Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

16 maart 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • Y. Cegerek (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toelichting van de voorzitter van de politieke voorbereidingsgroep voor de themaconferentie Energie d.d. 3 en 4 april 2016, het lid Van Veen (VVD), op de Nederlandse delegatiesamenstelling tijdens de conferentie

  Besluit: Inventariseren welke leden interesse hebben om deel uit te maken van de Nederlandse delegatie tijdens het middagdeel van de themaconferentie Energie op 4 april 2016.
 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Goeree-Overflakkee voor werkbezoek i.h.k.v. de ambitie van het eiland Goeree-Overflakkee “Energieneutraal in 2020” d.d. 23 mei 2016

 4. 4

  Uitnodiging Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken en Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg voor werkbezoek aan Halfweg m.b.t. duurzame oplossing overlast N200

 5. 5

  Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Publicaties ILT van november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicaties ILT van december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vervolg financiële ontwikkelingen met betrekking tot de spoortunnel Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken Trillingsnormering Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten (Kamerstuk 28 642, nr.67)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 februari 2016, over de nieuwe strategie van NS

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de petitie van het KLM-personeel “Laat Emirates Schiphol niet leegzuigen”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaten onafhankelijk onderzoek SAR helikopters en voortgang geschillencommissie t.b.v. conflicten op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op motie van de leden Visser en Hoogland over de doorstroming op de A4 bij Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op twee brieven van een derde met betrekking tot het octrooi op het versterken van stalen rijdekken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beschermd dorpsgezicht: het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de Friese gemeente Het Bildt

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding onderzoeksrapport TELOS ‘Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding rapport “Evaluatie Milieu Centraal”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding overzichtsrapport NOx-emissies Euro 5 en Euro 6 dieselpersonenauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Ziengs over legionellaregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op rapporten over waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstellen week 8-9

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 4 maart 2016 (Kamerstuk 21501-08, nr. 611)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsverslag co-rapporteurs Energie-Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
   Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de CO2-uitstoot van dieselauto's
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
  • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
  • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onnodige risico’s met vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
   Aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 18 februari 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Tongeren (GL)
  • VSO Spoor (28 642, nr. 72)
   Eerste spreker: het lid Bruins (CU)
 28. 28

  Rondetafelgesprek over de leefbaarheid van de binnenstad

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Position paper van de rapporteurs Single European Sky

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Elias (VVD) om uitstel van het AO Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om kabinetsreactie op rapport over EU-ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken te reageren op het bericht in het FD d.d. 16 maart 2016 `Duitse plannen slecht voor haven Rotterdam', Kamers van koophandel bezorgd'

  Te behandelen:

  Loading data