Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

14 januari 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Ambassade van de Republiek Korea, namens voorzitters National Committee for the 7th World Water Forum en World Water Council, voor interparlementaire bijeenkomst van 7th World Water Forum d.d. 12-17 april 2015

 3. 3

  Aanbieding rapport "Monitor Duurzaam Nederland 2014" van PBL, mede namens CBS, CPB en SCP en tevens uitnodiging voor symposium d.d. 5 februari 2014

 4. 4

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten) en Energiebesparing Wet milieubeheer (Kamerstuk 30 196, nr. 253)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit (rendementseisen kolencentrales)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement etc. etc.

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding beleidsdoorlichtingen Infrastructuur en Milieu 2014 en 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  34 085 XII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  34 085 A Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  34 085 J Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voornaamste budgettaire mutaties begrotingen Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aantal ernstig verkeersgewonden 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Negeren van rode kruizen boven de weg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nadere informatie naar aanleiding van recente ontwikkelingen alcoholslotprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Leeftijdsverlaging rijbewijs buschauffeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie over klanttevredenheid Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding van het Vervoerplan 2015 van NS en van het Beheerplan 2015 van ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verlening nieuwe vervoer- en beheerconcessie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding van de uitvoeringsovereenkomst tussen NS en IenM die hoort bij de nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet en de zogenoemde ‘Redelijke Regeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding onderzoeksrapporten ontsporing Hilversum

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Burgerinitiatief Buijtenland van Rhoon

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bestuurlijke overeenkomst inzake Zeetoegang IJmond

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwikkelingen bij KLM (verzoek van het lid Ulenbelt bij de Regeling van Werkzaamheden van 29 oktober 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding van de evaluatie aan van het convenant "reduceren risico vogelaanvaringen"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding afschrift van de overeenkomst die recent is overeengekomen met de provincie Limburg inzake het nog niet geïnvesteerde deel van de rijksinvesteringsbijdrage, die in 2001 is verleend in het kader van de beëindiging van de subsidierelatie tussen Staat en de luchthaven Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding accountantsrapport bij geactualiseerde Basisrapportage RRAAM

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding van de publicatie De Bestendige Binnenstad aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de motie van het lid Ouwehand c.s. inzake duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijssysteem (Kamerstuk 34 000 XII, nr. 46)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reductie vliegbewegingen AWACS

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van de vijfde rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkssnelwegen en spoorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitkomsten VN klimaatconferentie COP 20 te Lima van 1 tot en met 13 december (Verzoek van het lid Van Tongeren bij de regeling van Werkzaamheden van 16 december 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Syntheserapport van het VN-Klimaatpanel IPCC en een eerder toegezegde verkenning naar de carbon bubble

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Klimaatconferentie (COP20) in Lima d.d. 1-12 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding Uitvoeringsprogramma Modernisering Omgevingsveiligheid 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek om een brief over Externe veiligheid/veiligheid chemische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afhandeling enkele toezeggingen en moties in het kader van het Verpakkingendossier

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitstel toezending van het rapport van Ecorys over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2013”

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 17 november jl. en uit het AO Waterkwaliteit van 11 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van het lid Bisschop betreffende consequenties uitvoering KRM voor de visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Het Europese emissiehandelssysteem voor CO2

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Plenaire stemming Europees Parlement art 7a FQD

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van de Transportraad op 3 december 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbieding kabinetsreactie op de EU consultatie over beleidsopties voor het optimaliseren van water hergebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over het bericht ‘Plundering KLM dreigt’.
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 december 2014.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
  Er staan geen VAO's of VSO's op I&M-gebied op de voorraadagenda.
 51. 51

  Uitnodiging EP voor gesprek over Single European Sky met EP-rapporteur d.d. 22 januari 2015, 14.00 - 17.00 uur, Maastricht-Aachen Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek Hoogland (PvdA) om brief over fraude met kilometerstanden bij auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek lid Jacobi (PvdA) om minister om afschrift te vragen van haar reactie op het afschrift brief Boekel De Nerée NV, namens Rederij Noordgat BV, aan minister van Infrastructuur en Milieu en Kustwachtcentrum m.b.t. ongelijk speelveld voor bergings- en sleepdiensten op de Waddenzee, aangeboden door Competition Support

 54. 54

  Inventarisatie - Deelname bijeenkomst en lunch met ambassadeurs op 29 januari 2015

 55. 55

  Vragen aan staatssecretaris inzake KLM