Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  34212 Tweede nota van wijziging inzake de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  34086 Tweede nota van wijziging inzake de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Oskam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 oktober 2015, over het bericht ‘Foto’s buitenlandse verkeersovertreders massaal vernietigd’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport Commissie-Wolfsen "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over toezeggingen AO Drones

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geslachtsnaamwijziging: uitbreiding van categorie slachtoffers en hun naasten waarbij psychische hinder ambtshalve wordt aangenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op motie van het lid Pechtold c.s. over heroverwegen van de bezuinigingen op projecten tegen criminaliteit bij het mkb (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 48)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging naar aanleiding van het amendement van de leden Van Tongeren en Swinkels dat regelt dat het budget voor het College voor de Rechten van de Mens wordt verhoogd met € 1 900 000 (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 27)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar vertrouwensfuncties (A) binnen de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tijdelijke Commissie Integriteit Inkoop en Aanbestedingen Politie - terugblik eerste half jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezending van de beleidsdoorlichting Rechtspraak in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten van de privacy-audit die de Auditdienst Rijk heeft verricht naar de naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming voor deelname van de Dienst Terugkeer en vertrek (DT&V) en de Nationale politie (NP) aan het rondetafelgesprek Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vastgestelde profielschets voor de vacature korpschef nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op vragen, gesteld tijdens het AO strafrechtelijke onderwerpen m.b.t. het onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) inzake de interceptiefaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitspraak van de kantonrechter Arnhem over de verhoging van verkeersboetes

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verplichte deradicalisering en administratieve detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking en rapport Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Informatie over de samenwerking tussen de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de gemeente Rotterdam in zaken van vreemdelingen zonder geldige verblijfstatus die in een gemeentelijke voorziening verblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maatregelen hoge instroom asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie over resultaten van het onderzoek naar zware luchtdrukwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de motie van het lid Kuiken c.s. over lokale bewoners mee laten liften op de toegenomen vraag naar producten en arbeidskrachten in en rond azc's

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidskader voor hervestiging voor de periode van 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorlichting aan vluchtelingen over vrijheid van religie en niet-geloven in onze cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie "Mensenhandel, naar een kindgericht beschermingssysteem voor amv's"

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 november 2015 over de lange afhandelingstijd inclusief screening van potentiële jihadisten, voordat mensen beoordeeld worden door IND

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken toezenden van het rapport van de Inspectie van Veiligheid en Justitie over de wijze waarop de politie Korpscheftaken in het kader van de Wet wapens en munitie uitvoert

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 november 2015 over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State inzake bed bad brood en de consequenties hiervan voor het beleid van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Asielbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het verzoek van de commissie over een klacht over het functioneren van het landelijk bureau Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  De post ‘bijdrage overige departementen’ in de brief bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toestemming deelneming van de Koninklijke Marechaussee aan het openbaar rondetafelgesprek over het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring 10 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  EU-voorstel: Richtlijn inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens COM (2015) 750

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag extra JBZ-Raad 20 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 3 en 4 december 2015 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 4e kwartaal 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Gevolgen ongeldigverklaring Safe Harbourbeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Nader inzicht in de bevoegdheids-, taak- en rolverdeling tussen Nederland en de lidstaten enerzijds en de EU, haar instellingen én organisaties anderzijds

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken onderhandelingen over EU-ontwerprichtlijn over Netwerk- en Informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 december 2015 over de toepassing van Schengen naar aanleiding van bericht ‘Leaked document reveals EU plans to suspend Schengen for two years’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  EU-voorstel: Richtlijn inzake terrorismebestrijding COM 2015 (625) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 47 en 48; 23 november - 4 december 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek plenaire aanmelding wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek toezending ambities en resultaten aangaande de handhaving van de kwaliteitseisen voor bewindvoerders

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data