Debat geweest
6 september 2016 | 17:30 - 18:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. WR d.d. 6 september 2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. WR d.d. 6 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Reactie op het verzoek van de commissie over een anonieme brief met een klacht over fouten in de Nederlandse vertaling van de Europese norm voor het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies (NEN-EN 1090-1 en 2)

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio’s tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

Te behandelen:

16
Integratie van de Wet huurcommissieregeling BES in een Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland onder gelijktijdige aanpassing van eerstgenoemde wet, van Boek 7a van het Burgerlijk Wetboek BES en enkele andere wetten (Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland)

Te behandelen:

21
Toezegging naar aanleiding van het VAO Renovatie Binnenhof over nadere informatie over de opbouw van de meerkosten van variant 2 (Tweede Kamer na Eerste Kamer) ten opzichte van de kosten van variant 3 (Kabinetsvariant)

Te behandelen:

24
Wijziging procedure verspreiding wachtwoorden Delegates Portal (voorheen EU-extranet)

Details

Besluit: voor kennisgeving aangenomen.

Onlangs is de EU documenten-database Extranet - waartoe u als Kamerlid toegang heeft - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu).

Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 
 
25
Activiteiten commissie Wonen en Rijksdienst

Details

Geplande activiteiten:
06-09-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
08-09-2016 14.00 - 14.00  Ad-hocprocedure inventarisatie deelnemers RTG Kwaliteitsborging bouw
13-09-2016 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Openbaar Bestuur  
14-09-2016 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Krimp en bevolkingsdaling   
15-09-2016 14.00 - 16.00  Algemeen overleg  Bouwregelgeving    
27-09-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
29-09-2016 10.00 - 13.00  RTG Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
04-10-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
05-10-2016 09.30 - 10.30  Besloten technische briefing door Autoriteit Woningcorporaties

Ongeplande activiteiten:
- Algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving     
- Algemeen overleg Huuraangelegenheden (inclusief Tijdelijke verhuur en anti-kraak)
- Algemeen overleg Woningcorporaties