Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

12 februari 2014
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Gemeente Moerdijk, namens Stuurgroep “Spoorzone Halderberge – Moerdijk – Roosendaal”, voor werkbezoek m.b.t. problemen die ontstaan na implementatie Wet basisnet (32862)

 3. 3

  Aanbod RLI voor briefing over advies 'Doen en laten: effectiever milieubeleid door mensenkennis'

 4. 4

  Ontwerp-Besluit grote inrichtingen milieubeheer BES

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Cabotage en reactie op het rapport "De vrachtwagenchauffeur aan het woord" van de SP

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken rond het Alcoholslotprogramma (ASP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding nieuwe versie grafiek bij brief Staat van de Transportveiligheid 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkagenda NOVB 2014-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitspraak van het gerechtshof te Den Haag inzake de Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Proces vergunningverlening voor de Fyra V250-trein

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende informatie over de Maximale Hoeveelheid Geluid (MHG) van de omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie over de hinderproblematiek in de regio Eijsden-Margraten vanwege Belgisch vliegverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Programma en planning rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad

  Besluit: Het rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad onder voorbehoud plannen op 25 juni 2014 van 14.00 tot 17.00 uur. Een algemeen overleg Luchtvaart onder voorbehoud plannen op 26 juni 2014 van 10.00 tot 13.00 uur. De staatssecretaris verzoeken om de business case en het luchthavenverkeersbesluit voor de Luchthaven Lelystad uiterlijk op 18 juni 2014 aan de kamer te doen toekomen, of de Kamer uiterlijk op 11 juni 2014 te laten weten dat dit niet zal lukken. In dat geval het rondetafelgesprek en het algemeen overleg uitstellen tot na het zomerreces.
   

  Besluit: Over het programma voor het rondetafelgesprek zal tijdens de volgende procedurevergadering besloten worden. De VVD-fractie doet als extra suggesties voor genodigden de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland. Tijdens de volgende procedurevergadering zal bekeken worden of er in het druk bezette blok 3 genodigden zijn met overlappende expertise, zodat er wellicht een nadere selectie gemaakt kan worden.

 15. 15

  Aanbieding rapport 'Ongevallen in de kleine luchtvaart' van Onderzoeksraad voor Veiligheid

 16. 16

  Nadere informatie over het programma “Het Nieuwe Rijden”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verbetering van de inzet van omleidingsroutes bij calamiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding van de derde Publieksrapportage Rijkswegennet van 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitvoering van de motie van het lid Heerema over de natuurontwikkeling in het gebied Buijtenland van Rhoon. Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Invulling programma Van Afval Naar Grondstof

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Midterm review 2013 Bodemconvenant

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Erratum Midterm review bodemconvenant

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken moties Nanomaterialen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad die op 3 maart 2014 in Brussel en een voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevinginitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beroep tegen Commissiebesluit liberalisering internationaal personenvervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Uitstelbrief BNC-fiche ‘Samen naar een concurrerend en zuinig stedelijk mobiliteitssysteem’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:


  33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
  Dit wetsvoorstel is door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. De nota naar aanleiding van het nader verslag over dat wetsvoorstel is op 3 februari 2014 naar de Kamer gestuurd. De commissie V&J besluit tijdens haar procedurevergadering van 19 februari 2014 over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. 


  33 781, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)
  Dit wetsvoorstel is op 29 januari 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. Het lid De Rouwe heeft aangegeven het wetsvoorstel mondeling te willen behandelen. De leden zijn per e-mail reeds opgeroepen om zich bij de Griffie Plenair in te schrijven voor de mondelingen behandeling.


  2. Debatten:


  Geen debatten aangevraagd.


  3. Dertigledendebatten:


  Dertigledendebat over het bericht dat harder rijden de gezondheid schaadt.
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 oktober 2013.

   

 31. 31

  Verzoek lid De Rouwe (CDA) voor netwerkverkenning spoorveiligheid in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek lid De Rouwe (CDA) voor factsheet Kritieke prestatie indicatoren (KPI's) op en rond het spoor in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel leden Smaling (SP) en De Vries (PvdA) voor Rondetafelgesprek Grondbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek lid De Rouwe (CDA) om brief n.a.v. uitspraak gerechtshof Den Haag inzake Staat versus Eigen Veerdienst Terschelling (EVT mag blijven varen)

  Te behandelen:

  Loading data