advies om een behandelvoorbehoud te plaatsen. Indien de Kamer instemt met het advies wordt het behandelvoorbehoud geplaatst;
 • AO Behandelvoorbehoud om informatieafspraken met de minister van EZ te maken op woensdag 30 maart a.s. van 16.30 tot 18.30 uur;
 • De informatieafspraken voorleggen aan de commissie EUZA die het vervolgens doorgeleidt aan de Kamer;
 • Stemmen over informatieafspraken uiterlijk dinsdag 19 april a.s., indien de Kamer instemt dan wordt het behandelvoorbehoud opgeheven

 
37
EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied, COM (2016) 53

Details

2016D07901 EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied, COM (2016) 53
Besluit: De Kamer zal worden geadviseerd om een behandelvoorbehoud te plaatsen waarover dinsdag 15 maart a.s. gestemd zal worden. Indien het behandelvoorbehoud wordt geplaatst dan zal op woensdag 30 maart a.s. van 16.30 tot 18.30 uur een AO Behandelvoorbehoud worden gehouden om informatieafspraken met de minister van EZ te maken. Het volledige traject zal er als volgt uitzien:
 • Het advies voorleggen aan de commissie EUZA die het vervolgens doorgeleidt aan de Kamer;
 • Op dinsdag 15 maart a.s. stemming Kamer over het advies om een behandelvoorbehoud te plaatsen. Indien de Kamer instemt met het advies wordt het behandelvoorbehoud geplaatst;
 • AO Behandelvoorbehoud om informatieafspraken met de minister van EZ te maken op woensdag 30 maart a.s. van 16.30 tot 18.30 uur;
 • De informatieafspraken voorleggen aan de commissie EUZA die het vervolgens doorgeleidt aan de Kamer;
 • Stemmen over informatieafspraken uiterlijk dinsdag 19 april a.s., indien de Kamer instemt dan wordt het behandelvoorbehoud opgeheven
38
42
Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Te behandelen:

45
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Ronnes en Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn (Kamerstuk 34 172, nr. 7)

Te behandelen:

47
Stafnotitie: rondetafelgesprek stand van zaken Nederlandse topsectoren
48
49
Wetgevingsrapport over de wetsvoorstellen Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (Novelle) (TK 34 390) en Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (TK34 348).
55
Verzoek van de leden Mulder en Smaling om een algemeen overleg Draagvlak windenergie te houden over o.a. de Uitkomsten onderzoek naar regionale effecten windparken en over de brief ‘Samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement’

Te behandelen:

56
Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken om een reactie te vragen op het artikel ‘Laboratoria komen heel veel geld tekort’ (FD, 7 maart 2016)

Te behandelen:

57
Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen om in de toegezegde uitleg over de kosten en kostenbesparing van Tennet bij de behandeling van de wet tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (kamerstuk 34401) de verhoogde investeringen in de komende tien jaar van 20 naar 22 miljard, wat blijkt uit de jaarcijfers van Tennet, te betrekken.

Te behandelen: