Debat geweest
14 september 2016 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Brief aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de begrotingen 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 14 september 2016
Brief lid / fractie
Download Reactie op het bericht "Intern politierapport Oost-Brabant: etnisch profileren komt op grote schaal voor"
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie minister op krantenartikel "rechters slap met misbruik"
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 14 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Toezeggingen inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Kamerstuk 33 996)

Te behandelen:

6
Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China tot wijziging van de Overeenkomst inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten, gedaan te Hongkong op 2 november 1992; Hongkong, 17 februari 2015

Te behandelen:

11
33542 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Te behandelen:

12
34128 Tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht in verband met rechtsbescherming bij toegangsweigering, uitzonderingen op Richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU 2008, L 348) en het herstel van enkele wetstechnische gebreken

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

Te behandelen:

15
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
28
Reactie op verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 juli 2016 over de motie inzake uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.

Te behandelen:

31
Afschrift van de brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer inzake de motie De Graaf c.s. ten aanzien van het “terugbrengen van het beheer van de politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”

Te behandelen:

39
Afschrift van het antwoord op nadere schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper van de Eerste Kamer over het artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’

Te behandelen:

48
Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 juni 2016 over een voormalig advocaat-generaal die wordt verdacht van fraude

Te behandelen:

66
Rapport Inspectie van Veiligheid en Justitie over door de politie genomen integriteitsmaatregelen: “Een onderzoek naar de maatregelen die moeten voorkomen dat politieambtenaren onjuist gebruik maken van politie-informatie.”

Te behandelen:

78
Reactie op verzoek van de commissie naar aanleiding van het artikel ‘Uitzetten asielzoeker steeds lastiger’ in de Telegraaf van 1 juli 2016 en het artikel ‘Vrijwillig vertrek de beste optie’ in de Telegraaf van 2 juli 2016

Te behandelen:

90
Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat moord in Zoetermeerse cel was te voorkomen en informatie over de verdere afwikkeling van de genomen maatregelen naar aanleiding van het inspectierapport van de IvenJ over de PI Vught

Te behandelen:

109
Brief van het Presidium over de uitvoering van de motie van het lid Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten (Kamerstuk 34 340, nr. 7)

Te behandelen:

112
Verspreiding wachtwoorden EU-Delegates Portal

Details

 
Onlangs is de EU documenten-database Extranet - waartoe u als Kamerlid toegang heeft - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu).
Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 
114
Verzoek van de Bulgaarse ambassade om een gesprek met de Bulgaarse ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie over de voortgang met betrekking tot de toetreding tot Schengen op 6 oktober 2016

Te behandelen:

117
122
Behandelvoorstel Hervormingspakket II Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel