Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

27 maart 2013
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M. Azmani (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • A.G. Schouw (D66)
 • J. Recourt (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de modernisering van het loopbaanbeleid en de introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PbEU L 335)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Intrekking Voorstel van Rijkswet ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlening van het Nederlanderschap (33201- R1977)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de commissie-Haren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek Inspectie Veiligheid en Justitie naar locatie Rotterdam van de Politieacademie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bredase zedenzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Algeheel Beeld Jaarwisseling 2012-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Mensenhandel en herbezinning wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vermeende opleidingsstop Politieacademie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Meldkamerlocaties van de regionale eenheden Midden-Nederland en Noord-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 32

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Implicaties voor beleid en aanpak van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 32

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reisdeclaraties politietop

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012 en Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarplan Rechtspraak 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Landelijk actieplan Voetbal en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de berichtgeving van de NOS dat de overheid laks is geweest met betrekking tot het Pobelka-botnet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Klachtbehandeling bij de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het rapport 'Erven zonder financiële zorgen'van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging AO 14 februari opvang inzake verhuizingen van gezinnen met kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken toezeggingen voor het AO over vreemdelingen- en asielbeleid van 14 februari 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Werkbezoek Dienst Terugkeer en Vertrek en ministerie van Buitenlandse Zaken aan Mogadishu

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de thuiskopieregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Criteria gezinsmigratie en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inspectieberichten vervolgonderzoeken PI Amsterdam locatie Havenstraat en PI Middelburg locatie Torentijd

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de aangehouden motie Van Hijum c.s. (33400-VI, nr. 43) over vrije toegang tot de arbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Incidenten in Justitiële Jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van de bespreking met de Raad voor de Rechtspraak m.b.t. Wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (33054)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de situatie in de tolken- en vertalersbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op uitzending van De Vijfde Dag over de uitbuiting van Filipijnse au pairs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beschikking van Rechtbank Middelburg van 14 maart 2013 inzake verlenging tbs- maatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Informatie over de informatievoorziening over de implementatie van strafrechtelijke regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche inzake Richtlijn strafrechtelijke bescherming tegen eurovalsemunterij

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche inzake Richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche inzake Mededeling strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitstel aanbieding BNC fiche smart borders COM (2013) 95, 96, 97

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Algemeen overleg over woninginbraken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Intern advies van de top van het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ontvangst van de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Kroatische parlement op 4 april 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Brievenlijst

 45. 45

  Uitstel inbreng voor verslag van wetsvoorstel Regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (33542)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief ten behoeve van het algemeen overleg over tbs op donderdag 21 maart 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanvangstijdstip algemeen overleg over opleidingsstop Politieacademie

  Te behandelen:

  Loading data