Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

3 juni 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • M.L. Thieme (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie n.a.v. verzoek Stichting Rhederlaag Natuurlijk om aandacht voor creatie tweede Groningen op het Rhederlaag door Leisurelands/RGV Delfstoffen BV, informatieverzoek over behandeling hiervan en tevens verzoek om gesprek

 3. 3

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Rijksbetrokkenheid bij vervolg luchthaven Twente en voorhang koninklijk besluit decentralisatie bevoegd gezag

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van de ontwerp Regeling houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen van de begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 (wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslagen en slotwetten 2014 en rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen

  De rapporteurs begrotingscyclus, zijnde de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD), zullen uw commissie - conform het door uw commissie vastgestelde actieplan/mandaat (2015D20058) - voorafgaand aan c.q. tijdens het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen d.d. 25 juni 2015 een analyse van/advies omtrent de jaarverslagen voorleggen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Borgingskader publieke belangen zeehavens

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpak van snelvaren op de Waddenzee en toepassing van het Automatic Identification System (AIS)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vliegen zonder geldig Bewijs van Luchtwaardigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openbaarmaking documenten inzake Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vierde voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoord op vragen commissie over over de beleidsdoorlichting openbaar vervoer (Kamerstuk 32 861, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Invoering boordcomputer Taxi en uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten landelijke OV en Spoortafel 30 april

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Hoogland, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 28 april 2015, over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang uitvoering van de motie van de leden De Boer en Hoogland over geluidmaatregelen HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Voortgangsrapportage van tracéwetplichtige projecten over de tweede helft van 2014 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 60)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het Artikel in The Guardian over hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting Duurzaamheid (Kamerstuk 32 861, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nadere toelichting op de aangekondigde beleidsdoorlichting waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting art. 11 Waterkwantiteit (Kamerstuk 32861, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Het Milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 15 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015

  Besluit: En marge van het algemeen overleg Luchtvaart zal met de luchtvaartwoordvoerders gesproken worden over het programma van het rondetafelgesprek Luchtvaartnota.
  Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) wordt gevraagd om een netwerkverkenning uit te voeren, op basis waarvan vier wetenschappers zullen worden uitgenodigd.

  De volgende leden hebben zich aangemeld voor het rondetafelgesprek:
  1. Visser (VVD)
  2. Leenders (PvdA)
  3. Bashir (SP)
  4. Van Helvert (CDA)
  5. Graus (PVV)
  6. Hachchi (D66)
  7. Van Tongeren (GL, onder voorbehoud)
  8. Thieme (PvdD)
 34. 34

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
   Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

   De commissie heeft op 22 april 2015 besloten de Voorzitter te verzoeken dit debat snel in te plannen.
  • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
   Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 33839 Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)
   Dit wetsvoorstel is op 20 mei 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34084 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart
   Dit wetsvoorstel is op 3 juni 2015 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015; op verzoek van het lid Hoogland (PvdA) op 28 april 2015 omgezet in een meerderheidsdebat.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
   Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
  • Dertigledendebat over giftige stoffen in vliegtuigen
   Aangevraagd door het lid Hachchi (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2015.
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
   Op 22 april 2015 heeft de commissie de staatsecretaris IM verzocht haar toezegging zo spoedig mogelijk te voldoen om de Kamer te informeren over het exacte tijdspad van het plan van aanpak Duurzaam inkopen, zodat dit VAO snel daarna gepland kan worden.
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 29 april 2015)
   Eerste spreker: het lid De Vries (PvdA)
  • VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28 mei 2015)
   Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
  • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 28 mei 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VSO invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs (31521-85)
   Eerste spreker: het lid Visser (VVD)