Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vkc EZ d.d. 24 november 2015
Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene convocatie agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op dinsdag 24 november 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over publicatie "Energiebeleid: op weg naar samenhang" d.d. 10 december 2015
4
Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015, over de Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015, over stopzetting van de oliewinning in Schoonebeek

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2015, over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken

Te behandelen:

11
Afschrift van de reactie op brief van VOF Steenbreker-van Raaij over de gevaarzetting ten gevolge van de voorgenomen realisatie van de 380 kV-hoogspanningsverbinding boven het vleesvarkensbedrijf in verband met de brandveiligheid

Te behandelen:

12
Planning behandeling gaswinningsbesluit Groningen

Details


Besluit: Er is ingestemd met de volgende planning van de behandeling van het gaswinningsbesluit Groningen (waarvan is toegezegd dat het omstreeks 18 december naar de Kamer komt):
 • Inbreng feitelijke vragen: Woensdag 6 januari te 12.00 uur (reces) (beantwoording uiterlijk dinsdag 12 januari)
 • Technische briefing: Woensdag 13 januari van 10.00 tot 13.00 uur
 • Werkbezoek Groningen: Vrijdag 15 januari (gehele dag)
 • RTG/hoorzitting: Maandag 18 januari van 10.00 tot 14.00 uur
 • Schriftelijk overleg: Dinsdag 19 januari te 17.30 uur (beantwoording uiterlijk maandag 25 januari)
 • Plenair debat: Week van dinsdag 26 januari

Besluit: De provincie Groningen zal gevraagd worden een conceptprogramma voor het werkbezoek op te stellen waarna het programma zal worden voorgelegd voor suggesties. Nadat het programma is vastgesteld in een pv zal er geïnventariseerd worden voor deelnemers aan de technische briefing en het rondetafelgesprek.
13
Structurering van enkele algemeen overleggen op het gebied van energie
18
Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek over de MKB-problematiek op 25 november 2015
19
EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie
21
Verzoek van het lid Smaling rappel toegezegde brief meetprogramma en alle instrumenten die daarvoor al of niet worden ingezet + inzet tiltmeters. (Was toegezegd voor de begroting van Economische Zaken, graag toezenden voor het debat over Gaswinning Groningen)

Te behandelen:

22
Verzoek van het lid Liesbeth van Tongeren om de minister van EZ een reactie te vragen op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten

Te behandelen:

23
Verzoek van het lid Van Tongeren planning gasbesluit en debat Groningse gaswinning te agenderen voor de PV EZ van 18 november 2015 (n.a.v. de brief minister EZ ‘Planning besluit gaswinning Groningen’ (zaaknummer 2015Z21531)

Te behandelen:

24
Verzoek van het lid Gesthuizen om de regering te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22) over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving

Te behandelen:

25
Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten genomen om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales.

Te behandelen:

26
Verzoek van het lid Mulder (CDA) om de minister van EZ te verzoeken nader in te gaan op het onderzoek naar fracken in Nederland (reactie op motie lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden 34300-XIII, nr. 30) (zie ook 2015Z22298)

Te behandelen:

28
(dertig) leden debatten

Details

 
 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
 6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
 7. Debat over Groningen (Van Veldhoven)
 8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
 9. Debat over Energie (Dik-faber)
 10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
 11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
 12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
 13. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 14. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
 15. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
31
Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2015

Te behandelen:

32
Indeling procedurevergaderingen 1 januari - 8 juli 2016

Details

Besluit: De procedurevergaderingen zullen in de periode van 1 januari  - 8 juli 2016 starten met het onderdeel Landbouw/Natuur, gevolgd door het onderdeel Gezamenlijk en tot slot het onderdeel Energie, Economie en Innovatie.
33
Verzoek ASK tot aanbieding petitie m.b.t. voorgestelde waterpeilverhoging van 1.15 meter in het Geesterense Stroomkanaal
36
40
41
Besluit Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) Raad van Bewindvoerders ten aanzien van de lening aan Myronivsky Hliboproduct (MHP)

Te behandelen:

45
46
Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE)

Te behandelen:

48
Werkbezoek aan de Grüne Woche in Berlijn van donderdag 14 januari t/m zaterdag 16 januari 2016

Details

Besluit: Schriftelijk wordt geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan een werkbezoek aan de Grüne Woche. In de volgende procedurevergadering op 1 december 2015 vindt definitieve besluitvorming plaats.
 
54
Verzoek van de leden Grashoff, Koser Kaya en Smaling om een rondetafelgesprek te organiseren over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het Regeringsstandpunt op het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid"

Te behandelen:

55
Rondvraagpunt van de leden Smaling (SP) en Recourt (PvdA) om een brief te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. de recente rechterlijke uitspraak over de wet verbod pelsdierhouderij. Zij verzoeken een overzicht van de uitbreidingen en mogelijke actie die hiertegen zal worden ondernomen.

Te behandelen:

57
58
59
Verzoek van het lid Grashoff een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht en onderzoek over dat ‘Monsanto studies roundup heeft vervalst’, voorafgaand aan het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen op 13 januari.

Te behandelen: