Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Aanbod RLI om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"

 3. Uitnodiging Lokaal Alternatief Duiven, namens inwoners Groessen en Loo, voor bezoek aan Groessen m.b.t. gevolgen doortrekking A15

 4. Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

  Te behandelen:

 5. Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011,72)

  Te behandelen:

 6. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

  Te behandelen:

 7. Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

 8. Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

  Te behandelen:

 9. Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

  Te behandelen:

 10. Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer

  Te behandelen:

 11. Lange Termijn Spooragenda deel 2

  Te behandelen:

 12. Beantwoording vragen commissie over de strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations

  Te behandelen:

 13. Buitendienststelling rondom Utrecht CS in de zomer van 2014

  Te behandelen:

 14. Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER)

  Te behandelen:

 15. Jaarverslag 2013 van de Alderstafel Lelystad

  Te behandelen:

 16. Consequenties vrijstellingsregeling Schiphol vanwege NSS/groot baanonderhoud

  Te behandelen:

 17. Aanbieding advies Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

 18. Voortgang oplossingsrichtingen Waddenveren

  Te behandelen:

 19. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de voortgang Waddenveren

  Te behandelen:

 20. Uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber c.s. over varianten schrappen voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen

  Te behandelen:

 21. Structuurvisie Windenergie op Land

  Te behandelen:

 22. Laagfrequent geluid van windturbines

  Te behandelen:

 23. Uitstelbrief beantwoording feitelijke Kamervragen ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

  Te behandelen:

 24. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake certificering afvalverwerkingsinrichtingen

  Te behandelen:

 25. Aanpak plastic tassen

  Te behandelen:

 26. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven over statiegeld

  Te behandelen:

 27. Vijfde voortgangsrapportage (VGR5) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

 28. BOR-notitie HWBP-2

 29. 25e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

 30. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de toestand van de Europese zeeën in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie

  Te behandelen:

 31. Fiche: Aanpassing verordeningen vermindering verontreinigende emissies wegvoertuigen

  Te behandelen:

 32. Eindevaluatie pilot Parlement en Wetenschap

 33. Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
  Dit wetsvoorstel is op 13 februari 2013 aangemeld voor plenaire behandeling en vervolgens door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De commissie V&J heeft tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014 besloten om ook dat wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling.

  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  33 834, Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De SP-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 18 februari 2014.

  Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.
 34. Verzoek lid Cegerek voor het behandelen van de Modernisering Milieubeleid in een algemeen overleg Modernisering Milieubeleid

  Te behandelen:

 35. Aanbod Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor een technische briefing over het advies 'Doen en laten: effectiever milieubeleid door mensenkennis'

 36. Aanbod Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een technische briefing over het rapport 'Signalenrapport Wissels omzetten – Bouwstenen voor een robuust milieubeleid voor de 21e eeuw'

 37. Voorstel leden De Boer (VVD) en Van Veldhoven (D66) inzake de behandeling van de ontwerp-conceptconcessies voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

 38. Onderzoek kosten statiegeldsysteem, waarbij rapporten WUR en CE Delft op waarheidsgehalte worden getoetst

  Te behandelen:

 39. Uitstel Algemeen Overleg Windenergiegebieden d.d. 24 april 2014

  Te behandelen:

 40. Voorstel inzake kabinetsappreciatie nieuwe klimaatrapport IPCC

  Te behandelen:

 41. Aankondiging lid De Rouwe (CDA) van een plenaire afronding van het schriftelijk overleg over de aanbesteding van twee spoorlijnen in Limburg

  Te behandelen:

 42. Aanvullende vragen inzake Waddenveren

 43. Voorstel lid Hoogland (PvdA) voor rondetafelgesprek LTSA op 10 april, van 11.00-12.30

 44. Rondetafelgesprek en technische briefing Concurrentieverhoudingen zeehavens