Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

17 juni 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • B.G. de Boer (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • B. Visser (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor OPECST conferentie m.b.t. technologische innovatie om klimaatveranderingen te verminderen d.d. 24 september 2015

 3. 3

  Aanbieding jaarverslag 2014 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek

 4. 4

  Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2015 d.d. 1 september 2015

 5. 5

  Verzoek Missing Chapter Foundation om Nationale WaterSpaarders Dag in de Oude Zaal te mogen houden d.d. 3 september 2015

 6. 6

  Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding van het Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerp-regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingen van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; Nairobi, 17 november 2006 en Doha, 8 december 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 2015, 81).

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen (Trb. 2015, 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia; Bogotá, 24 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijzigingen van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer (Trb. 2015, 79)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van Bijlage 1 van het Douaneverdrag inzake de tijdelijke invoer van particuliere wegvoertuigen; New York, 1 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijzigingen van het Verdrag betreffende het Internationale spoorwegvervoer (COTIF) en Aanhangsels; Bern, 26 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (Kamerstuk 34200-XII, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over slotwet Infrastructuurfonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (Kamerstuk 34200-A, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A) "

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over slotwet Deltafonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Deltafonds (J)"

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Veerverbinding Ameland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Algemeen overleg Spoor (positie partijen op stations)

  Het algemeen overleg Spoor (partijen op stations) dat gepland was voor dinsdag 9 juni 2015 is tot nader order uitgesteld in verband met het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg op hetzelfde tijdstip. Tijdens dat debat heeft de minister van Financiën toegezegd aan het eind van 2015 te komen met een visie op de diverse rollen en taken van NS, de risico's die daarmee gepaard gaan en opties ter verkleining van die risico's. Ook hebben diverse leden daar moties over ingediend.

  Besluit: Het algemeen overleg Spoor (partijen op stations) laten vervallen en de door de minister van Financiën toegezegde visie op de rol en taken van NS afwachten. Na ontvangst van deze visie wordt besloten over de behandeling daarvan.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Toezeggingen AO Spoor 29 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het jaarverslag van ProRail over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Opvolging bevindingen auditrapport vergunningverlening V250

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpak overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de Tweede voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) en contouren aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS (Kamerstuk 33 652, nrs. 31 en 32)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken van het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voortgang aanpak kwaliteit scheepsbrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het bericht ‘Dodelijk gif in vliegtuig’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Synergie-effect samenvoeging Alderstafel Schiphol en Commissie Regionaal Overleg (CROS)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering van de motie van de leden Bashir en Elias over het in beeld brengen van de factoren waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op berichten over staatsgaranties Schiphol en KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Toezegging afspraken Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beleidsadvies Herziening Heffingenbeleid Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Doorsnijding van het Pieterpad als gevolg van opwaardering van de N35

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Informatie over onderzoeken naar de brand bij Shell Moerdijk van 3 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Inspecties bij Remondis Argentia Moerdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken klimaatonderhandelingen op weg naar de VN klimaatconferentie COP21 te Parijs en voorbereiding Klimaattop New York

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Planning van het Plan van aanpak duurzaam inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanbieding Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitkomst Europese ILUC-onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Aanbieding Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 15 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Besluitenlijst PVG Energie d.d. 26 mei 2015

 61. 61

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
   Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 33839 Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)
   Dit wetsvoorstel is op 20 mei 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34084 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart
   Dit wetsvoorstel is op 3 juni 2015 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  • 33962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
   De mondeling behandeling van dit wetsvoorstel gestart met een wetgevingsoverleg op 1 en 8 juni. Dit wordt plenair afgerond, waarbij wordt gestart met de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Milieu in tweede termijn, gevolgd door een derde termijn Kamer en regering.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2015.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 29 april 2015)
   Eerste spreker: het lid De Vries (PvdA)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 28 mei 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VSO invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31521-90)
   Eerste spreker: het lid Visser (VVD)
 62. 62

  Voorstel van de leden Dijkstra (VVD) en Cegerek (PvdA) over een rondetafelgesprek inzake verbod op asbestdaken

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) inzake de kanteldijk bij de Blankenburgverbinding

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te vragen het Jaarverslag over 2014 van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan de Kamer te zenden

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voorstel lid Cegerek (PvdA) bijdrage internetconsultatie EU-pakket circulaire economie

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake het bijmengen van biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om de minister van IenM te verzoeken om een reactie over de toegenomen risico's omtrent het project Zuidas

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Voorstel van het lid Houwers (Houwers) om een algemeen overleg te houden over RFID-chips in kentekenplaten

  Te behandelen:

  Loading data