Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IM d.d. 15 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 15 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging RDW voor werkbezoek aan RDW Keuringsstation Elsloo m.b.t. procedures rond import- en schadekeuringen
5
Reactie op amendementen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de implementatie van de herziening van de mer-richtlijn (kamerstuk 34 287, nrs. 17 t/m 21)

Te behandelen:

6
Antwoorden op feitelijke vragen jaarverslagen en slotwetten 2015

Te behandelen:

17
Voorstel behandeltraject AMvB's en hoofdlijnenbrief Invoeringswet Omgevingswet
23
Toezegging, gedaan tijdens het AO Jaarwisseling van 4 juni 2015, om de Kamer te informeren over de effecten van de maatregelen die genomen zijn om bepaalde vuurwerkproducten (babypijltjes en Romeinse kaarsen) te verbieden

Te behandelen:

26
Uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het 1,5°C-doel uit het klimaatakkoord als uitgangspunt (Kamerstuk 30196, nr. 433)

Te behandelen:

36
Aanbieding rapport "Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor" van ERK
38
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.

NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.


2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
 • Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie
  Aangevraagd door het lid Van Dekken (VZ cie IenM) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2016.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over asbest
  Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over het kernafval in Petten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
 • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Spoor (AO d.d. 19 mei 2016)
  Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26 mei 2016)
  Eerste spreker: het lid Belhaj (D66)
 • VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 1 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
 • VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 15 juni 2016)
  Eerste spreker: Hoogland (PvdA)
39
Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de ACM te verzoeken een technische briefing te verzorgen over het vervoer over de HSL-Zuid

Te behandelen:

46
Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om het wetgevingsoverleg over de wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (Kamerstuk 34436) d.d. 4 juli 2016 een halfuur later te laten aanvangen.

Te behandelen:

47
Voorstel rapporteurs Single European Sky inzake het verslag van het rapporteurschap

Details

Besluit: Instemmen met het voorstel van de rapporteurs Single European Sky dat zij direct na het zomerreces met het verslag van het rapporteurschap zullen komen alsmede met een voorstel voor het al dan niet verlengen hiervan.