Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging NAG voor bezoek aan Paris Air Show 2015 d.d. 15 t/m 21 juni 2015

 3. 3

  Tijdlijn besluitvorming Pallas

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting van het energieartikel (Kamerstuk 30 991 nr. 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken mogelijke na-ijlende gevolgen van de voormalige steenkolenwinning

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Europese mededeling inzake 10% interconnectie elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling Energie Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over de kolendeal die is gesloten door het kabinet met de energiebedrijven in het kader van het energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015, over de import van Russisch gas

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de plannen van het bedrijf Tulip Oil voor gaswinning op of nabij Terschelling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel reactie m.b.t. het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015 over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 over de stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang verzamel algemeen overleg Energie op 9 april 2015 (eerste termijn afgerond)

  Besluit: Er wordt een tweede termijn verzamel algemeen overleg Energie gepland op 16 juni 2015 van 17.00 tot 19.00 uur.
  Noot:
  De volgende activiteiten zullen nog plaatsvinden op het gebied van energie:
  • Op 23 april 2015 om 14.00 uur inbreng feitelijke vragen over de brieven geagendeerd voor het algemeen overleg Energie en SDE+
  • Op 29 april 2015 werkbezoek aan de SER in het kader van het Energieakkoord
  • Op 27 mei 2015 algemeen overleg Energie en SDE+
  • Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland (Van Tongeren)
  • Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
  • Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
  • Dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden (Dik-Faber)
  • Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
 15. 15

  Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen inzake arbeidsovereenkomsten en nettokostensystematiek op de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Gesthuizen over de Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel toezending SER-advies inzake sociaal ondernemerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang versterking van zelfregulering franchisesector

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Oprichting van een Achtergestelde Leningenfonds en een Bedrijfsleningenfonds door de Nederlandse Investeringsinstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van het lid Agnes Mulder en van de motie van de leden Mei Li Vos en Ziengs en toezegging over duurzaam inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang windenergie op land

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over grootschalige stroomuitval in de regio Noord-Holland en Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Energieraad die op 15 en 16 april plaatsvindt in Riga, Letland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over het antwoord op vragen van de leden Leegte, De Liefde en Ziengs over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s, over het Goedkeuringsbesluit Monitoringsprogramma 2014-2019 Gaswinning Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen, over toezending brief aan gemeente Borger-Odoorn over windmolenpark Drentse Veenkoloniën, over ‘Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015’, en ‘over de reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ondergrondse aanleg van nieuwe hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Mulder om de brief met de onderzoeksresultaten en mogelijke oplossingsrichtingen van de mobiele bereikbaarheid van 112 binnen één week (vóór 21 april) naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Van Veldhoven (rapporteur) om een rondetafelgesprek over het EU-voorstel “Kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Verhoeven om een kabinetsreactie op de publicatie ‘Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van de leden Bosman en Van Tongeren om een rondetafelgesprek te houden over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aardbevingsproblematiek.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid van Dekken om een brief over het bericht over de voorgenomen sloop van 43 woningen in Loppersum vanwege aarbevingsschade.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op de motie van het lid Harbers c.s. over de Tweede Kamer vooraf betrekken bij beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  (Dertigleden)debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  5. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland (Van Tongeren)
  6. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
  7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  9. Debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Smaling)
  10. Debat over het middel RoundUp en over bijengif (Smaling)
  11. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber)
  12. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
  13. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand)
  14. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
  15. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand)
  16. Dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden (Dik-Faber)
  17. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
  18. Dertigledendebat over de chaos rondom het preventief versterken c.q. herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling)
  19. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand)
  20. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij
 34. 34

  Voorstel werkwijze voor het desgewenst omzetten van een algemeen overleg ter voorbereiding van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad in een schriftelijk overleg.

  Besluit: Direct na ontvangst van een geannoteerde agenda ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad wordt standaard via een e-mailprocedure geïnventariseerd of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze formele Europese Raad om te zetten in een schriftelijk overleg. Daarbij wordt ter informatie voor het geval de commissie daadwerkelijk besluit tot omzetting in een schriftelijk overleg reeds het tijdpad toegevoegd (inbrengdatum schriftelijk overleg, beantwoording ministerie en uiterste datum waarop een mogelijk VSO incl. stemmingen dient plaats te hebben).

   
 35. 35

  Besluitvorming deelname namens commissie EZ in de politieke voorbereidingsgroep EU-voorzitterschap in 2016

  Besluit: De leden Van Veen (VVD) en Agnes Mulder (CDA) zullen namens de commissie EZ plaats nemen in de politieke voorbereidingsgroep ten behoeve van de Interparlementaire Conferentie Energie tijdens het EU-Voorzitterschap 2016. Namens de commissie I&M nemen de lden Cegerek (PVDA) en Van Veldhoven (D66) plaats in de politieke voorbereidingsgroep.
 36. 36

  Vaststellen delegatie werkbezoek Italië

  Besluit: De volgende leden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek Italië in de eerste week van het zomerreces: De Liefde (VVD), Van Veen (VVD), Geurts (CDA), Graus (PVV) en Ouwehand (Partij voor de Dieren). Er zijn derhalve voldoende leden om het werkbezoek door te laten gaan. Met deze leden zal het programma verder worden afgestemd.
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord-Nederland (27858, nr. 298)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie Europese Commissie op maatregelen om bedrijven met ernstige muizenschade tegemoet te komen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het verzoek met betrekking tot het ontwerpbesluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (Kamerstuk 30 826, nr. 38)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken beleidsbrief dierenwelzijn van 4 oktober 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitstel reactie op het rapport “Stropen met lange honden in Nederland” van de Stichting DutchGalgoLobby

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het door de Partij voor de Dieren (PvdD) aangeboden ‘Actieplan uitvoering aangenomen moties’ van 17 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag rapporteur plant- en diergezondheidspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Vogelgriep in Milheeze

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Eindrapportage Taskforce Voedselvertrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg over het eindadvies van de BeheerAdviesCommissie Oostvaardersplassen over het door Staatsbosbeheer gevoerde beheer van de grote grazers (Kamerstuk 32 563, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek van het lid Rudmer Heerema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015 over de uitspraken van Eurocommissaris Timmermans over onnodige Nederlandse Natuurregels bovenop Europese regels

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorlopig advies commissie mer op de PAS

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beantwoording vragen commissie over ‘stallen’ in de landbouwtelling 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding aangepast concept Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Jacobi de algemeen overleggen Landbouw- en Visserijraad te splitsen in een deel landbouw en een deel visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Jacobi tot het inplannen van een algemeen overleg Visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek Van het lid Heerema om een reactie op de brief van 1 oktober 2014 van het Netwerk Groene Bureaus met als onderwerp Stagnatie ontheffingsverlening (nieuwe natuurwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Leenders om het wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) in een Wetgevingsoverleg te behandelen met een plenaire afronding voor het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Ouwehand het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 uit te stellen wanneer de staatssecretaris van I&M niet bij het algemeen overleg aanwezig kan zijn.

  Te behandelen:

  Loading data