Agendapunten

 1. Brievenlijst

  Te behandelen:

 2. Reactie op de notitie over opgave jaarhuishoudinkomen vanaf 2014 door de Belastingdienst voor de huurverhoging

  Te behandelen:

 3. Kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over koolmonoxide

  Te behandelen:

 4. Rapportage tijdelijke verhuur onder Leegstandwet en antikraak 2015

  Te behandelen:

 5. Evaluatie verhuurderheffing

  Te behandelen:

 6. Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

  Te behandelen:

 7. Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2015

  Te behandelen:

 8. Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van de het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Kamerstuk 32 847, nr. 227)

  Te behandelen:

 9. Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

  Te behandelen:

 10. Uitkomsten langetermijnverkenning energie in de gebouwde omgeving

  Te behandelen:

 11. Vertrouwelijke aanbieding van de financiële gegevens renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

 12. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XVIII)

  Te behandelen:

 13. Activiteiten van de commissie voor Wonen en Rijksdienst

  Gepland:
  28-06-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  29-06-2016 10.00 - 12.00 uur Algemeen overleg Hypotheekverstrekking
  29-06-2016 12.00 - 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 
  29-06-2016 15.30 - 18.00 uur Rondetafelgesprek evaluatie verhuurdersheffing
  05-07-2016 13.30 - 13.45 uur (Voorgenomen) Petitieaanbieding Woonbond inzake verhuurdersheffing
  05-07-2016 16.00 - 16.00 uur Inbreng verslag Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars
  05-07-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  05-07-2016 17.30 - 20.30 uur Huisvesting doelgroepen
  06-07-2016 12.00 - 15.00 uur Algemeen overleg Evaluatie verhuurdersheffing en stedelijke ontwikkeling
  06-07-2016 16.00 - 18.00 uur Algemeen overleg Krimp en bevolkingsdaling
  Zomerreces van 08-07-2016 t/m 05-09-2016
  06-09-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  20-09-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  04-10-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  01-11-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  15-11-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  29-11-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  13-12-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
  20-12-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering

  Ongepland:
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg Openbaar Bestuur
 14. Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

  Te behandelen:

 15. Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de energieprestatievergoeding (Kamerstuk 34 228)

  Te behandelen:

 16. Verslag van een schriftelijk overleg over de beantwoording vragen commissie betreffende de aanbieding van de Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties (Kamerstuk 29453, nr. 416)

  Te behandelen:

 17. Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met stimulering van middensegment en renovatie) (Kamerstuk 27 926, nr. 261)

  Te behandelen:

 18. Afschrift van de reactie op de brief van Federatie Opvang en andere organisaties op eindrapport Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen en op de Quick Scan Wonen

  Te behandelen:

 19. Verzoek om een kabinetsreactie op het Rapport branden in seniorencomplexen

  Te behandelen: