Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 september 2015
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • E. Ziengs (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting' d.d. 1 oktober 2015

 3. 3

  Reactie op het verzoek om de kosten van verkabeling voor gemeenten inzichtelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juli 2015, over uitspraken van een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken over de rijkscoördinatieregeling (RCR) bij de realisatie van windparken op land

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Knelpunten Warmtewet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planning 2015/2016 rapporten en beleidsdocumenten energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten Ministerial Conference on the International Energy Charter 20-21 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken kosten net op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schaliegas

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2015 over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015, over stopzetting van de oliewinning in Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op 23 juni 2015

 16. 16

  Moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Werking Beleidsregel mededinging en duurzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van de evaluatie van instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van de informele ministeriële bijeenkomst voor cohesiebeleid, gehouden op 9 juni 2015 te Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorgenomen integratie van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Grensoverschijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de adviezen ‘Diensten Waarderen’ en ‘De Kracht van Sociale Innovatie’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie, en Innovatie (AWTI)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitkomsten evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Mkb-financiering en -voorlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 in Luxemburg (Kamerstuk 21 501-30, nr. 352)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het amendement van de leden Omtzigt en Schouten over de verlaging van de gasbaten (Kamerstuk 34 210-XIII, nr. 5)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie verzoek commissie over het arrest van de Hoge Raad in de cassatieprocedure over de Wet onafhankelijk netbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezegging vergunningen radiofrequenties

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitkomsten van de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Bosman met het voorstel om de volgende debatten samen te voegen tot één debat olie- en gaswinning in Nederland met ruime spreektijden (zie lijst van (30-leden)debatten onder agendapunt 38)

  10. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren)
  12. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
  14. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
  15. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber)
  18. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren)
  21. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren)
  23. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren)
   
   

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Mei Li Vos om de minister van Economische Zaken te vragen de commissie te informeren over de status en voortgang van de conceptversie Nederlandse franchisecode

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Agnes Mulder

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  (Dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  5. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
  6. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  7. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  8. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren)
  9. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren)
  10. Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen (Van Tongeren)
  11. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
  12. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand)
  13. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
  14. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber)
  15. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
  16. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  17. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren)
  18. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
  19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
  20. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren)
  21. Dertigledendebat over de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven)
  22. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren)
  23. Dertigledendebat over uitspraken van een hoge ambtenaar van het ministerie van EZ (Smaling)
    
 41. 41

  Begrotingsbehandeling EZ 2016


  Besluit: over de begrotingstukken van het ministerie van EZ 2016 zullen feitelijke vragen worden gesteld, waarbij geldt dat voor het onderdeel Economie&Innovatie enerzijds en Landbouw&Natuur anderzijds afzondelijke vragenlijsten worden opgesteld.
  Besluit: het onderdeel Energie van de begroting zal plenair en niet in een wetgevingsoverleg worden behandeld.
  Besluit: de keuze voor een mogelijk wetgevingsoverleg, het thema daarvan en  de eventuele aanstelling van een rapporteur, wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
 42. 42

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft van 2015 dan wel eerste kwartaal van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijzigingen in de Ontwerpbegroting 2016 van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brief werkgroep Breed welvaartsbegrip aan Presidium

 46. 46

  Verslag rapporteur Green Week 2015 inzake biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers dd 20 mei

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 315)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Moties en toezeggingen over gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de motie van het lid Jacobi over een nationale lijst van criteria voor laagrisicomiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de motie van het lid Jacobi over een planmatige en samenhangende aanpak voor preventie (Kamerstuk 27 858, nr. 288) en op de motie van het lid Lodders c.s. over voorkomen van administratieve lasten door het IPM-protocol (Kamerstuk 27 858, nr. 282)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Onderzoek chronische Q koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 april 2015 over het bericht ‘5 tot 10 procent van bevolking besmet met kipbacterie’

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanbieding van het evaluatierapport over de uitvoering van de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Subsidieregeling DLO) in de periode 2008-2014 en het Kennisbasisprogramma 2011–2014

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Nahang besluit houdende regels emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanvullende brief over het programma aanpak stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Productiebegrenzende maatregelen in de melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Tweede prognose van het CBS van de fosfaatproductie van de Nederlandse veehouderij over het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanbieding van de negende derogatierapportage zoals die naar de Europese Commissie is verzonden

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  De gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Monitoring integraal duurzame stallen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Besluitvormingsprocedure EU markttoelating ggo’s

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Toezeggingen naar aanleiding van debat over voedselpatenten van 10 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voorconsultatie afwegingskader nationale teeltbevoegdheid

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Landbouw- en Visserijraad op 13 juli 2015 (Kamerstuk 21501-32, nr. 848)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 13 juli 2015 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag internationale conferentie NO MORE FOOD TO WASTE, 16-19 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over de situatie bij het visverwerkingsbedrijf Foppen

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op het BirdLife rapport waarin staat dat Nederland slecht presteert op het gebied van vogelbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Actuele stand van zaken met betrekking tot het project Buijtenland van Rhoon

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Aanbieding EFMZV-brochure “Duurzaam vissen voor de markt”

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Flexibiliteit in het aalbeheerplan

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Uitstel BNC-fiche inzake de voorstellen mededeling COM(2015) 294 “Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)”

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Gewijzigde data voor overleggen Landbouw- en Visserijraden in het eerste semester 2016 i.v.m. aangepaste data raden

  • Raad van 22/23 februari 2016 gaat naar 15 februari 2016
   Algemeen overleg van 17 februari 2016 verplaatsen naar 10 februari 2016, van 11.00 tot 13.30 uur
  • Raad van 21 maart gaat naar 14 maart 2016
   Algemeen overleg van 16 maart 2016 verplaatsen naar 9 maart 2016, van 11.00 tot 13.30 uur
  • Raad van 18/19 april 2016 gaat naar 11/12 april 2016
   Algemeen overleg verplaatsen van 13 april 2016 naar 6 april 2016, van 11.00 tot 13.30 uur
  • Raad van 23/24 mei 2016 gaat naar 10 mei 2016
   Algemeen overleg op 19 mei 2016 omzetten in een schriftelijk overleg i.v.m. het meireces
  Besluit: Ter informatie
   
 76. 76

  Reactie op ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)(Kamerstuk 33348, nrs. 162 t/m/166)

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 13 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Van een schriftelijk overleg over het eindadvies van de BeheerAdviesCommissie Oostvaardersplassen over het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer van de grote grazers (Kamerstuk 32 563, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek van het lid Lodders om om de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op het artikel "Kooiei duurzamer dan scharrelei". Tevens de vraag of ook dit jaar door het LEI een ‘Monitor Duurzaam Voedsel’ wordt opgesteld en of de staatssecretaris hierop kan reageren. Daarnaast het verzoek in deze beleidsreactie tevens in te gaan op het onderzoek "Assessing the sustainability of egg production systems in The Netherlands"

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek van het lid Smaling voor het organiseren van een gesprek met de provincies over fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen om te reageren op het steunplan voor boeren dat de zuiderburen samen met ketenorganisaties hebben opgezet en op de voorstellen van de landbouwministers onder voorzitterschap Luxemburg inzake het versterken van de exportpositie en in te gaan op fytosanitaire regels Rusland en Japan

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen te reageren op de onduidelijkheden omtrent de termijnen waarop melding moet worden gemaakt van vanggewassen. Tevens het verzoek aan te geven hoe om te gaan met indieners die hun melding te laat hebben ingebracht.

  Te behandelen:

  Loading data