Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

11 februari 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • B.G. de Boer (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • B. Visser (VVD)
 • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding advies ‘Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving' van Rli

 3. 3

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit (implementatie EU-wijzigingsrichtlijnen prioritaire stoffen en grondwater)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (Kamerstuk 29 893, nr. 176)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen (Kamerstuk 34 122, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake klimaatverandering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Benelux-verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek en kabinetsreactie Actal advies “Regels in bedrijf. Sectorscan logistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op een bericht uit de Telegraaf van 13 december 2014 met als titel “Plundering KLM dreigt” en beantwoording van een aantal vragen terzake

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de reactie op een brief van Boekel de Nerée inzake ongelijk speelveld voor bergings- en sleepdiensten op de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Grootschalige testen van zelfrijdende voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging inzake het aansprakelijk stellen van fietsers bij ongevallen door bellen en appen op de fiets

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Madlener over de beslissing van NS en ProRail om donderdag 29 januari 2015 te rijden met een aangepaste dienstregeling in verband met verwacht winters weer

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS): kosten en proceduretijd van een Noordtak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie over het verdrag voor de Nieuwe Sluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanvullende informatie inzake het Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Europees Emissiehandelssysteem: stabiliteitsreserve

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op een toezegging aan het lid Remco Dijkstra over het uitblijven van criteria voor hormoonverstorende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie om nader in te gaan op het bericht inzake de import van fout hout naar de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport “Beleidsmonitoring Waddenzee” van december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Natuurambitie grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Inhoudelijke voorbereidingen Nederlands EU-voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
   Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Op 20 januari 2015 is besloten dit debat uit te stellen tot na ontvangst van het definitieve rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over gaswinning in Groningen.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

    
  • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer.
   Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
    
  • 33 965 - Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte.
   Dit wetsvoorstel is op 28 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail.
   Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
    
  • Dertigledendebat over storingen op het spoor.
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015.
    
  • Dertigledendebat over de Natuurambitie Grote Wateren 2050.
   Aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Scheepvaart (AO d.d. 21 januari 2015)
   Eerste spreker: het lid Albert de Vries (PvdA)
    
  • VAO Waddenzee en Noordzee (AO d.d. 4 februari 2015)
   Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
    
  • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
    
  • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29383, nr. 227)
   Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
 26. 26

  Gevolgen uitspraak 201306630/5/R3 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) voor plattelandswoningen.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van het lid Visser (VVD) inzake de Boordcomputer Taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van de leden Bashir (SP), Van Helvert (CDA) en Jacobi (PvdA) om een brief van de minister houdende een reactie op op een vijftal moties die betrekking hebben op het wandel- en fietsbeleid.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) inzake aanwezigheid staatssecretaris van Economische Zaken bij algemeen overleg Waddenzee en Noordzee d.d. 4 februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Dijkstra (VVD) inzake aanwezigheid minister van Wonen en Rijksdienst bij algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015

  Te behandelen:

  Loading data