Agendapunten

 1. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele ander onderwerpen

  Te behandelen:

 2. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten

  Te behandelen:

 3. Vierde nota van wijziging inzake Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) (32382)

  Te behandelen:

 4. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlenging van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

 5. Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PBEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening Erfrecht)

  Te behandelen:

 6. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

 7. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

  Te behandelen:

 8. Wijziging van Boek 6 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het Arbitragerecht

  Te behandelen:

 9. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

 10. Reactie op berichtgeving in het NRC over een in april van dit jaar op non-actief gestelde advocaat-generaal

  Te behandelen:

 11. Rapport Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013

  Te behandelen:

 12. Stand van zaken integriteitsonderzoek politie

  Te behandelen:

 13. Nadere informatie over de aanpak van recidive, pakkans en strafhoogte

  Te behandelen:

 14. Reactie op verzoek commissie om informatie over de Forensische Polikliniek Kindermishandeling in de justitiële keten

  Te behandelen:

 15. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

  Te behandelen:

 16. OnderwerpReactie op rapport Fair Trials International inzake Interpolsignaleringen

  Te behandelen:

 17. Verbetering aangifteproces bij de politie en aangifte onder nummer

  Te behandelen:

 18. Nadere informatie naar aanleiding van vragenuur 26 november 2013 over agressie en geweld op spoor en stations

  Te behandelen:

 19. PTSS-beleid van de Nationale Politie

  Te behandelen:

 20. Beantwoording op brieven ten aanzien van het politie dienstencentrum (PDC)

  Te behandelen:

 21. Reactie op het rapport Anti-homogeweld in Nederland en de oproep van het COC ter zake

  Te behandelen:

 22. Aanpak veelplegers en aanbieding factsheets "Veelplegersmonitor 2013" en "Veelplegers specialisten of niet"

  Te behandelen:

 23. Toelichting over de uitspraak van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met betrekking tot het verlof van Volkert van der G.

  Te behandelen:

 24. Terbeschikkingstelling PI Tilburg aan België

  Te behandelen:

 25. Landenbeleid Democratische Republiek Congo (DRC)

  Te behandelen:

 26. Landenbeleid Somalië

  Te behandelen:

 27. Landgebonden asielbeleid inzake Irak

  Te behandelen:

 28. Landgebonden asielbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

 29. Vreemdelingen met een tbs-maatregel

  Te behandelen:

 30. Landgebonden asielbeleid Iran

  Te behandelen:

 31. Gezinnen met kinderen in de asielprocedure in grensdetentie en gezinnen met kinderen in vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

 32. Netwerkberaad in de jeugdbescherming

  Te behandelen:

 33. Mededeling heroverweging Europees Openbaar Ministerie (COM) (2013) 851)

  Te behandelen:

 34. Fiche: Mededeling evaluatie Safe Harbour regime

  Te behandelen:

 35. Fiche: Mededeling betreffende een Europees terrorist finance tracking system (EU TFTS)

  Te behandelen:

 36. Fiche: Mededeling herstel vertrouwen EU-VS gegevensstromen

  Te behandelen:

 37. Fiche: Richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor van hun vrijheid beroofde personen en rechtsbijstand in Europese aanhoudingsbevelprocedures

  Te behandelen:

 38. Fiche: Richtlijn procedurele rechten minderjarigen

  Te behandelen:

 39. Fiche: Richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld

  Te behandelen:

 40. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

  Te behandelen:

 41. Fiche: Wijziging Verordening afschaffing visumplicht Moldavië

  Te behandelen:

 42. Fiche: Mededeling Taskforce voor het Middellandse Zeegebied

  Te behandelen:

 43. Fiche: Mededeling vrouwelijke genitale verminking uitbannen

  Te behandelen:

 44. Reactie vragen aan staatssecretaris op het RSJ-advies over 'Reclasseringsrecht'

  Te behandelen:

 45. Verzoek om reactie minister op wiettop en manifest

  Te behandelen:

 46. Verzoek rappel evaluatie Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

  Te behandelen:

 47. Reactie vragen aan de staatssecretaris V&J op een incident in het Huis van Bewaring in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

 48. Brief van de minister V&J van 17 januari 2014 toevoegen aan het AO strafrechtelijke onderwerpen (2e termijn)

  Te behandelen:

 49. Kabinetsreactie vragen op bericht dat het gerechtshof Den Haag de blokkade op de Piratebay opheft

  Te behandelen:

 50. Kabinetsreactie vragen op bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk

  Te behandelen:

 51. Stand van zaken wetsvoorstel inzake politieacademie.

  Te behandelen:

 52. Periodiek overleg voeren over Politieonderwerpen.

  Te behandelen:

 53. Brievenlijst

 54. Verzoek om brief over geweld tegen LHBT's voor AO Politieonderwerpen

  Te behandelen:

 55. Voorstel met betrekking tot algemeen overleg huiselijk/eergerelateerd geweld op 13 februari 2014

  Te behandelen:

 56. EU-voorstel: Heroverweging oprichting Europees openbaar ministerie naar aanleiding van gele kaart nationale parlementen COM (2013) 851

  Te behandelen:

 57. Subsidiariteitstoets op het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013) 822 final)

 58. Voorstel opzet rondetafelgesprek over de aanpak van Fraude

 59. Conceptbrief met vraagstukken partner- en gezinsmigratie

 60. Inventarisatie buitenlandse werkbezoeken