Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toezeggingen inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33 996)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China tot wijziging van de Overeenkomst inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten, gedaan te Hongkong op 2 november 1992; Hongkong, 17 februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit beheer politie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van het lid Recourt inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Brief van het lid Tellegen inzake verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  33542 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  34128 Tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inzet @migoboras voor de rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie rapport Kinderombudsman 'Verkenning naar een kindvriendelijke advocatuur' en uitvoering motie ‘divorce challenge’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  7e halfjaarlijkse voorgangsbrief inzake het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie over het onderzoek naar de cultuur binnen het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang uitvoering motie leden Tellegen en Kooiman over de Nationale Reddingsvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Adviezen bezwaaradviescommissie en besluiten Politie inzake Wob-verzoeken over feitenonderzoek naar prof. Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie-uitwisseling in de Europese Unie op het gebied van terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  WODC-rapport spoedeisend preventief fouilleren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Versterking Prestaties Strafrechtketen juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verkennend onderzoek naar de handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op 'Snel, Zorgvuldig en Betekenisvol, Een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016 over de motie inzake uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inspectie VenJ en Agentschap Telecom rapport Stroomstoring Noord-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie om een nadere toelichting voor de aanschaf van een alarmeringssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake de motie De Graaf c.s. ten aanzien van het “terugbrengen van het beheer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 42

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nationale Contraterrorisme (CT)-strategie 2016-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Openbaarmaking rapport over vuurwerkramp

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport ‘Monitoring ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Resultaten van de onderzoeken naar afschaffing van geslachtsregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van het antwoord op nadere schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper van de Eerste Kamer over het artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Toestemming deelname Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie aan rondetafelgesprek over vondelingenkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Openbare versie van het rapport “Basisteams in de Nationale Politie”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Onderzoek 'Internet Facilitated Drugs Trade'

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Cijfers van flitsovertredingen van buitenlandse kentekenhouders (Cross Border Enforcement)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rechtsbijstand in de eerste fase van het opsporingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het bericht "Talent verlaat politie"

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het Europees OM

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitvoering van de motie van de leden Segers en Samsom over voorlopige hechtenis terrorismeverdachten (29 754, nr. 379)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2016 over een voormalig advocaat-generaal die wordt verdacht van fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2015 en Rapportage aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken ten aanzien van de stelselherziening geweldsaanwending

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht “Psychische begeleiding Van der Graaf was verkooppraatje’

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoeksrapport ‘evaluatie supersnelrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beleidsreactie Politieonderwijsverslag 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op het bericht inzake de toegang tot Tweede Kameraccount van het toenmalig Kamerlid Van der Steur

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toezegging analyse gevolgen Algemene verordening gegevensbescherming Autoriteit Persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Korte termijn monitor gemiddelde verhoorduur

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Instellen Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Plan van aanpak bestrijding kindersekstoerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Diverse toezeggingen met betrekking tot politie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toezegging monitoring effecten van de beperktere openstelling van de balie van het Juridisch Loket

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake vergoedingen gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Aankondiging beleidsdoorlichting jeugdsancties 2010-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Lokale incidenten met jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Vrijheid van meningsuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Maatregelen in vervolg op rapport Commissie Hoekstra

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Rapport Inspectie van Veiligheid en Justitie over door de politie genomen integriteitsmaatregelen: “Een onderzoek naar de maatregelen die moeten voorkomen dat politieambtenaren onjuist gebruik maken van politie-informatie.”

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Onderzoek naar opgelegde straffen voor illegaal wapenbezit

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Beantwoording vragen de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het gebruik van de vluchtelingenstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Inzet en verlenging van de maatregel van terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Justitiële gedragsinterventies

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Aantal veroordeelde asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verlaging leges voor kleine bedrijven om erkend referent te worden

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Stand van zaken met betrekking tot het EU US Privacy Shield

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verkenning Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) n.a.v. PMJ-ramingen t/m 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Eindrapport onderzoek kostprijs ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Rapport Jaarbeeld Terugkeer 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Aanbesteding gerechtsdeurwaardersdiensten Clustering rijksincasso

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Reactie op verzoek van de commissie naar aanleiding van het artikel ‘Uitzetten asielzoeker steeds lastiger’ in de Telegraaf van 1 juli 2016 en het artikel ‘Vrijwillig vertrek de beste optie’ in de Telegraaf van 2 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Onderzoek naar de suïcide in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Gedifferentieerd plaatsingsbeleid en maatwerkaanpak binnen de Terroristenafdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Incidentonderzoek Udo D.

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Evaluatie-onderzoek Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Toezegging om informatie te verstrekken over proces van staande houden van gezinnen op gezinslocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Beleidsreactie Cybersecuritybeeld Nederland 2016 (CSBN 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 86. 86

  Kabinetsreactie op het WODC-onderzoek Schijn bedriegt

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verbetermaatregelen beschermde opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Strafbaarstelling binnenbrengen legale goederen in PI’s

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat moord in Zoetermeerse cel was te voorkomen en informatie over de verdere afwikkeling van de genomen maatregelen naar aanleiding van het inspectierapport van de IvenJ over de PI Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Reactie op verzoek commissie inzake werkbezoek aan Ethiopië over migratiebeleid (20 t/m 24 okt 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Werkprogramma handhaving vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Onderzoek rond de opinie over en beleving rondom vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Uitnodiging voor een bijeenkomst over de maatregel Tegengeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Overzicht van de resultaten van het Nederlands Voorzitterschap op de JBZ-terreinen Veiligheid en Justitie en Asiel en Migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Reactie op onderzoek EPU naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Uitstel kabinetsappreciatie Mededeling bestrijding van radicalisering COM (2016) 397

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Raadsaanbevelingen over de Schengenevaluaties van Nederland op het gebied van SIS, Terugkeer en Visa

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Hervormingspakket II Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 99. 99

  Reactie op vragen gesteld tijdens algemeen overleg JBZ Raad, 2 december 2015 Europees aanhoudingsbevel

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Fiche: Procedureverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Fiche: Kwalificatieverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Fiche: Herziening richtlijn normen opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Fiche: Verordening tot oprichting van een EU-hervestigingskader

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Fiche: Actieplan integratie van derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Fiche: Verordening herziening veiligheidskenmerken verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Fiche: Mededeling over ondersteuning ter voorkoming van radicalisering die tot gewelddadig extremisme leidt

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Bratislava op 7 en 8 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Brief van het Presidium over de uitvoering van de motie van het lid Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten (Kamerstuk 34 340, nr. 7)

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Reactie op het bericht "Intern politierapport Oost-Brabant: etnisch profileren komt op grote schaal voor"

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Verspreiding wachtwoorden EU-Delegates Portal

   
  Onlangs is de EU documenten-database Extranet - waartoe u als Kamerlid toegang heeft - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu).
  Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 
 112. 112

  Reactie op het rapport "Ontucht voor de rechter. Deel 2: De straffen" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Verzoek van de Bulgaarse ambassade om een gesprek met de Bulgaarse ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over de voortgang met betrekking tot de toetreding tot Schengen op 6 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Reactie op het bericht "En dan mag de moordenaar van je zus op onbegeleid verlof"

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Gevraagde reactie op het bericht “Politie laat verstek gaan bij verplichte test”

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Verlenging algemeen overleg over JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 12 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Vertrouwelijke briefing over de werking van de financial intelligence unit

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Stand van zaken wetsvoorstel computercriminaliteit III (34372)

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Reactie op het rapport "Waar is mijn auto" van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data