Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 juni 2014
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • M.I. Hamer (PvdA)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • S. Öztürk (PvdA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding notitie "De ontwikkelingen bij NRG, de markt voor medische isotopen en het vooruitzicht op Pallas" van NRG en Pallas en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan NRG

 3. 3

  Verzoek Strategic Board Delta Region, mede namens gemeente Bergen op Zoom, tot aanbieding Koepelvisie Strategic Board 'Slim Specialiseren, Versneld Duurzaam Innoveren Delta Region 2030' d.d. 1 juli 2014 2014 i.v.m. het debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom en er een relatie ligt met de lange termijnvisie van de Delta Regio

 4. 4

  Reactie op het ING rapport “Stroomnet onder hoogspanning”, de Greenpeace rapporten: “Locked in the past: why Europe's big energy companies fear change” en “PowE[R] 2030 - A European Grid for 3/4 Renewable Energy by 2030” en de “De ruggengraat van de energievoorziening”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kredietverzoek ECN/NRG (Petten) en stand van zaken Pallas

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting LAKA inzake verbrossingsonderzoek reactorvat kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het VAO windenergie op land van 24 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag schriftelijk overleg over de Energieraad op 13 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Olielekkage uit opslag in Duitsland en de geplande opslag van diesel in zoutcavernes in Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 11-13 mei 2014 in Athene (Griekenland)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie en Monitoring Programma BioBased Economy

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op PBL-rapport “Vergroenen en verdienen, op zoek naar kansen voor de Nederlandse economie”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoeringstoets op het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel BNC-fiche inzake het voorstel COM (2014/208/EU) aanbeveling Corporate Governance

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de Telecomraad van 6 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwikkelingen in de horecabiersector

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verwerven van overwegende zeggenschap in een telecommunicatiebedrijf dat beschikt over vitale telecommunicatie-infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eerste bevindingen pilots gedragscode eerlijke handelspraktijken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Landenspecifieke aanbevelingen Europese Commissie 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen commissie over jaarverslag 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Economische Zaken 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek ‘Materialen in de Nederlandse economie’ en reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over de Circulaire Economie Versneller

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling en aanbeveling minimumbeginselen exploratie en productie schaliegas

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de Informele Energieraad van 15 en 16 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda van de Energieraad op 13 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU voorstel: Europese Energiezekerheidsstrategie COM (2014) 330 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda “Iedereen Winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het aangenomen amendement van het lid Schouten dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Van Veldhoven om aan het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven te vragen een voorstel te doen voor een passende manier om de Kamer te rapporteren over de uitrol van windenergie op zee en op land.

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Smaling om voorafgaand aan het Verzamel algemeen overleg energie een brief te ontvangen over het bericht dat duizenden woningen worden afgesloten van gas vanwege staat van onderhoud leidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Van Gerven om het algemeen overleg Europese energiezekerheidsstrategie een uur later te beginnen.

  Besluit: Het algemeen overleg Europese energiezekerheidsstrategie zal plaatsvinden op 18 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur.
 33. 33

  (30 leden) debatten. Ter informatie.

  1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  2. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  3. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  4. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de
   Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
  5. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
  6. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
  8. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
  9. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
  10. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  11. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 34. 34

  Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reeds geagendeerd

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek Actiegroep "Behoud de Nederlandse Algemene Keuringsdienst" tot aanbieding van een petitie voor behoud van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)

 37. 37

  Beleidsdoorlichting Groen onderwijs van hoge kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van de reactie op de AIP-brief over de herziening van het NVWA-retributiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het Greenpeace-rapport 'Gifplanten in het tuincentrum'

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verbetering naleefbaarheid en handhaafbaarheid gewasbeschermingsmiddelengebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Faillissementen in de land- en tuinbouw, specifiek de groentesector en de champignonteelt

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken en ontwikkelingen rond de recente vondst van Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) bij een aardappelveredelingsbedrijf in de gemeente Reimerswaal

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over het advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermings-middelen voor omwonenden (Kamerstuk 27 858, nr. 230)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  SDa-rapport "De Veterinaire Benchmarkindicator (VBI)” (benchmark dierenartsen)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Kabinetsreactie op het LIS-rapport over het risico op insleep van ziektes vanuit de kalverhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitwerking directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken fosfaatvoerspoor 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Controleresultaten vergisters NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbieding Monitor Duurzaam Voedsel 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kabinetsreactie op rapport "Risico's in de vleesketen" van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Kabinetsreactie op de berichtgeving "Commerciële voedsellaboratoria zien paardenvlees over het hoofd"

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Diergezondheidsfonds 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het Ministerie van Economische Zaken, onderdeel landbouw en natuur (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2013, onderdeel Landbouw en natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Afschrift van het antwoord op de brief van de heer J. van R. (Wateringen) over de zomercamping Molenslag, gelegen in de gemeente Westland bij Monster

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding van het jaarverslag 2013 van het Programma Naar een Rijke Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Advies alternatieve invulling met meer draagvlak voor het Buijtenland van Rhoon

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde (NPW), in het bijzonder Het Zwin en de Hedwigepolder

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Informatie over de voorstellen ter bescherming van de zeebaars

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op motie-Ouwehand (Kamerstuk 27428, nr.278) over Zweedse voornemens Hof van Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 en 17 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Aanbieding derogatiebeschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken van het onderzoek inzake highgrading

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Toezegging tijdens het AO Visserij van 28 november 2013 over de regeling ‘Bedwelmen aal’

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op het Masterplan Toekomst IJsselmeer (Masterplan) met betrekking tot de visserij op het IJsselmeer (inclusief Markermeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek van het lid Lodders om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 juni 2014 van 11.00 tot 13.30 uur om te zetten in een schriftelijk overleg met inbrengdatum op dinsdag 10 juni a.s. om 10.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Wetgevingsrapport wijziging van de Visserijwet 1963 (elektronische toestemming sportvisserij)(TK 33947)

 71. 71

  Voorstel van de leden Dik-Faber en Dikkers tot het houden van een rondetafelgesprek voedselveiligheid op 26 juni 2014, van 10.00 tot 13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek van het lid Van Gerven om een gesprek te organiseren met Stichting Dier & Recht over de actualiteiten rondom doorfok van honden.

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verzoek van het lid Ouwehand om het algemeen overleg Dierproeven kort na het zomerreces te plannen en te rappelleren aan de toegezegde brieven inzake dierproeven.

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven