Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 28 april
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 28 april 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Infra Groningen-Drenthe voor de komende MIRT debatten op 23 juni 2016
4
Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (PbEU 2014, L 96)

Te behandelen:

26
Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2016 over de resultaten van een bloedonderzoek naar perfluoroctaanzuur (PFOA) bij twee inwoners van Dordrecht

Te behandelen:

34
Begroting werkbezoek Rapporteurs Single European Sky aan Brussel d.d. 23 mei 2016
35
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34197 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol
  Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 34287 Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)
  Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan. Op verzoek van de fractie van D66 is het op 14 april 2016 'onthamerd' en wordt er toch een debat gepland.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
 • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onnodige risico’s met vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
  Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
 • Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie
  Aangevraagd door het lid Van Dekken (VZ cie IenM) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 21 april 2016)
  Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
 • VSO Drones (Kamerstuk 31936, nr. 326)
  Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
37
Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om een algemeen overleg Spitsmijdenprojecten te houden (van twee uur, na het meireces), zoals besproken tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 13 april 2016

Te behandelen:

39
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om te inventariseren welke vragen de commissie wenst te stellen in aanvulling op de bij de regeling van 20 april 2016 gevraagde brief over de berichten dat Mitsubishi ook sjoemelt met cijfers over brandstofgebruik

Te behandelen:

40
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om te bespreken of de commissie de minister van Veiligheid en Justitie wenst uit te nodigen voor het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 24 mei 2016

Te behandelen:

41
Voorstel van het lid Belhaj (D66) voor een rappel inzake de beantwoording van het schriftelijk overleg Drones

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken de resultaten van de geïntensiveerde monitoring van de stremmingen bij de Coentunnel, inclusief de analyse of aanvullende maatregelen mogelijk zijn, aan de Kamer te doen toekomen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg MIRT van 23 juni 2016

Te behandelen:

43
Voorstel van het lid Smaling (SP) om namens de commissie een aantal vragen te stellen over haar brief d.d. 21 april 2016 over de stijging van het aantal verkeersslachtoffers in 2015 en haar te verzoeken deze vragen te beantwoorden tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016

Te behandelen:

44
Voorstel van het lid Smaling (SP) om de heer (Krishna) Gopal, trainer van Buitengewoon Opsporingsambtenaren, toe te voegen aan het deskundigenblok van het rondetafelgesprek over sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Te behandelen:

45
Verzoek van het lid Van Tongeren (GL) om een brief te vragen inzake het tijdpad voor ratificatie van het Klimaatverdrag door Nederland

Te behandelen:

46
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een reactie van de minister op het artikel dat miljoenenschade dreigt voor boeren in Noord- en Zuid-Holland door verzilting van het grondwater

Te behandelen:

47
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris te verzoeken om een brief over de uitvoering van de aangenomen motie-Van Veldhoven (Kamerstuk 30175, nr. 231) over de overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen bij snelheidsverhogingen

Te behandelen:

50
Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken te reageren op het bericht in de Telegraaf 'Chauffeurs willen af van 'big brother' in truckcabine' d.d. 20 april 2016 en haar te vragen daarbij ook de verkeersveiligheid, werkomstandigheden en privacy te betrekken

Te behandelen:

51
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om een reactie op de berichtgeving dat België de verstrekking van jodiumpillen uitbreidt tot een straal van 100 kilometer vanaf een kerncentrale.

Te behandelen:

52
Voorstel van het lid Geurts (CDA) om de minister om een reactie te vragen op de meest recente brief van de heer Spaargaren over de motie-Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg (34000-J-14)