Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 3 september 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 3 september 2014

Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Gemeente Werkendam voor werkbezoek m.b.t. deltaprogramma's "Ruimte voor de Rivier (project Noordwaard)" en "Waterveiligheid" en over de gevolgen van de deltaprogramma's voor de inwoners
3
Uitnodiging en datumvoorstel VNG, Stichting Rioned en gemeente Rotterdam voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer d.d. 17 oktober 2014
4
Aanbieding rapport "Pitch-up upsets als gevolg van een vals glijpad bij ILS" van De Onderzoeksraad voor Veiligheid
5
Aanbod Rli om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"
6
7
Nota van wijziging inzake Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

Te behandelen:

62
Toezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie(Kamerstuk 30 872 nr 154)

Te behandelen:

63
Betere handhaving van de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en de invoering van concrete maatregellijsten

Te behandelen:

71
EU-pakket Circulaire economie

Details

Noot: Op 3 juli jl. heeft de Europese Commissie het EU-pakket circulaire economie uitgebracht. Dit pakket is door uw commissie eerder als EU-prioriteit aangewezen. In de hier toegevoegde EU-stafnotitie treft u voorstellen aan voor de behandeling van de onderdelen van het pakket die op het beleidstrerrein van Infrastructuur en Milieu liggen.

Te behandelen:

76
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het Kerstreces 2014
78
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

33 904, Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
  • VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19 juni 2014)
    Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
  • VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50, 53 en 54)
    Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32127, nrs. 197 en 201)
    Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)
79
Planning VSO Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Kamerstuk 30373, nr. 50, 53 en 54)
80
Deelname Duurzame Dinsdag 2014
81
Inventarisatie rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014
82
Inventarisatie rondetafelgesprek Omgevingswet