Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

16 september 2015
9:30 - 10:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • B. Visser (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • W. Hachchi (D66)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 31 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 22 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Behandeling begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT-projectenboek 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Implementatie van het beleidskader derivaten van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering van de motie van het lid Hachchi over de psychologische gesteldheid en het testen van piloten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op berichten over chroom-6 in verf op treinen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu inzake aanbesteding spoorlijn Zwolle - Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 juni 2015, over het bericht ‘Een reductie van minder dan 25% uitstoot broeikasgassen in 2020 is onrechtmatig jegens Urgenda, aldus de rechter’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over de onderzoeken naar de explosie bij Shell Moerdijk van 3 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  EU-voorstellen week 36 - 37

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Proces klimaatonderhandelingen op weg naar de VN klimaatconferentie COP21 te Parijs en appreciatie nieuwe versie onderhandelingstekst

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde Agenda van de Milieuraad op 18 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen 
   Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 34069 Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen)
   Dit wetsvoorstel is op 16 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2015.
  • Debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde
   Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 30 juni 2015.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
  • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
   Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • Er zijn geen VAO's of VSO's voorzien
 19. 19

  Voorstel van de leden De Boer (VVD) en Slob (CU) om een feitelijke vragenronde te houden over betalen in het openbaar vervoer 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) voor een ontbijtbijeenkomst over klimaatverandering en vervuiling in de Noordpoolregio

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van de leden Jacobi (PvdA) en Hachchi (D66) om een gesprek te organiseren over het initiatief Holwerd aan Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om het schriftelijk overleg Milieuraad (26 oktober) d.d. 7 oktober 2015 om te zetten in een algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om het debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen, indien dit plenair niet voor de deadline om hoger beroep in te stellen kan worden ingepland, dan voor de deadline als algemeen overleg te laten plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data