Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie EZ op 9 december 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 december 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
6
Programmavoorstel rondetafelgesprek Warmtewet
10
13
22
26
(dertig) leden debatten. Ter Informatie

Details

 • Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (antwoord 1e termijn + re en dupliek)
 • Debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (lid Van Tongeren)
 • Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
 • Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
 • Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
 • Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 • Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 • Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
 • Debat Gaswinning Groningen (Mulder)
 • Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
 • Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
 • Dertigledendebat over de ‘Grenseffectentoets’ (Graus)
 • Dertigledendebat over de subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren)
31
Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van de heer en mevrouw H. d.d. 8 juli jl. 2014 over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen)

Te behandelen:

38
Aanbieding afschrift van de brief aan ACTAL over de regeldrukeffecten van het gewijzigde wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33 348)

Te behandelen:

41
De stand van zaken, het lopende onderzoek naar de mogelijke oorzaak van vogelgriep en over een mogelijke tegemoetkoming aan de broederijen en vermeerderingsbedrijven in het kader van de nieuwe maatregelen

Te behandelen:

52
Uitvoering van de motie van het lid Geurts (Kamerstuk 32 670 nr. 77) over sociaal-economische evaluatie van impact beschermde zones in de Noordzee

Te behandelen:

61
Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van Economische Zaken in het kader van het door de FAO uitgeroepen internationaal jaar van de Bodem een brief te vragen inzake bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid.

Te behandelen:

62
Verzoek van het lid Lodders de brief "Stand van zaken over het aantreffen van het verboden antibioticumfurazolidon bij verschillende veehouderijen en mengvoederbedrijven" (Kamerstuk 26 991, nr 435) tevens te agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA

Te behandelen: