Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 47 en 48; 23 november - 4 december 2015)
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake de nota naar aanleiding van het nader verslag Kansspelen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 17 december 2015
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 16 december 2015

Deelnemers


Agendapunten

2
34212 Tweede nota van wijziging inzake de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Te behandelen:

4
34086 Tweede nota van wijziging inzake de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Te behandelen:

6
Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Te behandelen:

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
13
Reactie op motie van het lid Pechtold c.s. over heroverwegen van de bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het mkb (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 48)

Te behandelen:

14
Toezegging naar aanleiding van het amendement van de leden Van Tongeren en Swinkels dat regelt dat het budget voor het College voor de Rechten van de Mens wordt verhoogd met € 1 900 000 (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 27)

Te behandelen:

26
33
Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 november 2015 over de lange afhandelingstijd inclusief screening van potentiële jihadisten, voordat mensen beoordeeld worden door IND

Te behandelen:

35
Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 november 2015 over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State inzake bed bad brood en de consequenties hiervan voor het beleid van de regering

Te behandelen:

39
Toestemming deelneming van de Koninklijke Marechaussee aan het openbaar rondetafelgesprek over het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring 10 december 2015

Te behandelen:

47
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 december 2015 over de toepassing van Schengen naar aanleiding van bericht ‘Leaked document reveals EU plans to suspend Schengen for two years’

Te behandelen:

50
Verzoek plenaire aanmelding wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996)

Te behandelen:

52
Brievenlijst

Te behandelen: