Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

29 juni 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • J. Houwers (Houwers)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • B. Visser (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Waterschap Aa en Maas voor werkbezoek aan Noord-Oost Brabant m.b.t. consequenties van de klimaatwijziging in deze regio

 3. 3

  Uitnodiging Regional Council Tangiers-Tétouan-Al Hoceima voor MedCOP Climate Tangiers d.d. 18 en 19 juli 2016

 4. 4

  Wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met de invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid (Kamerstuk 30 615)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972; Londen, 4 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag met UNESCO inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland (Trb. 2012, 23)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Doorlichting agentschap Rijkswaterstaat en invulling toezeggingen omtrent (de organisatie van) instandhouding van de IenM netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding meerjarenplan 2016-2020 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen, gesteld in de tweede termijn van het algemeen overleg over wegverkeer en verkeersveiligheid op 26 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  OV-chipkaart en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Openbaar Vervoer (OV) Data

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Langeafstandsbusvervoer binnen Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tariefregulering en experimenteerruimte taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra (Kamerstuk 33 678, nr. 16)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Daderanalyse geweldplegers op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beheer, onderhoud en vervanging en toekomstbestendig en efficiënt onderhoud van het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Financiële ontwikkelingen spoorproject Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de Wet basisnet op het spoor met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Impuls station Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om de ACM een briefing te laten verzorgen inzake HSL-marktverkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Spoortop en voortgang grensoverschrijdend vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsimpuls Railveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Milieuzone Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding COGEM Trendanalyse Biotechnologie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake kostprijsmodel drinkwaterbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoeken van het CDA tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 1 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van de Transportraad op 7 juni 2016 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda Informele ministeriële bijeenkomst voor milieuministers op 11 en 12 juli 2016 in Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgangsverslag rapporteur EU-actieplan Circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  EU-voorstellen week 23-24

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over asbest
   Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
  • Dertigledendebat over het kernafval in Petten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
  • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
   
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Spoor (AO d.d. 19 mei 2016)
   Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26 mei 2016)
   Eerste spreker: het lid Belhaj (D66)
  • VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 1 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
  • VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 15 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
  • VAO Water (AO d.d. 16 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
  • VAO MIRT (AO d.d. 23 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Visser (VVD)
  • VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Madlener (PVV)
  • VAO Havens (AO d.d. 29 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  Besluit: Al deze VAO's dienen zo mogelijk nog vóór het zomerreces te worden afgedaan.
 43. 43

  Inventarisatie deelname aan activiteiten met externen

  De volgende vier agendapunten betreffen inventarisaties van deelname aan commissieactiviteiten met derden. Naar aanleiding van het evaluatieoverleg van de commissie d.d. 1 juni 2016, waar de wens geuit is minder per e-mail te inventariseren, zijn deze inventarisaties tijdens de procedurevergadering gedaan. Conform het besluit van de commissie in genoemd overleg gold daarbij dat activiteiten met derden alleen doorgang vinden als zich er minimaal 4 leden voor aanmelden die samen minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
 44. 44

  Inventarisatie deelname aan het rondetafelgesprek ERTMS-uitrolstrategie op 28 september 2016 te 14.00 - 17.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding rapport "Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor" van ERK

 46. 46

  Technische briefing over het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BbL).

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Technische briefing Hoofdlijnen Invoeringswet en Omgevingsbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorziene planning behandeling AMvB's en hoofdlijnen Invoeringswet Omgevingswet

  Ter informatie: hieronder is de voorziene planning opgenomen van de behandeling van de vier AMvB's en de hoofdlijnen van de Invoeringswet Omgevingswet, gebaseerd op de besluitvorming hierover tijdens de vorige procedurevergadering.
  • Do. 29 sept 2016 10.00 - 13.00 uur - Technische briefing Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (onder voorbehoud van besluitvorming in de procedurevergadering van 7 september)
  • Do. 29 sept 2016 14.00 - 15.30 uur - Technische briefing Omgevingsbesluit en hoofdlijnen Invoeringswet
  • Ma. 10 okt 2016 10.00 - 17.00 uur - Rondetafelgesprek over Bkl, Bal en Bbl
  • Do. 13 okt 2016 12.00 uur - Inbreng feitelijke vragen hoofdlijnen Invoeringswet en Omgevingsbesluit
  • Di.  25 okt 2016 12.00 uur - Inbreng feitelijke vragen Bkl en Bal
  • Wo. 26 okt 2016 12.00 uur - Inbreng feitelijke vragen Bbl
  • November 2016, anderhalf uur - Technische briefing verwerking uitkomsten conultatie AMvB's
  • December 2016, 8 uur - Notaoverleg over de AMvB's en hoofdlijnen Invoeringswet
 49. 49

  Voorstel werkbezoek Brussel rapporteurs Energie-Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van het lid Dijkstra (VVD) om reactie over invloed Brexit op ratificatieproces Klimaatverdrag en verdeling EU-emissiedoelstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Schriftelijk overleg 14e tranche Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Voortgang van de implementatie van de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025

  Te behandelen:

  Loading data