Debat geweest
5 februari 2014 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

EU-voorstel
EU-voorstel: Heroverweging oprichting Europees openbaar ministerie naar aanleiding van gele kaart nationale parlementen COM (2013) 851
Brief lid / fractie
Kabinetsreactie vragen op bericht dat het gerechtshof Den Haag de blokkade op de Piratebay opheft
Brief lid / fractie
Brief van de minister V&J van 17 januari 2014 toevoegen aan het AO strafrechtelijke onderwerpen (2e termijn)
Brief lid / fractie
Kabinetsreactie vragen op bericht dat de kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk
Brief lid / fractie
Verzoek om reactie minister op wiettop en manifest
Brief lid / fractie
Verzoek rappel evaluatie Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 5 februari 2014
Brief lid / fractie
Reactie vragen aan de staatssecretaris V&J op een incident in het Huis van Bewaring in Alphen aan den Rijn
Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 5 februari 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele ander onderwerpen

Te behandelen:

3
Vierde nota van wijziging inzake Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur) (32382)

Te behandelen:

5
Uitvoering van de Verordening (EU) nr.650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PBEU 2012, L 201) (Uitvoeringswet Verordening Erfrecht)

Te behandelen:

6
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking Openbaar Ministerie

Te behandelen:

7
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

Te behandelen:

9
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
37
53
Brievenlijst
56
EU-voorstel: Heroverweging oprichting Europees openbaar ministerie naar aanleiding van gele kaart nationale parlementen COM (2013) 851

Te behandelen:

57
Subsidiariteitstoets op het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013) 822 final)
58
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de aanpak van Fraude
59
Conceptbrief met vraagstukken partner- en gezinsmigratie
60
Inventarisatie buitenlandse werkbezoeken