Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 25 februari 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Infrastructuur en Milieu 25 februari 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Parliament of Canada, namens een delegatie parlementariërs, om gesprek met aantal Kamercommissies tijdens bezoek aan Nederland
5
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Te behandelen:

8
Aanbieding ontwerpbesluit houdende herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard in een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiebesluit IenM).

Te behandelen:

9
Wijzigingen van 1 oktober 2014 van in de Bijlagen opgenomen voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 26 mei 2000

Te behandelen:

28
Brief commissie Rijksuitgaven over beleidsdoorlichtingen
29
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het meireces 2015
30
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer.
  Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 33 965 - Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte.
  Dit wetsvoorstel is op 28 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail.
  Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
 • Dertigledendebat over storingen op het spoor.
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015.
 • Dertigledendebat over de Natuurambitie Grote Wateren 2050.
  Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Scheepvaart (AO d.d. 21 januari 2015)
  Eerste spreker: het lid Albert de Vries (PvdA)
 • VAO Waddenzee en Noordzee (AO d.d. 4 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
 • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 12 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
 • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29383, nr. 227)
  Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
37
Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om aanvullende vragen te stellen aan de minister inzake de onveiligheid van tunnels, zoals bericht in de uitzendingen van EénVandaag.

Te behandelen:

38
Uitkomst inventarisatie deelname interparlementaire conferentie 'Van COP21 Parijs naar 2050: een routekaart naar een innovatief, koolstofarm en grondstoffen-efficiënt Europa' d.d. 30 maart 2015 in het Europees Parlement

Te behandelen:

39
Aanbieding advies ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving' van Rli