Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

3 september 2014
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Gemeente Werkendam voor werkbezoek m.b.t. deltaprogramma's "Ruimte voor de Rivier (project Noordwaard)" en "Waterveiligheid" en over de gevolgen van de deltaprogramma's voor de inwoners

 3. 3

  Uitnodiging en datumvoorstel VNG, Stichting Rioned en gemeente Rotterdam voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer d.d. 17 oktober 2014

 4. 4

  Aanbieding rapport "Pitch-up upsets als gevolg van een vals glijpad bij ILS" van De Onderzoeksraad voor Veiligheid

 5. 5

  Aanbod Rli om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"

 6. 6

  Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota van wijziging inzake Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 197)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Bijlage IX van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijzigingen van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag houdende een lijst van vragen en antworoden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding van het meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en van het jaarverslag 2013 van de ILT

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stoptonend sein passages 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op een artikel over het waarschuwingssysteem Oogst RemcurveBewaking In Trein (ORBIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken assistentieverlening op station Raalte en verkorting aanmeldtijd

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie winterweer op het spoor 2013/2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Internationale reisinformatie en vervoerbewijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang uitwerking Lange Termijn Spooragenda

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpak grensbaanvakken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoek vooraf toetsen ACM bij toegang tot stations

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aanbieden onderzoeksrapport naar de gevolgen van veranderingen in de posities van NS en andere relevante partijen op stations

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderzoek NS en audits IC-materieel HSL-Zuid: instroomplanning en snelheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang van een aantal toezeggingen uit het Notaoverleg Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Plan van aanpak "Park + Ride"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over introductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje (Kamerstuk 23 645, nr. 575)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Ontwikkelingen binnen het OV betaaldomein

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Concessies Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Werkprogramma zeehavens 2014 - 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Jaarverslag 2013 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op twee vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni 2014, over oa disconnected handling en Split-operation

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Plan van Aanpak evaluatie Eindhoven Airport fase 1

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ontheffingsmogelijkheid vaste stroomvoorziening voor nieuwe toestellen op Schiphol (Dreamliner)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Relevante ontwikkelingen op het terrein van luchtkwaliteit in vliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Omgevingsraad Schiphol: verkiezing bewonersvertegenwoordigers, borging privacygegevens en clusterindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beperkte vrijstelling paramotors voor Luchthavenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Spoorverbinding Zeeland - Antwerpen (VeZA-boog)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitstel reactie op de Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe inzake het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk (Kamerstuk 33 888)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Startbeslissing Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op twee moties over doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een motie en een toezegging over de OV-tunnel en OV-knoop in Amstelveen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beantwoording vraag van de commissie van Infrastructuur en Milieu inzake de raming van de kosten van variant ‘noord’ en ‘midden-noord’ bij sluis Eefde

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorkeursbeslissing Overnachtingshaven Lobith

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over (t.v.v. 33400-XII, nr.65) over het provinciaal detailhandelbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het Alterra rapport "vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied"

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Kamerstuk 33 872)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Programma Rondetafelgesprek Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Veldman (VVD) inzake het Rondetafelgesprek Omgevingswet.

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitstel kabinetsreactie op de Rli adviezen ‘Toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving’

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Informatie over de gevolgen als de procedure voor inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 vertraagd wordt

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voortgang inzake twee toezeggingen over duurzaam geproduceerd hout

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Schriftelijke beantwoording resterende vragen AO Afval en Grondstoffen, 18 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Toezegging VSO Evaluatie Activiteitenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 15 januari 2014, m.b.t. de onderwerpen luchtkwaliteit en geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Schone, stille en zuinige vrachtauto’s en bussen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  VNECE conferentie over Verdrag van Aarhus en PRTR Protocol te Maastricht: Verklaring van Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Toezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie(Kamerstuk 30 872 nr 154)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Betere handhaving van de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en de invoering van concrete maatregellijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Luchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Aanbieding van het rapport ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Aanbieding plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 67. 67

  Aanbieding Noordzee 2050 Gebiedsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag van de Transportraad van 5 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verslag van de Milieuraad op 12 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  EU-pakket Circulaire economie

  Noot: Op 3 juli jl. heeft de Europese Commissie het EU-pakket circulaire economie uitgebracht. Dit pakket is door uw commissie eerder als EU-prioriteit aangewezen. In de hier toegevoegde EU-stafnotitie treft u voorstellen aan voor de behandeling van de onderdelen van het pakket die op het beleidstrerrein van Infrastructuur en Milieu liggen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Duits voornemen tolvignet personenvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Consultatie inzake de EU verordening Ecolabel

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Mededeling innovatie in de blauwe economie

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  33 904, Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer.
  Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
  • VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19 juni 2014)
   Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
  • VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50, 53 en 54)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32127, nrs. 197 en 201)
   Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)
 78. 78

  Planning VSO Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Kamerstuk 30373, nr. 50, 53 en 54)

 79. 79

  Deelname Duurzame Dinsdag 2014

 80. 80

  Inventarisatie rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014

 81. 81

  Inventarisatie rondetafelgesprek Omgevingswet