Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 juli 2014
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.W. Knops (CDA)
 • H. van Bommel (SP)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • M.L. Verheijen (VVD)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbieding kabinetsreactie op het AIV advies ‘Naar een gedragen Europese samenwerking; werken aan vertrouwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken over de ontmoeting met de voorzitter van de Europese Raad, de heer Van Rompuy, op 5 juni 2012 (Kamerstuk 21501-20, nr. 854)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 24 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op uw verzoek inzake bijeenkomst in Zweden (Harpsund) op 9-10 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 30 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Europese Raad op 26 en 27 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken voorbereiding EU-voorzitterschap 2016

  Besluit: De voorzitter heeft tijdens de vergadering de stand van zaken toegelicht van het aandragen van themasuggesties voor interparlementaire conferentie door de vakcommissies. Na het zomerreces zal de stuurgroep hierover een besluit nemen en de te organiseren conferenties vaststellen, in aanvulling op de COSAC en de GBVB-conferentie. De voorzitter zal de leden regelmatig blijven informeren over de voortgang van het project 'Nederlands EU-Voorzitterschap 2016'.
 12. 12

  Brief van de commissie OCW 'Doorgeleiding Handreiking controle begroting en verantwoording'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verbetering effectiviteit van onderzoek gedaan in opdracht van de regering (‘opdrachtonderzoek’)

  De commissie voor de Werkwijze heeft in haar vergadering van 11 juni 2014 gesproken over de toegang van de Tweede Kamer tot onderzoek dat in opdracht van de regering is uitgevoerd ('opdrachtonderzoek'). In opdracht van de commissie voor de Werkwijze heeft het BOR een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om als Kamer beter gebruik te maken van de kennis opgedaan in dit opdrachtonderzoek. Anderzijds is het nuttig voor de regering om gebruik te maken van onderzoek dat door of in opdracht van de Kamer (BOR) is gedaan.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Extra (informele) Europese Raad over institutionele zaken op 16 juli 2014

  Op 16 juli 2014 wordt een informele Europese Raad door voorzitter Van Rompuy ingelast over institutionele zaken c.q. de invulling van de Europese vacatures.

  Besluit: Schriftelijk overleg voeren met de minister-president over deze extra Europese Raad op basis van een geannoteerde agenda.
 15. 15

  Commissieagenda

  7/11-07-2014 Werkbezoek Portugal en Spanje
  11-07-2014 om 14.00 uur SO Europese Raad (EU-benoemingen) d.d. 16 juli 2014
  15-07-2014 om 12.00 uur SO RAZ dd 23 juli 2014
  17/18-07-2014 COSAC-voorzittersbijeenkomst in Rome 
  19-08-2014 om 12.00 uur SO Informele RAZ dd 28 en 29 augustus 2014
  04-09-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  18-09-2014 14.00 - 15.30 AO RAZ dd 29 sept. 2014
  25-09-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  9 t/m 11-10-2014  Werkbezoek Berlijn (*)
  15-10-2014 16.00 - 17.30 AO RAZ dd 21 oktober 2014
  16-10-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  06-11-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  12-11-2014 16.00 - 17.30  RAZ dd 18 november 2014
  27-11-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering
  30-11 t/m 2-12 2014 COSAC plenair in Rome
  10-12-2014 16.00 - 17.30  AO RAZ dd 16 december 2014 
  18-12-2014 11.30 - 12.30 Procedurevergadering  

  Besluit: Ter informatie.

  (*) Besluit: Tevens heeft de commissie besloten dit werkbezoek ook open te stellen voor leden van de vaste commissie voor Defensie.

   
 16. 16

  Artikel in de Internationale Spectator van juni 2014 (rondvraagpunt van de heer Leegte)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanvraag brief van de minister-president inzake motie 21501-20, nr. 885 (rondvraagpunt van de heer Klaver)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Werkbezoek Voorzitters van de Kamers der Staten-Generaal aan de Zweedse Riksdag (rondvraagpunt van de voorzitter)

  Besluit: Inventariseren of een van de leden van de commissie Europese Zaken de Tweede Kamervoorzitter bij dit bezoek op 25 en 26 augustus 2014 kan vergezellen.