Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Tellegen c.s. dat regelt dat de Politieacademie een raad van advies van de Politieacademie heeft (Kamerstuk 34 129, nr. 13)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet (Kamerstuk 34 068)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat eveneens een fiscale prejudiciële procedure bij de Hoge Raad mogelijk maakt voor belastingzaken aanhangig in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 34 237 (R2054), nr. 9)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Intrekking wetsvoorstel wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (Kamerstuk 33 757)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Evaluatieonderzoek Wet kraken en leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het onderzoek Huiselijk geweld gemeld en dan...?

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een e-mailbericht van mevrouw X. uit Arnhem waarin wordt verzocht om wijziging van de verzorgingstermijn voor naamswijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van een brief aan Slachtofferhulp Nederland inzake spreekrecht stieffamilie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Geschilbeslechtingsdelta 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Instellingsbesluit Commissie-Oosting II

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over de uitkomst van het gesprek tussen de Auditdienst Rijk (ADR) en de heren Van Koppen en Jacobs inzake storing in interceptiefaciliteit politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen met betrekking tot de onderhandelingen tussen EU en VS naar aanleiding van Safe Harbour

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het artikel ‘Minder straffen mensenhandel’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezeggingen, gedaan tijdens het plenair debat over het rapport van de Commissie Oosting

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Visie op de informatievoorziening in de strafrechtsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen programma KEI Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Het evaluatierapport "Publiek-private opsporing: Vele handen maken licht werk?"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  De Nederlandse reactie op een rechtshulpverzoek in het (hypothetische) geval dat dhr. Snowden in Nederland zou zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Handhaving kwaliteitseisen bewindvoerders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift brief van Openbaar Ministerie aan nabestaanden over strafrechtelijk onderzoek MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Terugloop aantal brandweervrijwilligers en bijeenkomst bestrijding verzuim en psychotrauma

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op artikel "Privacywaakhond CBP kampt met onderbezetting"

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Zedenmisdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Invulling van de voorwaarden voor de motie van het lid Oskam (Kamerstuk 34 000-VI, nr. 36) inzake "Alleen jij bepaalt wie je bent"

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie naar aanleiding van het rondetafelgesprek over de Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 29 279, nr. 278) van 10 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geldende regels raadsman bij politieverhoor per 1 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Veiligheidsmonitor 2015 en Monitor Jeugdcriminaliteit 1997-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Programma ‘VenJ Verandert’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 januari 2016, over het bericht ‘Joris Demmink bemoeide zich met zaak-Baybasin’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Beleidsreactie op evaluatie houdverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Informatie over de eigen bijdrage opvang zodra een asielzoeker of vergunninghouder beschikt over eigen vermogen of inkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rapport "Risico's en knelpunten in de longstay"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Maatregelen tegen kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Koppeling justitiegegevens en Eurodac

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Kabinetsappreciatie maatregelen van de Europese Commissie met betrekking tot de uitvoering van de Europese Migratieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016 over het bericht ‘Schengen ‘opgeschort’ als Griekse grenscontroles niet verbeteren’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Onderzoek naar het overlijden van een asielzoeker in Detentiecentrum Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding van de Rapportage Vreemdelingenketen over de eerste helft van 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek wetsvoorstel computercriminaliteit III

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Actuele cijfers over aantal 1F-tegenwerpingen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Verordening Europese grens- en kustwacht COM (2015) 671 (Kamerstuk 34370, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Humanitaire situatie op de Balkan

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afschrift van een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het Europees OM en bestrijding van EU-fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche: Richtlijn uitbreiding Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS) met een geautomatiseerde bevraging over derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Brief Rapporteur Europees Openbaar Ministerie met geconsolideerde versie artikelen 1-35 ontwerpverordening EOM en overzicht resterende paragrafen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 6-8; 8-19 februari 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Conceptreactie op de openbare raadpleging Contractuele publiek-private partnerschappen voor cyberveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 10 en 11 maart 2016 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 1e kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Achterstanden rechtbanken

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Stand van zaken uitwerking van voorstel van het lid Kooiman inzake aanpassing van de Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitstel tot eind april van het algemeen overleg over privacy (30 maart 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Data notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer "Opgroeien met opa en oma. Omgang in het belang van kleinkind en grootouders"

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanbod briefing Algemene Rekenkamer over begrotingsreserves op 24 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Brievenlijst