Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 november 2015
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)


 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • A. Bosman (VVD)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • M.S. van Veen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over publicatie "Energiebeleid: op weg naar samenhang" d.d. 10 december 2015

 3. 3

  Aanbieding afschrift van de brief aan de Stuurgroep Maritieme windparken over windturbineparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015, over de Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het Jaarverslag 2014, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en van het Jaarverslag 2014 van EBN B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015, over stopzetting van de oliewinning in Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2015, over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang bovengrondse maatregelen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede advies van de commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen (Commissie Meijdam)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lening onderzoeksreactor Pallas

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de reactie op brief van VOF Steenbreker-van Raaij over de gevaarzetting ten gevolge van de voorgenomen realisatie van de 380 kV-hoogspanningsverbinding boven het vleesvarkensbedrijf in verband met de brandveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Planning behandeling gaswinningsbesluit Groningen


  Besluit: Er is ingestemd met de volgende planning van de behandeling van het gaswinningsbesluit Groningen (waarvan is toegezegd dat het omstreeks 18 december naar de Kamer komt):
  • Inbreng feitelijke vragen: Woensdag 6 januari te 12.00 uur (reces) (beantwoording uiterlijk dinsdag 12 januari)
  • Technische briefing: Woensdag 13 januari van 10.00 tot 13.00 uur
  • Werkbezoek Groningen: Vrijdag 15 januari (gehele dag)
  • RTG/hoorzitting: Maandag 18 januari van 10.00 tot 14.00 uur
  • Schriftelijk overleg: Dinsdag 19 januari te 17.30 uur (beantwoording uiterlijk maandag 25 januari)
  • Plenair debat: Week van dinsdag 26 januari

  Besluit: De provincie Groningen zal gevraagd worden een conceptprogramma voor het werkbezoek op te stellen waarna het programma zal worden voorgelegd voor suggesties. Nadat het programma is vastgesteld in een pv zal er geïnventariseerd worden voor deelnemers aan de technische briefing en het rondetafelgesprek.
 13. 13

  Structurering van enkele algemeen overleggen op het gebied van energie

 14. 14

  Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verordening voor de interne markt voor telecommunicatie en roaming in de Benelux

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  EU-voorstel: Opwaardering interne markt: meer kansen voor burgers en bedrijfsleven (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Smaling rappel toegezegde brief meetprogramma en alle instrumenten die daarvoor al of niet worden ingezet + inzet tiltmeters. (Was toegezegd voor de begroting van Economische Zaken, graag toezenden voor het debat over Gaswinning Groningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Liesbeth van Tongeren om de minister van EZ een reactie te vragen op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Van Tongeren planning gasbesluit en debat Groningse gaswinning te agenderen voor de PV EZ van 18 november 2015 (n.a.v. de brief minister EZ ‘Planning besluit gaswinning Groningen’ (zaaknummer 2015Z21531)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Gesthuizen om de regering te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22) over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten genomen om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Mulder (CDA) om de minister van EZ te verzoeken nader in te gaan op het onderzoek naar fracken in Nederland (reactie op motie lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden 34300-XIII, nr. 30) (zie ook 2015Z22298)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  (dertig) leden debatten

   
  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
  7. Debat over Groningen (Van Veldhoven)
  8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
  9. Debat over Energie (Dik-faber)
  10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
  11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
  12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
  13. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  14. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
  15. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
 27. 27

  Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Indeling procedurevergaderingen 1 januari - 8 juli 2016

  Besluit: De procedurevergaderingen zullen in de periode van 1 januari  - 8 juli 2016 starten met het onderdeel Landbouw/Natuur, gevolgd door het onderdeel Gezamenlijk en tot slot het onderdeel Energie, Economie en Innovatie.
 31. 31

  Verzoek ASK tot aanbieding petitie m.b.t. voorgestelde waterpeilverhoging van 1.15 meter in het Geesterense Stroomkanaal

 32. 32

  Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier betreffende een onderzoek naar dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift van het antwoord op de brief van Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN) inzake een klacht over wijziging regels voor correspondentie tussen stamboeken paarden door RVO

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift van het antwoord op de brief over de vernietiging van kalveren door de NVWA in verband met een te hoge concentratie Furazolidon in de urine

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Tweede voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpassing 'kleurensystematiek' bij de indeling van bedrijven, de openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken moties en toezeggingen uit het Algemeen Overleg van 23 juni en 9 september 2015 en het Verslag Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 22 september 2015 over Dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Besluit Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) Raad van Bewindvoerders ten aanzien van de lening aan Myronivsky Hliboproduct (MHP)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s”

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 (Kamerstuk 21501-32, nr. 885)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: Mededeling over de toepassing van de verordening inzake illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Werkbezoek aan de Grüne Woche in Berlijn van donderdag 14 januari t/m zaterdag 16 januari 2016

  Besluit: Schriftelijk wordt geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan een werkbezoek aan de Grüne Woche. In de volgende procedurevergadering op 1 december 2015 vindt definitieve besluitvorming plaats.
   
 47. 47

  Advies Deskundigengroep pluimveeziekten over vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Evaluatie vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 22 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken om uitstel van de Begrotingsbehandeling EZ, onderdeel Landbouw en Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van de leden Grashoff, Koser Kaya en Smaling om een rondetafelgesprek te organiseren over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het Regeringsstandpunt op het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid"

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Rondvraagpunt van de leden Smaling (SP) en Recourt (PvdA) om een brief te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. de recente rechterlijke uitspraak over de wet verbod pelsdierhouderij. Zij verzoeken een overzicht van de uitbreidingen en mogelijke actie die hiertegen zal worden ondernomen.

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van de leden Van Gerven en Smaling de technische briefing melkveehouderij zo spoedig mogelijk in te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om een reactie op het bericht ‘Natuurbeleid moet duidelijker volgens Pieter Van Vollenhoven’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Van Gerven om voor het AO Dierproeven een reactie aan de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het artikel in NRC "labmuis leert ons bijna niks over onszelf"

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Grashoff een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht en onderzoek over dat ‘Monsanto studies roundup heeft vervalst’, voorafgaand aan het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen op 13 januari.

  Te behandelen:

  Loading data