Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juni 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu d.d. 3 juni 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie n.a.v. verzoek Stichting Rhederlaag Natuurlijk om aandacht voor creatie tweede Groningen op het Rhederlaag door Leisurelands/RGV Delfstoffen BV, informatieverzoek over behandeling hiervan en tevens verzoek om gesprek
4
Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

Te behandelen:

7
Aanbieding van de ontwerp Regeling houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Te behandelen:

9
Jaarverslagen en slotwetten 2014 en rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen

Details

De rapporteurs begrotingscyclus, zijnde de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD), zullen uw commissie - conform het door uw commissie vastgestelde actieplan/mandaat (2015D20058) - voorafgaand aan c.q. tijdens het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen d.d. 25 juni 2015 een analyse van/advies omtrent de jaarverslagen voorleggen.

Te behandelen:

22
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”

Te behandelen:

26
Stafnotitie uitkomst aanmeldingen VN-klimaatconferentie (COP21) Parijs
32
Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015

Te behandelen:

34
Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op 28 april 2015.
35
Rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015

Details

Besluit: En marge van het algemeen overleg Luchtvaart zal met de luchtvaartwoordvoerders gesproken worden over het programma van het rondetafelgesprek Luchtvaartnota.
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) wordt gevraagd om een netwerkverkenning uit te voeren, op basis waarvan vier wetenschappers zullen worden uitgenodigd.

De volgende leden hebben zich aangemeld voor het rondetafelgesprek:
 1. Visser (VVD)
 2. Leenders (PvdA)
 3. Bashir (SP)
 4. Van Helvert (CDA)
 5. Graus (PVV)
 6. Hachchi (D66)
 7. Van Tongeren (GL, onder voorbehoud)
 8. Thieme (PvdD)
36
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015
37
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

  De commissie heeft op 22 april 2015 besloten de Voorzitter te verzoeken dit debat snel in te plannen.
 • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
  Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 33839 Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)
  Dit wetsvoorstel is op 20 mei 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 34084 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart
  Dit wetsvoorstel is op 3 juni 2015 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015; op verzoek van het lid Hoogland (PvdA) op 28 april 2015 omgezet in een meerderheidsdebat.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
  Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
 • Dertigledendebat over giftige stoffen in vliegtuigen
  Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2015.
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  Op 22 april 2015 heeft de commissie de staatsecretaris IM verzocht haar toezegging zo spoedig mogelijk te voldoen om de Kamer te informeren over het exacte tijdspad van het plan van aanpak Duurzaam inkopen, zodat dit VAO snel daarna gepland kan worden.
 • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 29 april 2015)
  Eerste spreker: het lid De Vries (PvdA)
 • VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28 mei 2015)
  Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 28 mei 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 • VSO invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31521-85)
  Eerste spreker: het lid Visser (VVD)