Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

11 juni 2014
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging ANWB voor bijeenkomst m.b.t. 'zelfrijdende auto' d.d. 27 juni 2014

 3. 3

  Uitnodiging NS voor werkbezoek ERTMS

  NS nodigt de commissie uit voor een werkbezoek ter voorbereiding op het algemeen overleg ERTMS d.d. 24 juni 2014. Het werkbezoek betreft een rit in één van de pilot-treinen op het traject Utrecht-Amsterdam en zal ongeveer twee uur in beslag nemen. Het kan plaatsvinden op vrijdag 20 juni of maandag 23 juni.
  Besluit: Overlaten aan individuele leden.
  Noot: De rapporteur ERTMS, het lid Dijkstra (VVD), heeft tijdens de procedurevergadering gemeld dat hij op deze uitnodiging in zal gaan.
 4. 4

  Aanbieding briefadvies "Milieuschade verhalen: advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo en IPPC4-bedrijven" van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

 5. 5

  Aanbieding resultaten ‘Food-Fuel debat’ over biobrandstoffen van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)

 6. 6

  Aanbieding rapport 'Kleine kansen, grote gevolgen' van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 7. 7

  Wijzigingen van de begrotingsstaten op het gebied van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2014 (wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van rijvaardigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorlegging in kader van voorhang van ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm de invoering van het T-rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nahang Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Van Gerven 33834 nr. 20 t.v.v. nr. 8 dat strekt tot aanpassing van de openbaarmakingsplicht van de NEa rondom de aard, herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de twee vragen van het lid Van Veldhoven die tijdens de wetsbehandeling wijziging Wet milieubeheer ten behoeve van register hernieuwbare energie vervoer van 20 mei 2014 gesteld zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten overleg snorfiets met gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport van de ILT over de fysieke kwaliteit van de Nederlandse railinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksresultaten en reviews ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding vertrouwelijke onderzoeksresultaten en reviews ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  ILT onderzoeken verscherpt toezicht en vakbekwaamheid treindienstleiders

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid De Mos inzake de rij- en rusttijden voor taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verbeteraanpak bereikbaarheid Schiphol per OV

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Briefadvies Alders Tafel Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Herziening van de loodsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst van vragen en antwoorden over de Evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium (Kamerstuk 30 862, nr. 98)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het VAO windenergie op land van 24 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezending advies Gezondheidsraad Risico's prenatale blootstelling aan stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel nationale teeltbevoegdheid genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Gescheiden inzameling drankenkartons, uitvoering motie Dik-Faber producentenverantwoordelijkheid, evaluatie LAP 1 en LAP 2 en de visie op het publiek kader huishoudelijk afval 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Modernisering Milieubeleid (Kamerstuk 28 663, nr. 55)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Uitstel beantwoording lijst vragen over de 25ste voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Huidige stand van zaken inzake waterveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatie over Waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst van vragen en antwoorden over de vijfde voortgangsrapportage van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprgramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Lijst van vragen en antwoorden over de 23ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 69)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Mededeling Europese luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame civiele gebruik van drones

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van de Informele Maritieme en Transportraad van 7 en 8 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanvulling op de Geannoteerde Agenda Transportraad op 5 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van de Informele Milieuraad op 14 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezeggingen AO Milieuraad 3 juni 2014 inzake onderzoek PBL/ ECN en delegatie UNEA

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen en sociale aspecten luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Mondelinge terugmelding door rapporteur Cegerek (PvdA) over haar werkbezoek aan Brussel d.d. 3 en 4 juni 2014 in verband met de "Green Week"

  Besluit:  Rapporteur Cegerek (PvdA) stuurt de commissie IenM nog een schriftelijk verslag van haar deelname aan de Greenweek in Brussel op 4 juni 2014.
  Besluit: Na de verwachte publicatie door de Europese Commissie van het beleidspakket 'Circulaire Economie' op 1 juli 2014, zal het lid Cegerek vanuit haar rol als rapporteur bij de Greenweek een behandelvoorstel voor dit pakket aan de commissie I&M voorleggen.
 43. 43

  Verzoek van het lid Van Veldhoven inzake MKBA A27.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
  Dit wetsvoorstel is op 13 februari 2013 aangemeld voor plenaire behandeling en vervolgens door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014 besloten om ook dat wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.
  NB: er hebben zich bij de plenaire griffie nog geen leden ingeschreven voor de plenaire behandeling.


  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.
  NB: er hebben zich bij de plenaire griffie nog geen leden ingeschreven voor de plenaire behandeling.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2014.

  Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
  • VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16 april 2014)
   Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
  • VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15 april 2014)
   Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
   NB: tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 juni 2014 is besloten dit VAO te plannen aansluitend aan het VAO dat waarschijnlijk gehouden zal worden naar aanleiding van het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 17 juni 2014 
  • VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nr. 50)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
   NB: de planning van dit VSO wordt tot nader order aangehouden in verband met een aanvullend schriftelijk overleg
  • VSO Aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond (33136, nr.8)
   Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
 45. 45

  Verzoek van het lid Smaling (SP) voor een brief over de brand van 4 juni 2014 bij de fabriek van Shell in Moerdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Planning voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van de leden De Rouwe en Van Hijum (beiden CDA) inzake toegankelijkheid spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data