Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

15 juni 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging RDW voor werkbezoek aan RDW Keuringsstation Elsloo m.b.t. procedures rond import- en schadekeuringen

 3. 3

  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op amendementen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de implementatie van de herziening van de mer-richtlijn (kamerstuk 34 287, nrs. 17 t/m 21)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op feitelijke vragen jaarverslagen en slotwetten 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten Beter Benutten en spitsmijdenprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang gesprek tussen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) over de SAR-helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken over de herziening van het tarievenstelsel van de ILT en Kiwa

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeksrapport Sociale veiligheid op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie op het Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers over verkeersslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Energieneutrale netwerken in beheer van Rijkswaterstaat.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Invoeringswet Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen, gesteld aan de onderzoekers van Fakton BV, over het rapport ‘Wettelijke transactiekosten bij stedelijke herverkaveling’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Veldonderzoek MTCS en evaluatie TPAC

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging, gedaan tijdens het AO Jaarwisseling van 4 juni 2015, om de Kamer te informeren over de effecten van de maatregelen die genomen zijn om bepaalde vuurwerkproducten (babypijltjes en Romeinse kaarsen) te verbieden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken asbest

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bosbeheer Onderbanken – brief Natuurmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt (Kamerstuk 30196, nr. 433)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op de aangenomen moties van het lid Jan Vos en van de leden Van Tongeren en Dik Faber m.b.t nationalisatie van de kerncentrale Borssele en het overnemen van het juridisch en economisch eigendom van de KCB

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van de zevenentwintigste voortgangsrapportage over het programma Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding aangepaste 29e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op rapport ‘Waterkwaliteit en Veehouderij' aangeboden door het Mesdagfonds en de motie Lodders c.s. (Kamerstuk 33 979 nr. 134)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Actuele stand van zaken ten aanzien van diverse wateronderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de brief van de heer Spaargaren over de motie van het lid Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg en een reactie over verzilting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Projecten die spelen op en rondom de Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU-voorstellen week 21-22

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nederlandse bijdrage aan publieke consultatie EU over de evaluatie van de machinistenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding rapport "Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor" van ERK

 36. 36

  Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 20 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.

  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.


  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie
   Aangevraagd door het lid Van Dekken (VZ cie IenM) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2016.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over asbest
   Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
  • Dertigledendebat over het kernafval in Petten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
  • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
   
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Spoor (AO d.d. 19 mei 2016)
   Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26 mei 2016)
   Eerste spreker: het lid Belhaj (D66)
  • VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 1 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
  • VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 15 juni 2016)
   Eerste spreker: Hoogland (PvdA)
 38. 38

  Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de ACM te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het vervoer over de HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Smaling om een reactie op het rapport ‘Legitimatie van de nevengeul voor de Waal langs Varik’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Smaling (SP) inzake het verslag van de Transportraad d.d. 7 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Voorstel werkbezoek Brussel rapporteurs Energie-Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbevelingen rapporteurs Begrotingscyclus voor Wetgevingsoverleg Jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel lid Smaling (SP) inzake moties stilleggen Belgische kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel lid Elias (VVD) inzake agenderen brief over overhevelen vluchten Air France van Schiphol naar Parijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om het wetgevingsoverleg over de wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (Kamerstuk 34436) d.d. 4 juli 2016 een halfuur later te laten aanvangen.

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel rapporteurs Single European Sky inzake het verslag van het rapporteurschap

  Besluit: Instemmen met het voorstel van de rapporteurs Single European Sky dat zij direct na het zomerreces met het verslag van het rapporteurschap zullen komen alsmede met een voorstel voor het al dan niet verlengen hiervan.