Debat geweest
17 mei 2016 | 16:15 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 17 mei 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 17 mei 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie op de motie van het lid Albert de Vries c.s. over verplicht stellen van de woonlastenwaarborg (Kamerstuk 34228, nr. 18)

Te behandelen:

4
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Te behandelen:

8
Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 april 2016 over het bericht dat een half miljoen huurders moeite heeft om rond te komen

Te behandelen:

10
14
Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) “Sturen én verbinden; naar een toekomstbestendige Rijksoverheid”

Te behandelen:

15
Activiteiten commissie Wonen en Rijksdienst gepland/ ongepland

Details

17-05-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
18-05-2016 14.00                    Inventarisatie aanvullende vragen Validatie waarderingsmethode Rijksvastgoedbedrijf Erfpacht.
19-05-2016 14.00 uur              Inbreng schriftelijk overleg Toezichtvisie en Meerjarenprogramma Autoriteit woningcorporaties.
19-05-2016 14 uur                   Inbreng schriftelijk overleg Vaststelling geactualiseerde Masterplannen kantoorhuisvesting.
19-05-2016 14.45 - 15.45 uur  Technische briefing Verantwoordingsonderzoek door de Algemene Rekenkamer.
25-05-2016 13.00 - 18.00 uur  Verzamel algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen (nieuwe datum en tijd).
26-05-2016 te 14.00 uur          Inbreng voor de verslagen over de Slotwet 2015 en voor de feitelijke vragen inzake het jaarverslag van de minister
                                              en het Verantwoordingsrapport van de Algemene Rekenkamer.
31-05-2016 12.00 uur              Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging huisvestingswet 2014 inzake huisvesting vergunninghouders.
31-05-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
01-06-2016 14.00 - 16.00 uur  Algemeen overleg  Energiebesparing gebouwde omgeving.
02-06-2016 15.30 - 16.30 uur  Technische briefing open source, open standaarden en open data.
08-06-2016 15.00 - 17.00 uur  Algemeen overleg Stedelijke ontwikkeling.
09-06-2016 te 14.00 uur          Inbreng voor de verslagen over de suppletoire begrotingswet en voor de feitelijke vragen over de Voorjaarsnota.
14-06-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
28-06-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 
05-07-2016 16.15 - 17.00 uur  Procedurevergadering. 

Nog niet geplande AO's:
Krimp en bevolkingsdaling
Huisvesting doelgroepen
Bouwregelgeving
Openbaar bestuur
16
Verzoek van het lid Van der Linde (VVD) om een beknopte reactie te vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst op het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) van de Rotterdamse Rekenkamer

Te behandelen: