Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

16 november 2016
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpbesluit verlenging instellingstermijn Review Board Aanvalsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Meerjarenagenda slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Medewerkersmonitor Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Technische briefing Uitruk op Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Oriënterend onderzoek COR politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het bericht "En dan mag de moordenaar van je zus op onbegeleid verlof"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vervolgvragen over het bericht dat een terreurverdachte op het vliegtuig naar Turkije kon stappen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluit instelling Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op amendementen inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (Kamerstuk 33 542)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het bericht dat agenten zelf DNA onderzoek gaan doen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Extern onderzoek naar de voormalig korpschef in relatie tot de Centrale Ondernemingsraad (COR)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbesteding van gerechtsdeurwaardersdiensten door het CJIB

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport 'Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Justitiële jeugd en adolescenten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag 2015 Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kwetsbaarheden in hardware en software

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen asielinstroom in relatie tot opvang en huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Validatiestelsel filantropie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen om een oordeel over deze datadeling en antwoord op vragen van het lid Van Wijngaarden over het bericht “Duitse privacywaakhond verbiedt datadelen WhatsApp”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Douane en aanpak cocaïnesmokkel in de haven van Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 13 en 14 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Verordening online diensten omroeporganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Mededeling inzake auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek plannen algemeen overleg over terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bericht dat Hoofd Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) opstapt

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitvoering van de motie Oskam/Tellegen over transparante financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek inzake brief van de minister van Algemene Zaken over het op afstand plaatsen van een deel van de zakelijke belangen van de heer Van der Steur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  ICT-rapport Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Petitie-aanbieding inzake invoering van een dubbele achternaam in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brievenlijst

 42. 42

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

  Te behandelen:

  Loading data