Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 april 2015
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod Actal tot het geven van een technische briefing in de Tweede Kamer over het advies 'Scherp op regeldruk'

 3. 3

  Algemeen Overleg Energieraad 4 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Energieraad op 15 en 16 april 2015 (Kamerstuk 21501-33, nr. 538)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede termijn verzamel algemeen overleg Energie op 16 juni 2015.

  Besluit: De tweede termijn van het verzamel algemeen overleg Energie zal gevoerd worden op 27 mei 2015 van 12.00 tot 14.00 uur, direct voorafgaand aan het algemeen overleg Energie en SDE+.
 6. 6

  Verzoek toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen aan rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstelreactie op een brief van een aantal gemeenteraden en colleges van kustgemeenten over windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2015 over de voorlopige voorziening over gaswinning in Loppersum

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitspraak voorzieningenrechter inzake instemmingsbesluit gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorgenomen olie- en gaswinning nabij Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen aan het rondetafelgesprek over het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico's in Groningen’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Besluitenlijsten van de eerste twee vergaderingen van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op respectievelijk 17 maart 2015 en op 7 april 2015.

 13. 13

  Uitstelbrief inzake toezeggingen dertigledendebat grenseffectentoets

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de wijziging van het Postbesluit 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 maart in Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Richtsnoeren voor economisch en werkgelegenheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage Green Deals 2011-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek om met een kabinetsreactie te komen op de initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt inzake late betalingen: “Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstelbrief reactie op het rapport 'De vallei des doods voor eco-innovatie in Nederland' van het Planbureau voor de Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Omkering bewijslast bij mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomsten van het onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid 112

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op amendementen ingediend op de Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie-en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Mulder om een rondetafelgesprek te houden over de late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB en ZZP’ers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  (Dertigleden)debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  5. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland (Van Tongeren)
  6. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
  7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  9. Debat over het middel RoundUp en over bijengif (Smaling)
  10. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren)
  11. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber)
  12. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
  13. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand)
  14. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
  15. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand)
  16. Dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden (Dik-Faber)
  17. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
  18. Dertigledendebat over de chaos rondom het preventief versterken c.q. herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling)
  19. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand)
 29. 29

  Uitnodiging Stuurgroep Staarten voor werkbezoek aan Varkensinnovatiecentrum in Sterksel i.v.m. voortgang verklaring van Dalfsen, aangeboden door NVV

 30. 30

  Inzet neonicotinoïden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie over glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op vragen tijdens het Algemeen Overleg gewasbeschermingsmiddelen op 4 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken regeling ontheffing productierechten varkens en pluimvee (POR-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van de evaluatie uit naar het nut en de risico’s van covergisting

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Informatie over het toezenden van de Evaluatie bestrijdingsmaatregelen vogelgriepuitbraken H5N8

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderzoek vrije uitloop en laagpathogene vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over het programma aanpak stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht dat het aantal megastallen in Nederland in rap tempo groeit

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Puppyhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Derde Monitor Voedselverspilling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding van het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Notitie rapporteurs van het groot project EHS (de leden Ziengs en Van Veldhoven) inzake de zevende voortgangsrapportage Groot Project EHS en evaluatiekader Natuurpact

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van het lid Geurts over niet instemmen met het huidige voorstel voor de Doggersbank (Kamerstuk 33 576, nr. 36)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgang met betrekking tot de schubvisvisserij op het IJsselmeer

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van de rapporteur (het lid Dikkers) inzake visserijprotocollen over haar werkbezoek aan Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ongeplande activiteiten en onderwerpen die behandeld zouden kunnen worden in een verzamel algemeen overleg Landbouw

  Besluit: Het verzamel algemeen overleg Landbouw inclusief mestbeleid wordt gepland op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretarissen van EZ en I&M. Naast de brieven die reeds geagendeerd stonden voor het algemeen overleg Mestbeleid, zal hiervoor ook de volgende brief worden geagendeerd:
  - Informatie over de reactie van de Europese Commissie op maatregelen om bedrijven met ernstige muizenschade tegemoet te komen 27858-305 - Brief regering d.d. 14-04-2015 staatssecretaris van Economische Zaken
 49. 49

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer "Fouten in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en hoe worden ze aangepakt?"

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitvoering Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Gecombineerde opgave 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Informatie over de Nederlandse en Ierse bedrijfsopvolgingsregelingen voor jonge boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag van een schriftelijk overleg over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij (Kamerstuk 33 979, nrs. 73-76)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op het commentaar van de NMV inzake de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Smaling om het rapport van Imares, meting effecten munitiedump Oosterschelde met een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Jacobi de antwoorden op vragen van de leden Jacobi, De Vries ( PvdA), Bosman en Visser (VVD) over het strandvissen met kleine fuiken te agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Mededeling van het lid Ouwehand dat zij het VSO Muizenschade in Noord Nederland (Kamerstuk 27 858, nrs. 298 en 305) doorgang zal laten vinden

  Te behandelen:

  Loading data