Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 mei 2015
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Buma/Stemra en Rocket Group voor kijkje achter de schermen bij Toppers in Concert 2015: The Crazy Summer Edition d.d. 29 mei 2015

 3. 3

  Zorgen Gemeente Molenwaard over uitkoopregeling woningen hoogspanningslijnen en tevens uitnodiging voor werkbezoek

 4. 4

  Uitnodiging Europese Commissie - Vertegenwoordiging in Nederland voor lunchbijeenkomst over digitale eengemaakte markt d.d. 11 juni 2015

 5. 5

  Stand van zaken betreffende de aanvraag tot financiële zekerheidstelling van de vergunninghouder van Kerncentrale Dodewaard

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) (Kamerstuknummer 34 041)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek om aanvullende informatie over de kosten van het vervroegd sluiten van kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationaal Coördinator Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwikkelingen in Groningen met betrekking tot afhandeling van schade, preventief versterken van woningen en de woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang algemeen overleg Energie en SDE+ van 27 mei 2015 jl.

  Besluit: Er wordt gezocht naar een mogelijkheid het algemeen overleg (eerste termijn minister en tweede termijn) voor het zomerreces af te ronden. Voor deze voortzetting zal een AO van 3 uur worden gepland.
  Besluit: Op een procedurevergadering kort na het zomerreces zal een notitie worden geagendeerd waarin de mogelijkheid en wenselijkheid wordt voorgelegd om op vaste momenten in het jaar een aantal algemeen overleggen Energie te plannen, incl. een voorstel voor de spreektijden van fracties t.b.v. deze overleggen.
 13. 13

  Stand van zaken rond de uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat grenseffectentoets van 4 februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vraag over social return en de aanbestedingsregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking van de monitor gemeentelijke betaaltermijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Postbesluit 2009 in verband met de modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) (Kamerstuk 34 024, nr. 24)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding handleiding combinatieovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid: begrotingsartikelen 12 en 13

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het eindrapport van de Taskforce Wientjes inzake de voorgenomen sluiting van de Philips Lighting-vestiging in Emmen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt COM (2015) 192

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Benutten gebied IJmuiden Ver voor windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Zoutwinning onder de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  SDE+ Wind op Zee 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nadere informatie inzake Wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' (Kamerstuk 33 529 nr. 123) en over de kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen (Kamerstuk 33 529 nr. 143)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de informele Energieraad op 15 en 16 2015 te Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda van de energieraad op 8 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Economische Zaken (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Diergezondheidsfonds (F)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Slotwet Diergezondheidsfonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid J. Vos om een kabinetsreactie op een rapport van IMF "Act Local, Solve Global: The $5.3 Trillion Energy Subsidy Problem"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Lodders over het experiment "Regels wieden"

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  (Dertigleden)debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  5. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
  6. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  7. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  8. Debat over het middel RoundUp en over bijengif (Smaling)
  9. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren)
  10. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven)
  11. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber)
  12. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
  13. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand)
  14. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
  15. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand)
  16. Dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden (Dik-Faber)
  17. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
  18. Dertigledendebat over de chaos rondom het preventief versterken c.q. herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling)
  19. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand)
  20. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 40. 40

  Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Agro

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 11 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Overzicht EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitstel toezending BNC-fiche over herziening besluitvormingsproces inzake genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Derde Monitor Voedselverspilling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg over over Pacht (Kamerstuk 27 924, nr. 61)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Pachtnormen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie over de gesignaleerde problematiek in de brief van de werkgroep "Stop het Zwanendriften"

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kassacheck voor bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Moties en toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Gelijk speelveld van Nederland met omringende landen en wederzijdse erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Stand van zaken toezeggingen omwonenden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding "Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten"

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op het artikel over een uitbraak van hazenpest (tularemie)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Zeehondensterfte in Nederland als gevolg van griepvirus is voorbij

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Informatie over het jaarverslag 2014 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op het rapport “Stropen met lange honden in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Nederlandse inzet in de Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Reactie op de brief van het Netwerk Groene Bureaus (NGB) over stagnatie ontheffing verlening (nieuwe) natuurwet

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende biologische productie

 64. 64

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Aanbieding advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Leenders (PvdA) om de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht (Kamerstuk 33 327) te behandelen in een algemeen overleg van 3 uur in de week voorafgaand aan het WGO over de Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Voorstel van de leden Heerema en Leenders om het algemeen overleg EHS op 17 juni 2015 toe te voegen aan het AO Natuurbeleid en Biodiversiteit van 28 mei 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek van het lid Smaling mede namens het lid Schouw de antwoorden op de Kamervragen over de kraambox voor zeugen (2015Z05679) en de position paper n.a.v. de conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn, die de staatssecretaris van EZ als bijlage bij het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 heeft meegestuurd (2015Z09613/2015D19691) te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretaris van EZ te vragen om de stand van zaken betreffende de uitbetaling van de compensatiegelden aan vissers op het IJsselmeer, de huidige ecologische situatie op het IJsselmeer en de afspraken voor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de staatssecretaris van Economische Zaken te herinneren aan haar toezegging om de Kamer te informeren over de inhoud en de uitkomst van het gesprek met de sector inzake de landbouwtelling

  Te behandelen:

  Loading data