Debat geweest
1 september 2015 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Commissie Economische Zaken op 1 september 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Commissie Economische Zaken op 1 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging OECD voor 'Global Parliamentary Network Meeting' d.d. 1 oktober 2015
4
Ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Besluit elektriciteit en gas) met de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juli 2015, over uitspraken van een ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken over de rijkscoördinatieregeling (RCR) bij de realisatie van windparken op land

Te behandelen:

13
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2015 over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015, over stopzetting van de oliewinning in Schoonebeek

Te behandelen:

15
Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op 23 juni 2015
16
Voorstel programma rondetafelgesprek Nederlands klimaatbeleid
19
Aanbieding van de evaluatie van instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet

Te behandelen:

21
Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Te behandelen:

22
24
Reactie op de adviezen ‘Diensten Waarderen’ en ‘De Kracht van Sociale Innovatie’ van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie, en Innovatie (AWTI)

Te behandelen:

28
Verslag van een schriftelijk overleg over Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 20 en 21 juli 2015 in Luxemburg (Kamerstuk 21 501-30, nr. 352)

Te behandelen:

31
32
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Te behandelen:

33
Reactie op het amendement van de leden Omtzigt en Schouten over de verlaging van de gasbaten (Kamerstuk 34 210-XIII, nr. 5)

Te behandelen:

38
Verzoek van het lid Bosman met het voorstel om de volgende debatten samen te voegen tot één debat olie- en gaswinning in Nederland met ruime spreektijden (zie lijst van (30-leden)debatten onder agendapunt 38)

Details

10. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren)
12. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
14. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
15. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber)
18. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren)
21. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren)
23. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren)
 
 

Te behandelen:

39
Verzoek van het lid Mei Li Vos om de minister van Economische Zaken te vragen de commissie te informeren over de status en voortgang van de conceptversie Nederlandse franchisecode

Te behandelen:

41
(Dertig) leden debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 4. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
 5. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
 6. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
 7. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
 8. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren)
 9. Debat over mijnbouwafvalwaterinjectie (Van Tongeren)
 10. Debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen (Van Tongeren)
 11. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
 12. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand)
 13. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
 14. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber)
 15. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
 16. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 17. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren)
 18. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
 19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
 20. Dertigledendebat over het stilleggen van de oliewinning in Schoonebeek (Van Tongeren)
 21. Dertigledendebat over de energiedoelstellingen van 2020 (Van Veldhoven)
 22. Dertigledendebat over schaliegaswinning (Van Tongeren)
 23. Dertigledendebat over uitspraken van een hoge ambtenaar van het ministerie van EZ (Smaling)
   
42
Begrotingsbehandeling EZ 2016

Details


Besluit: over de begrotingstukken van het ministerie van EZ 2016 zullen feitelijke vragen worden gesteld, waarbij geldt dat voor het onderdeel Economie&Innovatie enerzijds en Landbouw&Natuur anderzijds afzondelijke vragenlijsten worden opgesteld.
Besluit: het onderdeel Energie van de begroting zal plenair en niet in een wetgevingsoverleg worden behandeld.
Besluit: de keuze voor een mogelijk wetgevingsoverleg, het thema daarvan en  de eventuele aanstelling van een rapporteur, wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
46
Brief werkgroep Breed welvaartsbegrip aan Presidium
47
Startnotitie implementatie VIE
54
Reactie op de motie van het lid Jacobi over een planmatige en samenhangende aanpak voor preventie (Kamerstuk 27 858, nr. 288) en op de motie van het lid Lodders c.s. over voorkomen van administratieve lasten door het IPM-protocol (Kamerstuk 27 858, nr. 282)

Te behandelen:

56
Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 april 2015 over het bericht ‘5 tot 10 procent van bevolking besmet met kipbacterie’

Te behandelen:

57
Aanbieding van het evaluatierapport over de uitvoering van de Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Subsidieregeling DLO) in de periode 2008-2014 en het Kennisbasisprogramma 2011–2014

Te behandelen:

68
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Landbouw- en Visserijraad op 13 juli 2015 (Kamerstuk 21501-32, nr. 848)

Te behandelen:

76
Uitstel BNC-fiche inzake de voorstellen mededeling COM(2015) 294 “Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector en voor de ondersteuning van wetenschappelijk advies voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (herschikking)”

Te behandelen:

77
Gewijzigde data voor overleggen Landbouw- en Visserijraden in het eerste semester 2016 i.v.m. aangepaste data raden

Details

 • Raad van 22/23 februari 2016 gaat naar 15 februari 2016
  Algemeen overleg van 17 februari 2016 verplaatsen naar 10 februari 2016, van 11.00 tot 13.30 uur
 • Raad van 21 maart gaat naar 14 maart 2016
  Algemeen overleg van 16 maart 2016 verplaatsen naar 9 maart 2016, van 11.00 tot 13.30 uur
 • Raad van 18/19 april 2016 gaat naar 11/12 april 2016
  Algemeen overleg verplaatsen van 13 april 2016 naar 6 april 2016, van 11.00 tot 13.30 uur
 • Raad van 23/24 mei 2016 gaat naar 10 mei 2016
  Algemeen overleg op 19 mei 2016 omzetten in een schriftelijk overleg i.v.m. het meireces
Besluit: Ter informatie
 
79
Reactie op amendementen inzake Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)(Kamerstuk 33348, nrs. 162 t/m/166)

Te behandelen:

81
Van een schriftelijk overleg over het eindadvies van de BeheerAdviesCommissie Oostvaardersplassen over het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer van de grote grazers (Kamerstuk 32 563, nr. 54)

Te behandelen:

82
Verzoek van het lid Lodders om om de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op het artikel "Kooiei duurzamer dan scharrelei". Tevens de vraag of ook dit jaar door het LEI een ‘Monitor Duurzaam Voedsel’ wordt opgesteld en of de staatssecretaris hierop kan reageren. Daarnaast het verzoek in deze beleidsreactie tevens in te gaan op het onderzoek "Assessing the sustainability of egg production systems in The Netherlands"

Te behandelen:

84
Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen om te reageren op het steunplan voor boeren dat de zuiderburen samen met ketenorganisaties hebben opgezet en op de voorstellen van de landbouwministers onder voorzitterschap Luxemburg inzake het versterken van de exportpositie en in te gaan op fytosanitaire regels Rusland en Japan

Te behandelen:

85
Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van EZ te vragen te reageren op de onduidelijkheden omtrent de termijnen waarop melding moet worden gemaakt van vanggewassen. Tevens het verzoek aan te geven hoe om te gaan met indieners die hun melding te laat hebben ingebracht.

Te behandelen: