Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

3 februari 2016
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • S. Belhaj (D66)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • E.M.A. Smaling (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit van 3 december 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij de Waterwet en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (Stb. 2015, 110) (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016) (Stb. 2015, 498)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in verband met de herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerp-regeling, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingen van het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 11 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten; Panama-Stad, 11 april 2015 (Trb. 2015, 85)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Herziening tarievenstelsel Kiwa en ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging om de mogelijkheden te bezien om het ILT- toezichtsrapport over Kiwa openbaar te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging tussenresultaten open plan proces Waddenveerverbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitwerking van de motie van het lid Van Tongeren over het verduidelijken van de geldende wet- en regelgeving m.b.t. diensten NS of NS-dochters

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang acties naar aanleiding van evaluatie taxibeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport effecten toetreding nieuwe mobiliteitskaartaanbieders op bestaande OV-concessies

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoord op de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van het rondetafelgesprek “Betalen in het openbaar vervoer 2.0.”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling bouwproject Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding Crisis- en herstelwet voortgangsrapportage 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding Eindrapportage pilots omgevingsvisie (Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Evaluatierapport Structuurvisie Waddenzee en Onderzoeksrapport ILT over het Waddengebied 2015. Beleidsverkenning 2016.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie op het rapport 'Van bos tot bouwplaats'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van I&M voor het jaar 2016 over de interdepartementale budgetten (incl. capaciteit) voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) over de periode 2013-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering Motie Bisschop en Dik Faber over professionaliseren van de TacRav

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op GGD-rapport “Overlast door houtrook"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bedrijfsverslagen drinkwaterbedrijven over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstellen week 3-4

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de eerste helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op vermeend oordeel van het Europese Hof van Justitie inzake te hoge toekenning gratis emissierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
   Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 34219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
   Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
  • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
  • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
  • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
   Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
  • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Omgevingswet (AO d.d. 21 januari 2016)
   Eerste spreker: het lid Albert de Vries (PvdA)
  • VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 28 januari 2016)
   Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)
  • VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 3 februari 2016)
   Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
 30. 30

  Programmavoorstel voor het rondetafelgesprek over de concurrentiepositie van de haven Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van de leden Geurts en Ronnes voor een rondetafelgesprek over onteigening i.r.t. de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Belhaj (D66) tot invulling vrijgevallen plaats duo-rapporteurschap Single European Sky

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om toestemming i.h.k.v. een bijzondere procedure m.b.t. een gesprek over Duurzaamheid in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven