Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

16 februari 2016
16:15 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlagen

Deelnemers

 • R.E. van der Linde (VVD)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Nota van wijziging Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34373)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Nadere informatie naar aanleiding van plenaire behandeling Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 (Kamerstuk 34 373)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitspraak Afdeling rechtspraak Raad van State inzake inkomensverklaring Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2015 over overlast door verwarde huurders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vervolg Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van het antwoord op de brief van de SBF-groep te Nietap met betrekking tot compensatie van het AOW-gat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording van de vraag van het lid Madlener, gesteld tijdens de plenaire behandeling het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 (34 373), of illegaal verblijf in dit land ook een reden is om een huurcontract te beëindigen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Renovatie Binnenhof en Prodemos

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (gegevensverstrekking Belastingdienst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Tweede voortgangsrapportage uitvoering kabinetsreactie op Eindrapport Tijdelijke commissie ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Activiteiten commissie Wonen en Rijksdienst

  Gepland:

  16-02-2016 16.00             Inbreng schriftelijk overleg  Toezichtvisie en Meerjarenprogramma
                                          2016-2020 Autoriteiten woningcorporaties   
  16-02-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  18-02-2016 12.00 - 14.00  Gesprek  Ontwikkeling paleis Soestdijk (Nieuw tijdstip)  
  01-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering   
  09-03-2016 14.00 - 17.00  Rondetafelgesprek  RTG Brandveiligheid ouderenwoningen
                                          (nieuwe datum) 
  10-03-2016 14.00 - 15.00  Gesprek Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)    
  15-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  16-03-2016 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Bouwregelgeving en brandveiligheid
                                          (nieuwe datum) 
  29-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  12-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  26-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 

  Nog te plannen Algemeen overleggen:

  Huuraangelegenheden
  ICT-onderwerpen
  Woon-onderwerpen
  Staat van de Volkshuisvesting
  Stedelijke ontwikkeling
  Energiebesparing gebouwde omgeving
  Krimpgebieden
  Wonen en zorg

   
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Kamerstuk 32847, nr. 213)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rondetafelgesprek Brandveiligheid ouderenwoningen (besloten gedeelte)

 17. 17

  Verzoek van de ambassade van Kazakhstan voor een gesprek met de commissie

  Er wordt per mail een inventarisatieronde gehouden of er tijdens het reces tussen 22/24 februari a.s. Leden kunnen deelnemen aan een gesprek. Bij deelname van 3 Leden kan het gesprek doorgang vinden.