Debat geweest
15 oktober 2013 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv EZ op 15 oktober 2013
Agenda procedurevergadering
Download Herziene convocatie agenda procedurevergadering EZ op 15 oktober 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Universiteit Leiden - Campus Den Haag voor inspirationlab 'Economics and Open Data' d.d. 8 oktober 2013
7
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014, deel Economie en Innovatie (Kamerstuk 33 750 XIII)

Te behandelen:

11
12
Brief van de Europese Commissie inzake de reactie op het gemotiveerd advies van de Tweede Kamer over het EU-voorstel: Verordening aanlegkosten breedbandnetwerken COM (2013) 147

Te behandelen:

14
Reactie op het bericht van de schrijfgroep Gids proportionaliteit over de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde”

Te behandelen:

16
Wetgevingsrapport - Uitvoeringswet EFRO
17
Verzoek van het lid Van Tongeren tot een brief van de regering over de opdracht voor het brede onderzoek naar de beste schaliegaslokaties voor het plenaire debat over schaliegas met Minister Kamp.

Te behandelen:

18
Verzoek van het lid Gesthuizen (mede namens fracties VVD, PvdA, CDA en CU) voor een rondetafelgesprek over inkoopmacht (leveranciers & afnemers), te houden in week 46

Te behandelen:

20
Verzoek van het lid Geurts om een overzicht van de wijzigingen en de effecten van het begrotingsakkoord, vóór de begrotingsbehandeling te doen toekomen.

Te behandelen:

24
Planning algemeen overleggen en schriftelijk overleggen EU-Raden eerste semester 2014
25
26
Overzicht (30-leden) debatten Ter informatie:

Details

• Debat over Intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand) (minister VWS en staatssecretaris EZ)
• Debat over winning van schaliegas (lid Van Tongeren) (minister EZ )
• Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (lid Graus) (minister V&J, staatssecretaris EZ)
• Debat over toename van het aantal aardbevingen door gaswinning in Groningen (lid Jan Vos) (minister EZ)

27
Uitnodiging Stichting Urgenda voor Lupine-lounge d.d. 10 oktober 2013
28
Uitnodiging presentatie van het Rli-advies over innovatie en verduurzaming van de Nederlandse landbouw in relatie tot het GLB.
29
Aanbieding rapporten ‘Innovatie in de levensmiddelenindustrie, een internationale benchmarkstudie’ en ‘Innovatie in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, de rol van het MKB’

Te behandelen:

36
Voortgang van het rapporteurschap inzake Plant- en diergezondheidspakket.
40
Verzoek van het lid Geurts om een stand van zakenbrief betreffende het veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie (Kamerstuk 33037 nrs. 65 en 72).

Te behandelen:

41
Voorstel van het lid Lodders om een werkbezoek te brengen aan de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra) en de Sectorraad Paarden.

Te behandelen:

45
Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris te vragen om een afschrift van het antwoord op de brief van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over vergunningen voor de pulsvisserij.

Te behandelen:

46
Verzoek van het lid Van Veldhoven om een algemeen overleg TEEB op 9 oktober 2013 om te zetten in een schriftelijk overleg

Details

Besluit:  Het voorstel is gehonoreerd en het algemeen overleg is omgezet in een schriftelijk overleg met inbrengdatum 9 oktober 2013.

47
Voostel de brief inzake voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda (2013Z18852) toe te voegen aan de agenda van het algemeen overleg Groene Groei op woensdag 9 oktober a.s.

Details

Besluit:  De brief is toegevoegd aan het algemeen overleg Groene Groei op 9 oktober 2013