Debat geweest
7 oktober 2014 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering.

Procedurevergadering: "Procedurevergadering."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst EZ PV 7 oktober 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 7 oktober 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie
7
Voorstel van de spreektijdenverdeling bij het Wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014
8
Voorstel van de rapporteur t.b.v. het WGO Energie.
17
Verslag schriftelijk overleg over producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties (Regeling producenten- en brancheorganisaties)

Te behandelen:

18
23
24
Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op het rapport van CE Delft en Ecofys "Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee" (Waarom CO2 wèl thuishoort in het rijtje met baten van windenergie op zee)

Te behandelen:

27
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen (Kamerstuk 26 991, nr. 429)

Te behandelen:

28
(dertig leden) debatten. Ter informatie

Details

 1. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
 2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
 3. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
 4. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
 5. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
 6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
 7. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
 8. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
 9. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 11. Dertigledendebat over het schrappen van subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren)
30
Procedurevergadering op dinsdag 14 oktober 2014, van 16.00 tot ca 16.30 uur en verplaatsing procedurevergadering van dinsdag 11 november 2014 naar woensdag 12 november 2014 van 11.45 tot 13.00 uur

Details

Besluit: Op dinsdag 14 februari 2014 zal van 16.00 tot 16.30 uur een korte reguliere procedurevergadering plaatsvinden. De geplande procedurevergadering van dinsdagmiddag 11 november 2014 zal worden verplaatst naar woensdag 12 november 2014 van 11.45 tot 13 uur.
31
Interparlementaire conferentie landbouw en MKB te Rome op 26 en 27 oktober 2014.

Details

Besluit: Nu het deelnemende lid voor de conferentie verhinderd is wegens een vergaderverplichting op deze dagen, zal er geen delegatie namens de commissie EZ deelnemen aan de interparlementaire conferentie.
32
Informele bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken

Details

Besluit: In verband met overlap van het plenaire debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen wordt deze bijeenkomst tot nader order uitgesteld.
33
Uitnodiging ECOstyle, mede namens Meerlanden en gemeente Heemstede, voor werkbezoek over gewasbescherming buiten de landbouw
35
Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen

Te behandelen:

38
LEI-rapport, doorrekening wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij (TK 33 979)

Details

Besluit: Het rapport is 3-10-2014 ontvangen en wordt betrokken bij de inbreng voor het verslag van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (TK33 979) op 9 oktober 2014. De staatssecretaris is voornemens de nota n.a.v. het verslag uiterlijk 13 oktober 2014 naar de Kamer te sturen zodat dit tijdens de procedurevergadering van dinsdag 14 oktober 2014 kan worden besproken.
40
Toezegging brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie van de leden Geurts/Schouw (Kamerstuk 31490, nr. 160)

Te behandelen:

41
Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Kamerstuk 31 389, nr. 143)

Te behandelen:

43
Aanbieding afschrift van de reactie op een brief van ZLTO afdeling Rucphen over de begrenzing van concentratiegebied Zuid in het kader van het stelsel van varkens- en pluimveerechten

Te behandelen:

44
Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het debat Intensieve Veehouderij in Nederland van 3 september 2014 (Handelingen II, 2013/14, nr. 104, item 3)

Te behandelen:

45
Hoofdlijnen van de Nederlandse inzet tijdens de twaalfde Conferentie van Partijen bij de Conventie inzake Biologische Diversiteit en de vergaderingen over bijbehorende protocollen, namelijk het Cartagena Protocol en het Nagoya Protocol

Te behandelen:

46
51
Wetgevingsrapport wetsvoorstel regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)
52
BOR-notitie Begroting 2015 van EZ onderdeel landbouw en natuur
54
Verzoek van het lid Ouwehand om de brief inzake vergunningverlening zoutwinning onder de Waddenzee te agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober

Te behandelen:

56
Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen met betrekking tot de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Te behandelen:

57
Aanleveren aanvullende vragen naar aanleiding van het verzoek van het lid Geurts tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 1 oktober 2014 een brief te vragen over het bericht ‘De jacht op boycotmiljoenen’ (Nieuwsuur.nl, 30 september 2014).
58
Verzoek van het lid Van Gerven een reactie te ontvangen op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD bij boeren en kwekers als gevolg van gebruik van pesticiden

Te behandelen:

59
Verzoek Van het lid graus een rondetafelgesprek te organiseren "Van Paardenleed naar Paardenwelzijn" voorafgaand aan het algemeen overleg Paardenhouderij op 13 november 2014.

Te behandelen: