Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

1 juli 2014
16:30 - 17:45 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.I. Hamer (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • K. Verhoeven (D66)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging ACM voor werkbezoek

 3. 3

  Verslag van de Energieraad van 13 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarbericht Agentschap Telecom 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen 26 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Meer waarde uit biomassa door cascadering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorjaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding verslag Telecomraad 6 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Aanbeveling over kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel voor de regionale steunkaart 2014–2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op Europese Voorzieningszekerheidsstrategie COM (2014) 330

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nazorg steenkolenwinning Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van het G32-stedennetwerk te Lelystad over de kabinetsvisie lokale energie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Verhoeven om een reminder voor de brief over de lange termijn financiering van de ruimtevaart, inclusief een antwoord op de vraag of de lange termijn financiering aansluit op de Nederlandse inzet bij de ESA-Ministersconferentie.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 940-XIII) (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toegang van de Tweede Kamer tot onderzoek dat in opdracht van de regering is uitgevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  (30 leden) debatten. Ter informatie.

  1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  2. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  3. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  4. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de
   Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
  5. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
  6. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
  8. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
  9. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
  10. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 21. 21

  Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Kader voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en algemeen verbindend verklaring (Kamerstuk 21 501-32, nr.788)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift van het antwoord op de brief van Wageningen University & Research centre inzake de toekomst van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies Gezondheidsraad ‘De gezondheidsrisico’s van bisfenol A-analogen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het interview met de Inspecteur-generaal van de NVWA en antwoorden op aanvullende vragen inzake interview Inspecteur Generaal NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitgebreidere kabinetsreactie op het rapport "Risico's in de vleesketen" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  RASFF-melding verboden antibioticum in de voedselketen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie inzake informatie ER&T n.a.v. werkbezoek Paardenhouderij op 25 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsreactie op het rapport van Oxfam Novib "Standing on the Sidelines: Why food and beverage companies must do more to tackle climate change”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding Monitor Integraal Duurzame Stallen 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van het rapport ‘Analyse Businesscase Alternatieven voor Dierproeven’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes toegezonden aan de Kamer per brief d.d. 4 april 2014 (Kamerstuk 27 428, nr. 269)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake de handhavingskosten die doorberekend worden door de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Expert opinion over de 4-dageneis voor zeugen in groepshuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel toegezegde brief inzake de positieflijst

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reacties op toezeggingen uit Algemeen Overleg Voedsel van 18 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Herstelvonnis rechtbank Den Haag (Wet verbod pelsdierhouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij).

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief betreffende genetische diversiteit (Kamerstuk 26 407, nr. 91)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag schriftelijk overleg inzake het concept-convenant met Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Discussienotitie: Monumenten; inspiratiebron voor natuur?

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op een brief van Natuurmonumenten over mogelijke oplossingen voor financiële problemen bij rietlandbeheer in Nationaal Park De Wieden-Weerribben

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen met betrekking tot de recent uitgevoerde onderzoeken betreffende het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken voorbereiding nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Resultaten consultatie Rijksnatuurvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  IJsselmeervissers

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Verordening verbod op visserij met drijfnetten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Invulling Operationeel Programma EFMZV

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  “Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth”

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift van de brief aan de gemeente Katwijk inzake recreatief staand want

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van de staatssecretaris van Economische Zaken om de agendapunten van het schriftelijk overleg op 22 september 2014 t.v.v. de Informele Landbouwraad op 29 en 30 september 2014 toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg op 9 september t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 september 2014.

  Besluit: De agendapunten van het schriftelijk overleg op 22 september 2014  t.v.v. de Informele Landbouwraad op 29 en 30 september 2014 worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg op 9 september t.v.v. de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 september 2014.
   
 56. 56

  Voorstel van het lid Ouwehand voor een rondetafelgesprek over de Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming).

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Vaststellen brief in het kader van de politieke dialoog over EU-voorstellen aangaande biologische productie en etikettering COM (2014) 179/180

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Gewaskeuze in de ecologische aandachtsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanbieding van het advies van de heren Blauw en Korff over de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek van het lid Jacobi mede namens het lid Van Veldhoven om het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 juli as uit te stellen tot na het zomerreces.

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Van Dekken tot uitstel van het algemeen overleg Dierenwelzijn op 2 juli 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie op het Advies Verduurzaming Voedselsector van de Commissie Corbey

  Te behandelen:

  Loading data