Procedurevergadering : Procedurevergadering.

De vergadering is geweest

7 oktober 2014
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • R.J. Klever (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitstel toezending reactie op opmerkingen van minister Timmermans tijdens zijn Schoo-lezing van 2 september in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie

 4. 4

  Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Windenergie op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 4 september 2014 inzake vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van de spreektijdenverdeling bij het Wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014

 8. 8

  Voorstel van de rapporteur t.b.v. het WGO Energie.

 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Mededeling handhaving EU-mededingingsregels

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 25 en 26 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling EU-actieplan Handhaving intellectuele eigendomsrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Houdbaarheid bel-, sms- en datategoeden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aard en omvang van bedrijfsoverdracht

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag schriftelijk overleg over producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties (Regeling producenten- en brancheorganisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid J. Vos om het algemeen overleg concurrentieraad (25-26 september) op 23 september 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over de Europa 2020-strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding geannoteerde agenda informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid 10 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag schriftelijk overleg over de Informele Telecomraad op 2 en 3 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief over de aardbeving onder Ten Boer op 30 september 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister een afschrift te vragen van zijn antwoord op de brief van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie).

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op het rapport van CE Delft en Ecofys "Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee" (Waarom CO2 wèl thuishoort in het rijtje met baten van windenergie op zee)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen van de commissie over het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstellen in het kader van de T&O agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen (Kamerstuk 26 991, nr. 429)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  (dertig leden) debatten. Ter informatie

  1. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  3. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
  4. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
  5. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
  7. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
  8. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
  9. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  11. Dertigledendebat over het schrappen van subsidie voor windmolens op zee (Van Tongeren)
 29. 29

  Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Procedurevergadering op dinsdag 14 oktober 2014, van 16.00 tot ca 16.30 uur en verplaatsing procedurevergadering van dinsdag 11 november 2014 naar woensdag 12 november 2014 van 11.45 tot 13.00 uur

  Besluit: Op dinsdag 14 februari 2014 zal van 16.00 tot 16.30 uur een korte reguliere procedurevergadering plaatsvinden. De geplande procedurevergadering van dinsdagmiddag 11 november 2014 zal worden verplaatst naar woensdag 12 november 2014 van 11.45 tot 13 uur.
 31. 31

  Interparlementaire conferentie landbouw en MKB te Rome op 26 en 27 oktober 2014.

  Besluit: Nu het deelnemende lid voor de conferentie verhinderd is wegens een vergaderverplichting op deze dagen, zal er geen delegatie namens de commissie EZ deelnemen aan de interparlementaire conferentie.
 32. 32

  Informele bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken

  Besluit: In verband met overlap van het plenaire debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen wordt deze bijeenkomst tot nader order uitgesteld.
 33. 33

  Uitnodiging ECOstyle, mede namens Meerlanden en gemeente Heemstede, voor werkbezoek over gewasbescherming buiten de landbouw

 34. 34

  Aanbieding van het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Mededeling Europese Commissie over aanpakken oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het Rapport van Alterra inzake afstand veehouderij tot woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  LEI-rapport, doorrekening wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij (TK 33 979)

  Besluit: Het rapport is 3-10-2014 ontvangen en wordt betrokken bij de inbreng voor het verslag van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (TK33 979) op 9 oktober 2014. De staatssecretaris is voornemens de nota n.a.v. het verslag uiterlijk 13 oktober 2014 naar de Kamer te sturen zodat dit tijdens de procedurevergadering van dinsdag 14 oktober 2014 kan worden besproken.
 39. 39

  Stand van zaken vondst Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) in aardappel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezegging brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie van de leden Geurts/Schouw (Kamerstuk 31490, nr. 160)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Kamerstuk 31 389, nr. 143)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken uitvoering moties over een uitgebreide veredelingsvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding afschrift van de reactie op een brief van ZLTO afdeling Rucphen over de begrenzing van concentratiegebied Zuid in het kader van het stelsel van varkens- en pluimveerechten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het debat Intensieve Veehouderij in Nederland van 3 september 2014 (Handelingen II, 2013/14, nr. 104, item 3)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Hoofdlijnen van de Nederlandse inzet tijdens de twaalfde Conferentie van Partijen bij de Conventie inzake Biologische Diversiteit en de vergaderingen over bijbehorende protocollen, namelijk het Cartagena Protocol en het Nagoya Protocol

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beantwoording motie van de leden Jacobi en Geurts over korting op educatie en communicatie nationale parken ongedaan te maken (Kamerstuk 33750 XIII nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op het artikel “Groot alarm over waddenvis”

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beleidsreactie op het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies "Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier 'Nut en Noordzaak ?'"

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 29 en 30 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Wetgevingsrapport wetsvoorstel regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)

 52. 52

  BOR-notitie Begroting 2015 van EZ onderdeel landbouw en natuur

 53. 53

  Reactie op de resultaten van WOB-verzoek/-onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Ouwehand om de brief inzake vergunningverlening zoutwinning onder de Waddenzee te agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Dijkgraaf om de inbrengdatum van de Wet Natuurbescherming een week op te schuiven.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen met betrekking tot de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanleveren aanvullende vragen naar aanleiding van het verzoek van het lid Geurts tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 1 oktober 2014 een brief te vragen over het bericht ‘De jacht op boycotmiljoenen’ (Nieuwsuur.nl, 30 september 2014).

 58. 58

  Verzoek van het lid Van Gerven een reactie te ontvangen op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD bij boeren en kwekers als gevolg van gebruik van pesticiden

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek Van het lid graus een rondetafelgesprek te organiseren "Van Paardenleed naar Paardenwelzijn" voorafgaand aan het algemeen overleg Paardenhouderij op 13 november 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen op het artikel "spuitje dreigt voor lichtgewicht kalf"

  Te behandelen:

  Loading data