Agendapunten

 1. Invulling van de functie van Verbindingsofficier PAS

  Te behandelen:

 2. Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen

  Te behandelen:

 3. Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

 4. Voortgangsrapportage Programma Aanpak Stikstof (PAS) 1 juli 2015-1 juli 2016

  Te behandelen:

 5. Inwerkingtreding herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

 6. Prejudiciële vragen over de programmatische aanpak stikstof en vrijstelling vergunningplicht beweiden en bemesten

  Te behandelen:

 7. Informatie over de volgende partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

 8. Uitvoering motie van de leden Grashoff en De Groot over verfijning van het landsdekkende meetnet voor stikstofdepositie (Kamerstuk 32670-120)

  Te behandelen:

 9. Reactie op verzoek commissie op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 en de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016

  Te behandelen:

 10. Beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 en de PAS Monitoringsrapportage Stikstof: Stand van zaken 2016

  Te behandelen:

 11. Reactie op het rapport ‘PAS Landelijke Monitoringsrapportage Natuur 2017’ van het PAS-Bureau

  Te behandelen:

 12. Reactie op de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Raad van State over schorsing vergunningen inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen: