Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 22 april 2015
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 22 april 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer
3
Verzoek VVOR om symposium over Onteigeningswet in de Oude Zaal te mogen houden i.h.k.v. 175 jarig jubileum
4
Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Te behandelen:

6
8
BOR-notitie - 36e Voortgangsrapportage HSL-Zuid
10
Informatie ACM over deelname aan rondetafelgesprek Concessieverlening in het openbaar vervoer d.d. 30 april 2015
22
Besluitenlijsten van de eerste twee vergaderingen van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op respectievelijk 17 maart 2015 en op 7 april 2015
23
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015
24
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
           Besluit: de Voorzitter verzoeken dit debat over de Wet taken meteorologie en seismologie snel in te plannen.
 
 • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
  Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 33 965 Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  De eerste termijn van de Kamer heeft op 31 maart 2015 plaatsgevonden; na schriftelijke beantwoording door de staatssecretaris wordt het debat vervolgd.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
  Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
  Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
 • Dertigledendebat over storingen op het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015.
 • Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015.
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  Besluit: de staatsecretaris IM verzoeken haar toezegging zo spoedig mogelijk te voldoen om de Kamer te informeren over het exacte tijdspad van het plan van aanpak Duurzaam inkopen, zodat dit VAO snel daarna gepland kan worden.
 
 • VAO Spoor (AO d.d. 19 maart 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)
  Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
25
Voorstel van het lid De Boer (VVD) inzake de behandeling van de voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug

Te behandelen:

27
Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om een rondetafelgesprek over Luchtvaart en specifiek Schiphol te organiseren

Details

Besluit: Het lid Van Helvert wordt gevraagd ten behoeve van besluitvorming in de procedurevergadering van 29 april 2015 een nader uitgewerkt voorstel voor het rondetafelgesprek over Luchtvaart en specifiek Schiphol aan de commissie voor te leggen.